Przejdź do treści

O konkursie

Fundacja Integracja i PFR Nieruchomości wraz z partnerem, Fundacją PFR ogłaszają konkurs architektoniczny, skierowany do zespołów architektów krajobrazu, architektów i projektantów.  

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu modelowego placu zabaw we wskazanej przez Organizatora lokalizacji – plac zabaw o powierzchni 390 m2 zlokalizowany na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach w północnej części inwestycji, realizowany w ramach I etapu projektu. Projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach.  

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni osiedlowej – wspólnego, ogólnodostępnego, ciekawego i różnorodnego miejsca, służącego zabawie, rekreacji i integracji pokoleń. Zadaniem uczestników Konkursu jest zaproponowanie nowych, funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogą być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku, z uwzględnieniem maksymalnego budżetu.  Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności itp. 

Uczestnicy konkursu powinni zaproponować nie tylko nowatorskie elementy wyposażenia placu zabaw, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz integracyjne, poprzez wykreowanie naturalnego krajobrazu, który stanie się równoważnym i istotnym elementem przestrzeni placu zabaw jak i osiedla mieszkalnego. Szczególnie Istotny   wpływ na ocenę będzie miało użycie takich elementów kompozycji jak: kolor, faktura, dźwięk, zapach.  

Szczególnie istotnym zadaniem uczestników konkursu jest zestawienie takich rozwiązań funkcjonalnych, które zapewnią właściwe zbilansowanie aktywności: ruchowych i poznawczych. Pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu. Liczymy, że dzięki kolorom, fakturze, dźwiękom, zapachom, przestrzeń zabawy stanie się integralną częścią osiedla mieszkaniowego i będzie chętnie odwiedzana. Plac zabaw nie może istnieć w próżni. To przecież także miejsce rekreacji i spotkań. Ważne jest jego dopasowanie do otoczenia i odpowiednio zaaranżowana zieleń. 

Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 9000 zł netto, a w przypadku podjęcia decyzji o realizacji koncepcji, może zostać zaproszony do udziału w negocjacjach w celu opracowania dokumentacji technicznej oraz nadzoru realizacji projektu w rzeczywistości. Łączna pula nagród wynosi 14 000 zł netto. 

Zaproponowana koncepcja ma być modelowym rozwiązaniem dla inwestycji realizowanych przez PFRN oraz służyć do stworzenia rekomendacji w zakresie kreowania dostępności przez Fundację Integracja i PFR Nieruchomości. 

Aktualności

17.08.2022 r.
Publikujemy Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu inte-GRA – odpowiedzi do pytań Uczestników konkursu. Dodatkowo informujemy, że termin składania prac konkursowych został przesunięty na 19 września.

1.08.2022 r.

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych, będziemy akceptować wszystkie zgłoszenia, które dotrą do siedziby PFRN w tym tygodniu (do piątku, 5.08 do godziny 16:00).
Adres: PFR Nieruchomości,
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Jeśli już wiedzą Państwo, że właśnie Państwa zgłoszenie dotrze spóźnione (dotrze do nas po regulaminowym 2.08), prosimy o informację na adres e-mail: inte-GRA@npfr.pl

27.07.2022 r.

Zamieszczamy Pytania i odpowiedzi związane z pierwszym etapem konkursu Inte-GRA, czyli zgłaszaniem Zespołów i indywidualnych Uczestników/czek. W razie dalszych wątpliwości prosimy o indywidualny kontakt pod adresem mailowym inte-GRA@npfr.pl lub/i pod numerem telefonu +48 501497362.
Informujemy, że jest to pierwsza tura pytań i odpowiedzi i odnosi się głównie do kwestii zgłoszenia do konkursu. Druga tura Pytań i odpowiedzi będzie tyczyła się kwestii merytorycznych i prac konkursowych, będzie miała miejsce po etapie zgłoszeń.

5.07.2022 r.

W związku z licznymi prośbami osób zainteresowanych konkursem, przedłużamy termin składania pytań oraz zgłaszania uczestników i zespołów.

Harmonogram konkursu Inte-GRA na lipiec i sierpień 2022:

 • Pierwsza (aktualna) tura składania pytań (dotyczących głównie etapu 1. , czyli zgłaszania uczestników i zespołów) – do 14 lipca
 • Publikacja odpowiedzi na pytania z pierwszej tury – do 18 lipca
 • Zgłoszenia uczestników i zespołów – do 2 sierpnia
 • Druga tura składania pytań (dotyczących głównie etapu 2., czyli składania prac konkursowych) – do 8 sierpnia
 • Publikacja odpowiedzi na pytania z drugiej tury – do 10 sierpnia

Termin składania prac konkursowych pozostaje bez zmian, czyli do 1 września 2022 r.

Odpowiednie zmiany zostały naniesione w zakładce „Harmonogram” oraz w harmonogramie w treści Regulaminu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym inte-GRA@npfr.pl

Pytania i odpowiedzi

17.08.2022 r.

PYTANIE 1

Zgodnie z MPZP dla terenów 1MW/U oraz 2MW/U wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosić min. 30%. Czy w zakresie placu zabaw powinien zostać spełniony wspomniany warunek zachowania pbc, jeśli tak to w jakim procencie/powierzchni?

ODPOWIEDŹ

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dotyczy całej inwestycji przy ul. Korczaka, plac zabaw nie musi spełniać warunku zapisanego w planie miejscowym.


PYTANIE 2

Ze względu na lokalizację placu zabaw wzdłuż północnej ściany pięciokondygnacyjnego budynku B2, czy jest możliwość otrzymania opracowania zawierającego analizę nasłonecznienia dla terenu objętego przedmiotem konkursu przedstawiającą zasięg zacienienia?

ODPOWIEDŹ

Analizę zacieniania dla dni równonocy (marca i września) przedstawiamy w załączniku poniżej.

Analiza nasłonecznienia – marzec

Analiza nasłonecznienia – wrzesień


PYTANIE 3

Czy można otrzymać precyzyjne informacje dot. kolorystyki okładziny elewacyjnej bud B i C (B21-OT-01) – w opracowaniu jest informacja określająca okładzinę jako tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki, bez określenia kolorystyki, przy czym elewacje bud. B i C (wpływających na krajobraz przyległy do placu zabaw wg. plansz z widokami elewacji oraz wizualizacji udostępnionych na stronie konkursu) różnią się od siebie?

ODPOWIEDŹ

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela ze szczegółowym opisem materiałów elewacyjnych (wyciąg z Opisu zastosowanych elementów i materiałów w projekcie budynków etapu I osiedla).

Opis elementów i materiałów budowlanych


PYTANIE 4

Czy można otrzymać informacje na jakiej głębokości znajduje się sieć kanalizacji deszczowej przebiegająca w południowo wschodnim narożniku placu zabaw?

ODPOWIEDŹ

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana została na szacunkowej głębokości 1.5 m.


PYTANIE 5

Czy projektowany plac zabaw będzie dostępny jedynie dla użytkowników projektowanego osiedla mieszkaniowego, czy będzie to teren ogólnodostępny – również dla osób z zewnątrz?

ODPOWIEDŹ

Plac zabaw będzie ogólnodostępny, również dla osób z zewnątrz.


PYTANIE 6

Czy teren osiedla będzie ogrodzony?

ODPOWIEDŹ

Nie, teren osiedla nie będzie grodzony.


PYTANIE 7

Czy projekt placu zabaw powinien przewidywać jego grodzenie?

ODPOWIEDŹ

Plac zabaw powinien zostać wygrodzony przestrzennie, aby zapewnić bezpieczeństwo jego najmłodszym użytkownikom oraz odgrodzić jego teren od dostępu zwierząt. Grodzenie jednak nie musi mieć tradycyjnej formy ażurowego płotu (jeśli zdecydują się Państwo na taki – maksymalna wysokość 80cm). Wygrodzenie przestrzenne może przybrać różne formy krajobrazowe, być zintegrowane z elementami małej architektury. Zieleń może stanowić dodatkowe wzmocnienie oddzielenia przestrzeni placu od reszty osiedla, jednak nie może stanowić jedynego elementu wygrodzenia (np. nie dopuszczamy zastosowania samego żywopłotu jako odgrodzenia).


PYTANIE 8

Czy istnieje możliwość wydłużenia składania plansz konkursowych wraz z innymi załącznikami?

ODPOWIEDŹ

W związku z napływającymi prośbami w tej kwestii, przedłużamy termin składania prac konkursowych do 19 września 2022 r., godz. 16:00. Jest to termin ostateczny.


PYTANIE 9

Czy na terenie, na którym ma być zaprojektowany plac zabaw, jest przewidziane przyłącze wody? czy może już istnieje? Jeśli istnieje to w której części placu zabaw?

ODPOWIEDŹ

Nie przewidziano przyłącza wody na terenie placu zabaw.


PYTANIE 10

Czy praca konkursowa ma zawierać tylko i wyłącznie grafiki i tekst wymieniony w regulaminie czy można dodać rysunek/schemat od siebie?

ODPOWIEDŹ

Praca powinna zawierać wymagane w Regulaminie elementy, ale może zawierać również elementy dodatkowe, w tym rysunki, czy makietę – wedle uznania Uczestnika.


PYTANIE 11

Czy tereny zieleni okalające plac zabaw mają pozostać w niezmienionej formie, czy można wprowadzić tam nasadzenia, które nawiązywałyby do rozplanowania elementów placu zabaw?

ODPOWIEDŹ

Zagospodarowanie terenu placu zabaw poza jego granicami określonymi w rysunku PZT jest dopuszczalne w uzasadnionych projektowo przypadkach i w zgodzie z Warunkami Technicznymi. Elementy te powinny wchodzić w skład budżetu placu zabaw.


PYTANIE 12

Czy jest możliwość ingerencji w projekt zagospodarowania trawników rekreacyjnych przylegających od str. północnej i wschodniej do placu zabaw, dodając elementy aranżacji w postaci np. żywej wierzbowej małej architektury?

ODPOWIEDŹ

Jak wyżej (pyt. 11): Zagospodarowanie terenu placu zabaw poza jego granicami określonymi w rysunku PZT jest dopuszczalne w uzasadnionych projektowo przypadkach i w zgodzie z Warunkami Technicznymi. Elementy te powinny wchodzić w skład budżetu placu zabaw.27.07.2022 r.

PYTANIE 1
Czy do konkursu może zgłosić się zespół w skład którego nie wchodzi architekt/ka krajobrazu lub indywidualna osoba, która nie jest architektem/ką krajobrazu?

ODPOWIEDŹ:
Nie, do konkursu mogą zgłaszać się tylko zespoły w skład których wchodzi architekt/ka krajobrazu (lub osoby indywidualne posiadające ten tytuł).


PYTANIE 2
Zgłosiłem swoje uczestnictwo/uczestnictwo swojego zespołu w pierwszym terminie, który następnie został przedłużony, nie otrzymałem potwierdzenia kwalifikacji do konkursu. Kiedy dowiemy się, czy się zakwalifikowaliśmy?

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie osoby i zespoły zgłaszające się do konkursu otrzymają potwierdzenie w tym samym, przedłużonym terminie, a będzie to maksymalnie do dnia 4 sierpnia. Natomiast jeśli spełniają Państwo wymogi formalne, tzn min. jedna osoba z tytułem architekta krajobrazu, powinni się Państwo zakwalifikować – ew. błędy formalne będziemy zgłaszać. W razie dalszych wątpliwości prosimy o kontakt pod mailem inte-GRA@npfr.pl lub nr telefonu +48 501497362.


PYTANIE 2

Czy jeśli moje zgłoszenie będzie miało braki/błędy, to będę zdyskwalifikowany/a?

ODPOWIEDŹ:

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, niezwłocznie poinformujemy osoby, których zgłoszenia mają braki/błędy z prośbą o pilne uzupełnienie, w terminie określonym przez Organizatora. W przypadku nieuzupełnienia/poprawy zgłoszenia w wyznaczonym terminie, osoba/zespół zostanie zdyskwalifikowany/a.

 


PYTANIE 4

Już teraz sam/a orientowałem się, że moje/nasze zgłoszenie ma błąd. Czy mogę je poprawić/złożyć ponownie, jeszcze przed 2 sierpnia 2022 r.?

ODPOWIEDŹ:

Tak, jest to możliwe. Prosimy w tej sprawie o pilny kontakt pod mailem inte-GRA@npfr.pl lub/i numerem telefonu +48 501497362. Szczegóły odnośnie terminu dostarczenia poprawionego zgłoszenia ustalimy indywidualnie – powinno to mieć miejsce do 2 sierpnia.


PYTANIE 5

Czym jest 5-cyfrowe godło, które mamy załączyć do zgłoszenia w terminie 2 sierpnia i wraz z pracą konkursową w terminie do dnia 1 września?

ODPOWIEDŹ:

Godło to kod cyfrowy – należy wypisać go na kartce i umieścić w osobnej kopercie, następnie razem z formularzem zgłoszeniowym 0f w jednej kopercie – przy zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie do 2 sierpnia. Prace konkursowe składane do 1 września – plansze w PDF powinny mieć umieszczone 5-cyfrowe godło w narożniku planszy. Szczegóły opisuje pkt 7 Regulaminu. Sekretarz/yni konkursu zastąpi je kodem roboczym na potrzeby zanonimizowania prac dla Kapituły konkrusowej.


PYTANIE 6

Czy mogę zgłoszenie wysłać pocztą?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zarówno zgłoszenia jak i prace konkursowe można złożyć w siedzibie PFRN osobiście, jak i pocztą do dnia 2 sierpnia 2022 r. Jeśli przewidują Państwo nieduże opóźnienie swojej przesyłki ze względów losowych, prosimy o indywidualny kontakt. Prosimy mieć na uwadze, że 4 sierpnia to ostateczny termin potwierdzenia zakwalifikowania się zespołów ze strony Organizatora.


Wnoszenie pytań do przez uczestników do dnia 23 czerwca 2022 r. na adres inte-GRA@npfr.pl. Pytania oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA oraz http://www.integracja.pl/inte-GRA

Harmonogram

 

 • 1 czerwca 2022 r. – ogłoszenie konkursu  
 • 1 czerwca – 14 lipca 2022 r. – wnoszenie pytań, pierwsza tura  
 • 18 lipca 2022 r. –  publikacja odpowiedzi na pytania z pierwszej tury
 • do 2 sierpnia 2022 r. – termin zgłoszeń do konkursu (kwalifikacja) – dostarczenie formularza oraz pięciocyfrowego godła do siedziby jednego z Organizatorów – PFR Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa do godziny 15:00 
 • do 4 sierpnia 2022 r. – mailowe potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika lub zespołu do konkursu 
 • 20 lipca – 8 sierpnia 2022 r. – wnoszenie pytań, druga tura
 • do 10 sierpnia 2022 r. – publikacja odpowiedzi na pytania z drugiej tury
 • do 1 września 2022 r. – termin nadsyłania lub składania prac konkursowych oraz kompletu dokumentów do siedziby jednego z Organizatorów – PFR Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa do godziny 15:00 
 • wrzesień 2022 r.  – posiedzenie kapituły konkursowej i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród – wydarzenie online lub na żywo, ewentualna wystawa 

Następnie konsultacja projektu z Laureatem, zaproszenie do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej (4 kwartał 2022 r.), potencjalna realizacja projektu (1 i 2 kwartał 2023 r.) 

Kapituła konkursowa

 • Adam Włodzimierz Wach, architekt, audytor dostępności, Fundacja Integracja, 
 • Kamil Kowalski, dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja, 
 • Katarzyna Rzehak, historyczka designu, specjalistka projektowania uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
 • Zuzanna Mielczarek, architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i innowacyjnych, PFR Nieruchomości S. A., 
 • Tomasz Gradowski, konstruktor, kierownik projektu Katowice Korczaka – PFR Nieruchomości S. A., 
 • Edyta Andrejczyk, architektka, ekspertka, PFR Nieruchomości S. A.
 • Marcin Szubski, architekt – Kuryłowicz&Associates, projektant osiedla Katowice Korczaka 
 • Zofia Grzegorzek, architektka krajobrazu, we współpracy z Kuryłowicz&Associates, projektantka osiedla Katowice Korczaka 
 • Dominik Berliński, ekspert w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw, 
 • Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10), 
 • Iwona Zięba wraz córką Zosią (lat 5). 

Honorowymi członkiniami Kapituły są Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR Nieruchomości S.A. i Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja. 

 • Jolanta Wachowicz, sekretarzyni konkursu, PFR Nieruchomości S. A.

Nagrody

 • Łączna pula nagród wynosi 14 000zł brutto. 
 • Nagroda główna za najlepszy projekt placu zabaw wynosi min. 9000 zł brutto. 
 • Zostaną przydzielone maksymalnie dwa wyróżnienia w kwocie min. 2500 zł brutto każde.   
 • Zastrzega się, że Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.  
 •  Zwycięzca, z uwzględnieniem postanowień może zostać zaproszony do negocjacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej placu zabaw w celu realizacji projektu na inwestycji Katowice Korczaka. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji technicznej wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego powinno być przewidziane w zaproponowanym przez Uczestnika kosztorysie, według punktu 6.6. niniejszego Regulaminu. Podlega ono negocjacji.  
 • Kapituła zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody głównej lub wyróżnień. 
 • Organizator zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji każdego z uczestników konkursu, w razie nieprzyznania nagrody głównej lub niepowodzenia negocjacji z Laureatem nagrody głównej.  

Regulamin konkursu

REGULAMIN

Link: REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI MERYTORYCZNE

 • Załącznik nr 1m 

PZT fragmentu osiedla Katowice Korczaka, na którym znajduje się plac zabaw, z oznaczeniem obszaru i lokalizacji placu zabaw 

Link: PZT

 • Załącznik nr 2m 

Opracowanie i opis projektu zieleni na osiedlu Katowice Korczaka  

Link:  Opracowanie i opis projektu zieleni

 • Załącznik nr 3m 

Mapa do celów projektowych  

Link: Mapa

 • Załącznik nr 4m 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu  

Link: MPZP

 • Załącznik nr 5m 

Wizualizacje osiedla Katowice Korczaka  

Link do pobrania:Katowice, ul. Korczaka – Wizualizacje

 • Załącznik nr 6m 

Fasady i detale sąsiadującej zabudowy i zagospodarowania w kwartale osiedla Katowice Korczaka 

Link: Fasady i detale sąsiadującej zabudowy

 • Załącznik nr 7m 

Prezentacja Fundacji Integracja na temat projektowania dostępnych placów zabaw. 

Link: Prezentacja o dostępnych placach zabaw – Fundacja Integracja 

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

 • Załącznik nr 0f 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu (kwalifikacja) 

Link: Formularz rejestracyjny

 • Załącznik nr 1f 

Pełnomocnictwo dla reprezentanta zespołu 

Link: Pełnomocnictwo

 • Załącznik nr 2f 

Formularz złożenia pracy konkursowej 

Link: Formularz złożenia pracy konkursowej

 • Załącznik nr 3f 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich lub licencji 

Link: Oświadczenie – autorskie prawa majątkowe

 • Załącznik nr 4f 

Oświadczenie RODO 

Link: Oświadczenie dot. danych osobowych

 • Załącznik nr 5f 

Karta odbioru pracy 

Link: Karta pokwitowania odbioru pracy konkursowej

 • Załącznik nr 6f 

Lista osób

Link: Lista osób

Wyniki konkursu

Posiedzenie kapituły konkursowej i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród – wydarzenie online lub na żywo oraz ewentualna wystawa będą miały we wrześniu 2022 r.  

Kontakt

Wszelkie zapytania uczestników odnośnie konkursu wnoszone są drogą mailową na adres konkursu: inte-GRA@npfr.pl Korespondencja dotycząca konkursu kierowana na inny adres e-mail nie będzie brana pod uwagę. 

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie udostępnione są na stronie internetowej PFRN: https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA i Fundacji Integracja: https://www.integracja.org/inte-GRA 

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.