Przejdź do treści

O konkursie

Fundacja Integracja i PFR Nieruchomości wraz z partnerem, Fundacją PFR ogłaszają konkurs architektoniczny, skierowany do zespołów architektów krajobrazu, architektów i projektantów.  

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu modelowego placu zabaw we wskazanej przez Organizatora lokalizacji – plac zabaw o powierzchni 390 m2 zlokalizowany na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach w północnej części inwestycji, realizowany w ramach I etapu projektu. Projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach.  

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni osiedlowej – wspólnego, ogólnodostępnego, ciekawego i różnorodnego miejsca, służącego zabawie, rekreacji i integracji pokoleń. Zadaniem uczestników Konkursu jest zaproponowanie nowych, funkcjonalnych i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogą być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku, z uwzględnieniem maksymalnego budżetu.  Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności itp. 

Uczestnicy konkursu powinni zaproponować nie tylko nowatorskie elementy wyposażenia placu zabaw, ale również autorskie funkcje zabawowe, rekreacyjne oraz integracyjne, poprzez wykreowanie naturalnego krajobrazu, który stanie się równoważnym i istotnym elementem przestrzeni placu zabaw jak i osiedla mieszkalnego. Szczególnie Istotny   wpływ na ocenę będzie miało użycie takich elementów kompozycji jak: kolor, faktura, dźwięk, zapach.  

Szczególnie istotnym zadaniem uczestników konkursu jest zestawienie takich rozwiązań funkcjonalnych, które zapewnią właściwe zbilansowanie aktywności: ruchowych i poznawczych. Pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu. Liczymy, że dzięki kolorom, fakturze, dźwiękom, zapachom, przestrzeń zabawy stanie się integralną częścią osiedla mieszkaniowego i będzie chętnie odwiedzana. Plac zabaw nie może istnieć w próżni. To przecież także miejsce rekreacji i spotkań. Ważne jest jego dopasowanie do otoczenia i odpowiednio zaaranżowana zieleń. 

Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 9000 zł netto, a w przypadku podjęcia decyzji o realizacji koncepcji, może zostać zaproszony do udziału w negocjacjach w celu opracowania dokumentacji technicznej oraz nadzoru realizacji projektu w rzeczywistości. Łączna pula nagród wynosi 14 000 zł netto. 

Zaproponowana koncepcja ma być modelowym rozwiązaniem dla inwestycji realizowanych przez PFRN oraz służyć do stworzenia rekomendacji w zakresie kreowania dostępności przez Fundację Integracja i PFR Nieruchomości. 

Aktualności

10.11.2022

 

Protokół z obrad Kapituły konkursu Inte-GRA z dnia 26.10.2022 r.
wraz z uzasadnieniem wyboru prac

 

Dnia 26.10.2022 r. w siedzibie spółki PFR Nieruchomości S.A. przy ul. Przeskok 2 w Warszawie,
odbyło się posiedzenie Kapituły konkursowej I edycji konkursu „Inte-GRA” na modelowy projekt edukacyjnego placu zabaw, dostępnego dla dzieci i opiekunów z niepełnosprawnościami, ogłoszonego w dniu 1.06.2022 r. na stronie internetowej PFR Nieruchomości S.A. oraz Fundacji Integracja, skierowanego do zespołów architektów krajobrazu, architektów i projektantów, organizowanego przez PFR Nieruchomości S.A. („PFRN”) we współpracy  z Fundacją Integracja. Partnerem Konkursu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krucza 50 w Warszawie („Konkurs”).

 

Celem Konkursu było wypracowanie i propagowanie wzorcowych rozwiązań placu zabaw, zgodnych z

duchem idei projektowania uniwersalnego, a także propagowanie rozwiązań w zakresie edukacji przyrodniczej, zwrócenie uwagi na sposób projektowania placów zabaw jako uniwersalnej przestrzeni służącej rekreacji, zabawie oraz integracji, m.in. użytkowników z różnymi typami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością słuchu, wzroku, ruchu.

 

Zadaniem uczestników Konkursu było wykonanie projektu modelowego placu zabaw o powierzchni 390 m2, z zamiarem zlokalizowania zwycięskiego projektu placu zabaw na osiedlu realizowanym przy udziale PFR Nieruchomości S.A. przy ul. Korczaka w Katowicach. Organizatorzy zastrzegli przy tym, że projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach oraz może w przyszłości posłużyć do stworzenia rekomendacji
w zakresie kreowania dostępności przez Fundację Integracja i PFR Nieruchomości.

 

Zadaniem uczestników Konkursu było w szczególności zaproponowanie nowych, funkcjonalnych
i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogły być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku,
z uwzględnieniem maksymalnego budżetu.  Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności ruchowych
i poznawczych. Wskazano przy tym, że pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu.

 

Pod adresem internetowym https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-gra/ od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia ostatecznego terminu zgłaszania prac konkursowych, Organizatorzy zamieszczali informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin Konkursu, Załączniki Merytoryczne, Załączniki Formalne, opis systemu nagród ze stosowanymi zastrzeżeniami, harmonogram Konkursu, opis sposobu składania prac konkursowych, odpowiedzi Organizatorów na pytania, skierowane przez potencjalnych uczestników Konkursu, a także informację o terminie wydłużenia składania prac konkursowych, który ostatecznie na wniosek Uczestników wskazano na dzień 26 września br.

 

Kapituła konkursu Inte-GRA obradowała w składzie: Zuzanna Mielczarek, Adam Włodzimierz Wach, Katarzyna Rzehak, Kamil Kowalski, Tomasz Gradowski, Jarosław Hajnce, Edyta Andrejczyk, Marcin Szubski, Zofia Grzegorzek, Dominik Berliński, Agnieszka Grinke, Iwona Zięba, sekretarz Paulina Nida; Członkini honorowe: Anna Błaszczyk, Ewa Pawłowska (dalej: „Kapituła”).

 

Kapituła konkursowa składała się tym samym z przedstawicieli Fundacji Integracja, PFR Nieruchomości, pracowni Kuryłowicz&Associates – tj. projektantów osiedla przy ul. Korczaka w Katowicach oraz niezależnych ekspertów z zakresu projektowania krajobrazu, projektowania placów zabaw oraz rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Prace Kapituły:  ocena formalna i merytoryczna prac konkursowych odbyła się z zachowaniem zasad anonimowości. Tym samym podczas obrad, zakończonych spisaniem wyników przeprowadzonej oceny, poświadczonych podpisem każdego z Członków Kapituły, nie ujawniono danych podmiotów lub personaliów osób fizycznych, które wzięły udział w postępowaniu konkursowym.

 

Po wcześniejszym zapoznaniu się z pracami, szczegółowym zreferowaniu prac przez referentów – przedstawicieli PFR Nieruchomości oraz Fundacji Integracja, przeprowadzeniu obrad Kapituły, jej Członkowie dokonali oceny projektów i jednogłośnie zdecydowali o poddaniu trzech projektów, które spotkały się z najlepszą oceną: 11258, 20211 oraz 20009 pod głosowanie, celem przyznania pierwszego miejsca oraz dwóch wyróżnień. Praca z największą liczbą głosów, liczonych przez Sekretarza Konkursu została nagrodzona pierwszym miejscem, kolejne prace otrzymały wyróżnienia.

 

 • Rozstrzygnięcie Konkursu w zakresie I miejsca Konkursu: 8 z 14 głosujących Członków Kapituły oddało głos „za” przyznaniem pierwszego miejsce pracy konkursowej nr 20211. Tym samym Kapituła przyznała autorom pracy konkursowej nr 20211 nagrodę finansową w wysokości 9 000 zł brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji celem zlecenia sporządzenia dokumentacji projektowej dla realizacji projektu na osiedlu w Katowicach przy ul. Korczaka

 

I miejsce – praca nr 20211:

Zespół projektowy w składzie: architekt Łukasz Stępnik, architekt krajobrazu Łukasz Kowalski, architektka Milena Trzcińska

20211_plansza1

20211_plansza2

20211_plansza3

20211_plansza4

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: zwycięska praca zwróciła uwagę Kapituły nowatorskim podejściem do tematu międzypokoleniowej zabawy i integracji dzieci i dorosłych o różnym stopniu sprawności.

 

Projekt zaskoczył Członków Kapituły, ponieważ Autorzy zaprojektowali przestrzeń zabawy na osiedlu w sposób niestandardowy, tj. bez użycia typowych sprzętów i zabawek. Abstrakcyjnie potraktowane przyrządy zabawowe i rekreacyjne tworzą bowiem przestrzeń inkluzywną – bez stygmatyzacji i podziału na osoby w pełni i mniej sprawne.

 

Projektanci uwzględnili rekomendowane przez organizatorów strefowanie placu zabaw, przy czym praca wyróżniła się sposobem, w jaki projektowany plac zabaw pobudza wyobraźnię dzieci i dorosłych.

Każda ze stref to inna „wyspa” dryfująca w morzu zieleni, a razem tworzą one „archipelag”.

 

Uwagę Członków Kapituły zwróciła także wrażliwość z jaką potraktowany został kontekst przyrodniczy – wyposażenie placu zabaw tworzy spójną całość z otaczającą przyrodą, przenikają się one wzajemnie. Wykorzystane materiały zarówno w sprzętach jak i nawierzchniach pieszych są naturalne: drewno, kamień, wiklina. Ważnymi elementami aranżacji przestrzeni placu są też różnorodne nasadzenia.

 

Krajobraz placu zabaw będzie zmieniał się wraz z porami roku, a także z upływającym czasem. Jak zakładają Członkowie Kapituły, projektowany plac zabaw z pewnością każdego dnia zaskoczy swoich użytkowników innymi zjawiskami. Zaaranżowanie przestrzeni rekreacyjnej z poszanowaniem dla flory i fauny, a także z akceptacją zmian jakie w niej zachodzą, niesie za sobą ważne walory edukacyjne. Dziecko zaczyna rozumieć, że jest spójną i nierozerwalną częścią świata, który je otacza i jako człowiek, może mieć realny wpływ na jego stan i kondycję.

 

Uwagę Członków Kapituły zwróciło także abstrakcyjne potraktowanie form użytkowych. Nie mają one na celu dosłownego naśladownictwa „Świata dorosłych” jak wiele katalogowych zabawek, wykorzystywanych na deweloperskich inwestycjach. Dają dziecku swobodę interpretacji i użytkowania. Nie został tu z góry zaplanowany cel i funkcja.

 

Co najistotniejsze, dzieci o różnym stopniu sprawności mogą bawić się wspólnie, na różne sposoby doświadczając przestrzeni. Wiklinowy labirynt-tunel na „wyspie tajemnic” może przemierzyć zarówno dziecko poruszające się na wózku, jak i pieszo, czy nawet czołgając się, albo pełzając.

 

W „zagajniku” możemy się wyciszyć – znajdzie się tu miejsce i dla dzieci, i dla rodziców łaknących odpoczynku. Cała aranżacja tej wyspy to drzewa i elementy wykonane z drewna, naturalnego, nieoprawionego – także pociętych pniaków.

 

Bardzo istotne dla pozytywnej oceny Kapituły było to, że projekt, jawiący się na reprezentacyjnych rysunkach i wizualizacjach jako fantastyczny, może nieco przeestetyzowany miraż i dziecięca fantazja, jest też dobrze opracowany technicznie. Szczegółowe rysunki – przekroje, widoki, rzuty, a także dokumenty takie jak opis techniczny, harmonogram i kosztorys są opracowane zadowalająco, na etapie pracy koncepcyjnej.

 

Ważną cechą projektu jest też to, że choć proponuje rozwiązania niestandardowe i wymagające autorskiego nadzoru oraz dopracowania, nie są one drogie i trudne w realizacji. Mamy nadzieję, że będzie to projekt pilotażowy, którym z powodzeniem będziemy mogli się inspirować w różnych lokalizacjach w Polsce.

 

Zdaniem autorów pracy konkursowej nr 20211;

 

 „Układ przestrzenny placu zabaw jest „archipelagiem” wysp o różnym charakterze. Każda opowiada inną historię, pobudzając wyobraźnię dzieci udających się w wyimaginowaną ekspedycję. Wyspy otoczone są „morzem” zieleni – drzewami i ozdobnymi krzewami i bylinami, stanowiącymi uzupełnienie przestrzeni przeznaczonej do zabawy. Zmieniające się materiały i faktury, typy aktywności, bodźce zmysłowe i charakter miejsc oraz ich użytkowników sprawia, że archipelag może zaoferować bogactwo doświadczeń w różnych skalach i o różnej intensywności.

 

Środowisko jest tu tłem umożliwiającym doświadczanie świata, amplifikującym percepcję zmysłową i kreatywność dzieci i dorosłych. Koncepcja placu opiera się na wykorzystaniu naturalnych materiałów na urządzeniach do zabaw, posadzkach i pozostałych elementach małej architektury, pozwalając użytkownikom oswajać się z przyrodą i jej cyklicznymi zmianami.”

 

Kapituła wystosowała zalecenia konkursowe do nagrodzonej pracy konkursowej nr 20211. Wedle zaleceń, konieczne będzie naniesienie niezbędnych modyfikacji w projekcie.  Przede wszystkim wątpliwość Kapituły wzbudził materiał i kolorystyka ścieżek, nie w pełni dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, także osób słabowidzących – pod względem tekstury oraz niewystarczająco kontrastowej kolorystyki. Aranżacja placu zabaw jest także zbyt „gęsta” i wymagać będzie „rozrzedzenia”, w tym usunięcia niektórych elementów zlokalizowanych w sąsiedztwie ścieżek komunikacyjnych by każdy mógł z nich wygodnie korzystać, także poruszając się na wózku oraz by poszczególne elementy nie ograniczały widoczności rodzica. Konieczna będzie także weryfikacja dokładnych wymiarów i specyfikacji poszczególnych sprzętów, w tym przede wszystkim zjeżdżalni w strefie o nazwie „wyspa skarbów” oraz elementów zabawowych na „wyspie dzikich zwierząt”, aby upewnić się, że nikogo nie wykluczą z użytkowania oraz są zgodne ze standardami bezpieczeństwa, dostępności i ergonomii.

 

 

 

2) Wyróżnienie równorzędne – nagroda finansowa 2 500 zł brutto:

 

Praca nr: 11258

Liczba głosów: 5/14

 

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 11258:

Garden and Pleasure – Pracownia Architektury Krajobrazu i Sztuki Ogrodowej, reprezentowana przez architektkę krajobrazu i hortiterapeutkę, Ninę Klejnowską-Matacz

11258_plansza 1

11258_plansza_2

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie za:

 • zapewnienie atrakcyjnego programu funkcjonalnego, umożliwiającego integrację użytkowników placu zabaw poprzez zapewnienie zróżnicowanych tematycznie stref funkcjonalnych, takich jak:

strefy aktywności i rekreacji wyposażonej w multisenesoryczny zestaw zabawowy umożliwiający dynamiczną formę zabawy, zapewniający bezpieczne samodzielne poruszanie się wózkiem po łagodnie pochylonych rampach z zaaranżowanymi w pobliżu kryjówkami oraz innymi atrakcjami.

oraz

 • wyjątkowo oryginalną i różnorodną strefę sensoryczną- podzieloną na: strefę zapachową, dotykową, strefę równowagi, strefę dźwiękową czy smakową. Co jest szczególnie istotne pod względem zabawy oraz integracji osób z niepełnosprawnością wzroku, ale też zapewnia atrakcję dla pozostałych użytkowników placu zabaw.

Poszczególne strefy zaprojektowano z uwzględnieniem dzieci młodszych, starszych oraz seniorów. Dostęp do każdej ze stref został zapewniony poprzez czytelny układ komunikacyjny, odpowiedni dobór naturalnej i stabilnej nawierzchni, zapewniającej swobodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi strefami dzieciom poruszającym się na wózku osobom starszym oraz innym użytkownikom.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje opisywana w projekcie idea „krajobrazu do zabaw” oraz idea nauki przez zabawę opartej na filozofii Marii Montessori w duchu poznawania, doświadczania i budowania relacji z przyrodą, innymi grupami użytkowników oraz samym sobą w indywidualny sposób.

Kapituła konkursowa szczególnie doceniła, zachowaną równowagę pomiędzy zastosowaniem chętnie używanych i oczekiwanych przez dzieci na osiedlowych placach zabaw urządzeń takich jak huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, a elementami innowacyjnymi: sensoryczno- hortiterapeutycznymi oraz przyrodniczymi przeznaczonymi dla każdego – pobudzającymi kreatywność, inspirującymi do twórczej – wspólnej – zabawy i nauki.

Na uwagę zasługuje stonowana, kojąca, naturalna kolorystyka wpisana w układ przestrzenny osiedla Korczaka oraz czytelny układ Placu zabaw.

 

 

 • Wyróżnienie równorzędne – nagroda finansowa 2 500 zł brutto:

 

Praca nr: 20009

Liczba głosów: 1/14

 

Wyróżnienie równorzędne – praca 20009: DASTORE, reprezentowane przez zespół projektowy:

Marcin Domagała, architektka krajobrazu Joanna Gąsiorowska, Patrycja Walotka,

Aneta Gwóźdź

 

 

PLANSZA1 20009

PLANSZA2 20009

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie za:

1) Zapewnienie czytelnego podziału na strefy funkcjonalne, które podzielona na: strefę wejściową, strefę seniora, strefę relaksu, strefę dzieci młodszych i starszych.

2) Projekt doceniono za zapewnienie odpowiedniego doboru nawierzchni, umożliwiając bezpieczne przemieszczanie się, zapewniając dostęp dzieciom i dorosłym poruszającym się na wózkach do każdej strefy placu zabaw i tym samym do urządzeń zabawowych. Nawierzchnie wyposażono w elementy sensoryczne, dotykowe, prowadzące do poszczególnych przestrzeni placu zabaw co jest szczególnie istotne dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

3) Kapituła konkursowa szczególnie doceniła  zapewnienie odpowiedniego  doboru urządzeń zabawowych  wyposażonych  w  zabawki integracyjne  takie jak: integracyjna huśtawka, karuzela  integracyjna piaskownica oraz zestaw sprawnościowy przypominający szkielet dinozaura, proponowane elementy wyposażenia, nie wyróżniają się w sposób szczególny od pozostałych zabawek nie tworząc wrażenia odseparowania, stygmatyzacji,  elementy dyskretnie wpisują się w program funkcjonalny, umożliwiając  integracje wszystkich użytkowników bez względu na wiek czy rodzaj niepełnosprawności.

 • Zapewniono atrakcyjną strefę sensoryczną, zaaranżowaną na potrzeby nasadzeń stymulującą zmysł zapachu, dotyku i wzroku
 • Ciekawym elementem zaproponowanym przez autorów zgłoszonej pracy jest zapewnienie tablic  sensorycznych, przeznaczonych  do nauki  Braille’a. Tablica znajduje się w  strefie sensorycznej łatwo dostępnej do wszystkich użytkowników.
 • Na uwagę zasługuje użycie naturalnej kolorystyki proponowanych urządzeń oraz nawierzchni, uporządkowanie poszczególnych stref placu zabaw, co niewątpliwie wpisuje się w charakter projektowanego osiedla.
 • Kapituła zwróciła również uwagę na zastosowanie rozwiązań ekologicznych jak zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

 

 

 

 

 


17.08.2022 r.
Publikujemy Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu inte-GRA – odpowiedzi do pytań Uczestników konkursu. Dodatkowo informujemy, że termin składania prac konkursowych został przesunięty na 19 września.

1.08.2022 r.

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami osób zainteresowanych, będziemy akceptować wszystkie zgłoszenia, które dotrą do siedziby PFRN w tym tygodniu (do piątku, 5.08 do godziny 16:00).
Adres: PFR Nieruchomości,
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Jeśli już wiedzą Państwo, że właśnie Państwa zgłoszenie dotrze spóźnione (dotrze do nas po regulaminowym 2.08), prosimy o informację na adres e-mail: [email protected]

27.07.2022 r.

Zamieszczamy Pytania i odpowiedzi związane z pierwszym etapem konkursu Inte-GRA, czyli zgłaszaniem Zespołów i indywidualnych Uczestników/czek. W razie dalszych wątpliwości prosimy o indywidualny kontakt pod adresem mailowym [email protected] lub/i pod numerem telefonu +48 501497362.
Informujemy, że jest to pierwsza tura pytań i odpowiedzi i odnosi się głównie do kwestii zgłoszenia do konkursu. Druga tura Pytań i odpowiedzi będzie tyczyła się kwestii merytorycznych i prac konkursowych, będzie miała miejsce po etapie zgłoszeń.

5.07.2022 r.

W związku z licznymi prośbami osób zainteresowanych konkursem, przedłużamy termin składania pytań oraz zgłaszania uczestników i zespołów.

Harmonogram konkursu Inte-GRA na lipiec i sierpień 2022:

 • Pierwsza (aktualna) tura składania pytań (dotyczących głównie etapu 1. , czyli zgłaszania uczestników i zespołów) – do 14 lipca
 • Publikacja odpowiedzi na pytania z pierwszej tury – do 18 lipca
 • Zgłoszenia uczestników i zespołów – do 2 sierpnia
 • Druga tura składania pytań (dotyczących głównie etapu 2., czyli składania prac konkursowych) – do 8 sierpnia
 • Publikacja odpowiedzi na pytania z drugiej tury – do 10 sierpnia

Termin składania prac konkursowych pozostaje bez zmian, czyli do 1 września 2022 r.

Odpowiednie zmiany zostały naniesione w zakładce „Harmonogram” oraz w harmonogramie w treści Regulaminu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym [email protected]

Pytania i odpowiedzi

17.08.2022 r.

PYTANIE 1

Zgodnie z MPZP dla terenów 1MW/U oraz 2MW/U wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosić min. 30%. Czy w zakresie placu zabaw powinien zostać spełniony wspomniany warunek zachowania pbc, jeśli tak to w jakim procencie/powierzchni?

ODPOWIEDŹ

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dotyczy całej inwestycji przy ul. Korczaka, plac zabaw nie musi spełniać warunku zapisanego w planie miejscowym.


PYTANIE 2

Ze względu na lokalizację placu zabaw wzdłuż północnej ściany pięciokondygnacyjnego budynku B2, czy jest możliwość otrzymania opracowania zawierającego analizę nasłonecznienia dla terenu objętego przedmiotem konkursu przedstawiającą zasięg zacienienia?

ODPOWIEDŹ

Analizę zacieniania dla dni równonocy (marca i września) przedstawiamy w załączniku poniżej.

Analiza nasłonecznienia – marzec

Analiza nasłonecznienia – wrzesień


PYTANIE 3

Czy można otrzymać precyzyjne informacje dot. kolorystyki okładziny elewacyjnej bud B i C (B21-OT-01) – w opracowaniu jest informacja określająca okładzinę jako tynk cienkowarstwowy z dodatkiem miki, bez określenia kolorystyki, przy czym elewacje bud. B i C (wpływających na krajobraz przyległy do placu zabaw wg. plansz z widokami elewacji oraz wizualizacji udostępnionych na stronie konkursu) różnią się od siebie?

ODPOWIEDŹ

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela ze szczegółowym opisem materiałów elewacyjnych (wyciąg z Opisu zastosowanych elementów i materiałów w projekcie budynków etapu I osiedla).

Opis elementów i materiałów budowlanych


PYTANIE 4

Czy można otrzymać informacje na jakiej głębokości znajduje się sieć kanalizacji deszczowej przebiegająca w południowo wschodnim narożniku placu zabaw?

ODPOWIEDŹ

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana została na szacunkowej głębokości 1.5 m.


PYTANIE 5

Czy projektowany plac zabaw będzie dostępny jedynie dla użytkowników projektowanego osiedla mieszkaniowego, czy będzie to teren ogólnodostępny – również dla osób z zewnątrz?

ODPOWIEDŹ

Plac zabaw będzie ogólnodostępny, również dla osób z zewnątrz.


PYTANIE 6

Czy teren osiedla będzie ogrodzony?

ODPOWIEDŹ

Nie, teren osiedla nie będzie grodzony.


PYTANIE 7

Czy projekt placu zabaw powinien przewidywać jego grodzenie?

ODPOWIEDŹ

Plac zabaw powinien zostać wygrodzony przestrzennie, aby zapewnić bezpieczeństwo jego najmłodszym użytkownikom oraz odgrodzić jego teren od dostępu zwierząt. Grodzenie jednak nie musi mieć tradycyjnej formy ażurowego płotu (jeśli zdecydują się Państwo na taki – maksymalna wysokość 80cm). Wygrodzenie przestrzenne może przybrać różne formy krajobrazowe, być zintegrowane z elementami małej architektury. Zieleń może stanowić dodatkowe wzmocnienie oddzielenia przestrzeni placu od reszty osiedla, jednak nie może stanowić jedynego elementu wygrodzenia (np. nie dopuszczamy zastosowania samego żywopłotu jako odgrodzenia).


PYTANIE 8

Czy istnieje możliwość wydłużenia składania plansz konkursowych wraz z innymi załącznikami?

ODPOWIEDŹ

W związku z napływającymi prośbami w tej kwestii, przedłużamy termin składania prac konkursowych do 19 września 2022 r., godz. 16:00. Jest to termin ostateczny.


PYTANIE 9

Czy na terenie, na którym ma być zaprojektowany plac zabaw, jest przewidziane przyłącze wody? czy może już istnieje? Jeśli istnieje to w której części placu zabaw?

ODPOWIEDŹ

Nie przewidziano przyłącza wody na terenie placu zabaw.


PYTANIE 10

Czy praca konkursowa ma zawierać tylko i wyłącznie grafiki i tekst wymieniony w regulaminie czy można dodać rysunek/schemat od siebie?

ODPOWIEDŹ

Praca powinna zawierać wymagane w Regulaminie elementy, ale może zawierać również elementy dodatkowe, w tym rysunki, czy makietę – wedle uznania Uczestnika.


PYTANIE 11

Czy tereny zieleni okalające plac zabaw mają pozostać w niezmienionej formie, czy można wprowadzić tam nasadzenia, które nawiązywałyby do rozplanowania elementów placu zabaw?

ODPOWIEDŹ

Zagospodarowanie terenu placu zabaw poza jego granicami określonymi w rysunku PZT jest dopuszczalne w uzasadnionych projektowo przypadkach i w zgodzie z Warunkami Technicznymi. Elementy te powinny wchodzić w skład budżetu placu zabaw.


PYTANIE 12

Czy jest możliwość ingerencji w projekt zagospodarowania trawników rekreacyjnych przylegających od str. północnej i wschodniej do placu zabaw, dodając elementy aranżacji w postaci np. żywej wierzbowej małej architektury?

ODPOWIEDŹ

Jak wyżej (pyt. 11): Zagospodarowanie terenu placu zabaw poza jego granicami określonymi w rysunku PZT jest dopuszczalne w uzasadnionych projektowo przypadkach i w zgodzie z Warunkami Technicznymi. Elementy te powinny wchodzić w skład budżetu placu zabaw.27.07.2022 r.

PYTANIE 1
Czy do konkursu może zgłosić się zespół w skład którego nie wchodzi architekt/ka krajobrazu lub indywidualna osoba, która nie jest architektem/ką krajobrazu?

ODPOWIEDŹ:
Nie, do konkursu mogą zgłaszać się tylko zespoły w skład których wchodzi architekt/ka krajobrazu (lub osoby indywidualne posiadające ten tytuł).


PYTANIE 2
Zgłosiłem swoje uczestnictwo/uczestnictwo swojego zespołu w pierwszym terminie, który następnie został przedłużony, nie otrzymałem potwierdzenia kwalifikacji do konkursu. Kiedy dowiemy się, czy się zakwalifikowaliśmy?

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie osoby i zespoły zgłaszające się do konkursu otrzymają potwierdzenie w tym samym, przedłużonym terminie, a będzie to maksymalnie do dnia 4 sierpnia. Natomiast jeśli spełniają Państwo wymogi formalne, tzn min. jedna osoba z tytułem architekta krajobrazu, powinni się Państwo zakwalifikować – ew. błędy formalne będziemy zgłaszać. W razie dalszych wątpliwości prosimy o kontakt pod mailem [email protected] lub nr telefonu +48 501497362.


PYTANIE 2

Czy jeśli moje zgłoszenie będzie miało braki/błędy, to będę zdyskwalifikowany/a?

ODPOWIEDŹ:

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, niezwłocznie poinformujemy osoby, których zgłoszenia mają braki/błędy z prośbą o pilne uzupełnienie, w terminie określonym przez Organizatora. W przypadku nieuzupełnienia/poprawy zgłoszenia w wyznaczonym terminie, osoba/zespół zostanie zdyskwalifikowany/a.

 


PYTANIE 4

Już teraz sam/a orientowałem się, że moje/nasze zgłoszenie ma błąd. Czy mogę je poprawić/złożyć ponownie, jeszcze przed 2 sierpnia 2022 r.?

ODPOWIEDŹ:

Tak, jest to możliwe. Prosimy w tej sprawie o pilny kontakt pod mailem [email protected] lub/i numerem telefonu +48 501497362. Szczegóły odnośnie terminu dostarczenia poprawionego zgłoszenia ustalimy indywidualnie – powinno to mieć miejsce do 2 sierpnia.


PYTANIE 5

Czym jest 5-cyfrowe godło, które mamy załączyć do zgłoszenia w terminie 2 sierpnia i wraz z pracą konkursową w terminie do dnia 1 września?

ODPOWIEDŹ:

Godło to kod cyfrowy – należy wypisać go na kartce i umieścić w osobnej kopercie, następnie razem z formularzem zgłoszeniowym 0f w jednej kopercie – przy zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie do 2 sierpnia. Prace konkursowe składane do 1 września – plansze w PDF powinny mieć umieszczone 5-cyfrowe godło w narożniku planszy. Szczegóły opisuje pkt 7 Regulaminu. Sekretarz/yni konkursu zastąpi je kodem roboczym na potrzeby zanonimizowania prac dla Kapituły konkrusowej.


PYTANIE 6

Czy mogę zgłoszenie wysłać pocztą?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zarówno zgłoszenia jak i prace konkursowe można złożyć w siedzibie PFRN osobiście, jak i pocztą do dnia 2 sierpnia 2022 r. Jeśli przewidują Państwo nieduże opóźnienie swojej przesyłki ze względów losowych, prosimy o indywidualny kontakt. Prosimy mieć na uwadze, że 4 sierpnia to ostateczny termin potwierdzenia zakwalifikowania się zespołów ze strony Organizatora.


Wnoszenie pytań do przez uczestników do dnia 23 czerwca 2022 r. na adres [email protected]. Pytania oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA oraz http://www.integracja.pl/inte-GRA

Harmonogram

 

 • 1 czerwca 2022 r. – ogłoszenie konkursu  
 • 1 czerwca – 14 lipca 2022 r. – wnoszenie pytań, pierwsza tura  
 • 18 lipca 2022 r. –  publikacja odpowiedzi na pytania z pierwszej tury
 • do 2 sierpnia 2022 r. – termin zgłoszeń do konkursu (kwalifikacja) – dostarczenie formularza oraz pięciocyfrowego godła do siedziby jednego z Organizatorów – PFR Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa do godziny 15:00 
 • do 4 sierpnia 2022 r. – mailowe potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika lub zespołu do konkursu 
 • 20 lipca – 8 sierpnia 2022 r. – wnoszenie pytań, druga tura
 • do 10 sierpnia 2022 r. – publikacja odpowiedzi na pytania z drugiej tury
 • do 1 września 2022 r. – termin nadsyłania lub składania prac konkursowych oraz kompletu dokumentów do siedziby jednego z Organizatorów – PFR Nieruchomości, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa do godziny 15:00 
 • wrzesień 2022 r.  – posiedzenie kapituły konkursowej i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród – wydarzenie online lub na żywo, ewentualna wystawa 

Następnie konsultacja projektu z Laureatem, zaproszenie do negocjacji w celu opracowania dokumentacji projektowej (4 kwartał 2022 r.), potencjalna realizacja projektu (1 i 2 kwartał 2023 r.) 

Kapituła konkursowa

 • Adam Włodzimierz Wach, architekt, audytor dostępności, Fundacja Integracja, 
 • Kamil Kowalski, dyrektor Integracja LAB, wykładowca Ergonomii na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie – Fundacja Integracja, 
 • Katarzyna Rzehak, historyczka designu, specjalistka projektowania uniwersalnego, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 
 • Zuzanna Mielczarek, architektka, specjalistka ds. Projektów społecznych i innowacyjnych, PFR Nieruchomości S. A., 
 • Tomasz Gradowski, konstruktor, kierownik projektu Katowice Korczaka – PFR Nieruchomości S. A., 
 • Edyta Andrejczyk, architektka, ekspertka, PFR Nieruchomości S. A.
 • Marcin Szubski, architekt – Kuryłowicz&Associates, projektant osiedla Katowice Korczaka 
 • Zofia Grzegorzek, architektka krajobrazu, we współpracy z Kuryłowicz&Associates, projektantka osiedla Katowice Korczaka 
 • Dominik Berliński, ekspert w zakresie bezpieczeństwa na placach zabaw Centrum Kontroli Placów Zabaw, 
 • Agnieszka Grinke wraz z synem Arturem (lat 10), 
 • Iwona Zięba wraz córką Zosią (lat 5). 

Honorowymi członkiniami Kapituły są Krystyna Wąchała-Malik, członkini Zarządu PFR Nieruchomości S.A. i Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja. 

 • Jolanta Wachowicz, sekretarzyni konkursu, PFR Nieruchomości S. A.

Nagrody

 • Łączna pula nagród wynosi 14 000zł brutto. 
 • Nagroda główna za najlepszy projekt placu zabaw wynosi min. 9000 zł brutto. 
 • Zostaną przydzielone maksymalnie dwa wyróżnienia w kwocie min. 2500 zł brutto każde.   
 • Zastrzega się, że Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.  
 •  Zwycięzca, z uwzględnieniem postanowień może zostać zaproszony do negocjacji umowy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej placu zabaw w celu realizacji projektu na inwestycji Katowice Korczaka. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji technicznej wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego powinno być przewidziane w zaproponowanym przez Uczestnika kosztorysie, według punktu 6.6. niniejszego Regulaminu. Podlega ono negocjacji.  
 • Kapituła zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody głównej lub wyróżnień. 
 • Organizator zastrzega możliwość zaproszenia do negocjacji każdego z uczestników konkursu, w razie nieprzyznania nagrody głównej lub niepowodzenia negocjacji z Laureatem nagrody głównej.  

Regulamin konkursu

REGULAMIN

Link: REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI MERYTORYCZNE

 • Załącznik nr 1m 

PZT fragmentu osiedla Katowice Korczaka, na którym znajduje się plac zabaw, z oznaczeniem obszaru i lokalizacji placu zabaw 

Link: PZT

 • Załącznik nr 2m 

Opracowanie i opis projektu zieleni na osiedlu Katowice Korczaka  

Link:  Opracowanie i opis projektu zieleni

 • Załącznik nr 3m 

Mapa do celów projektowych  

Link: Mapa

 • Załącznik nr 4m 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu  

Link: MPZP

 • Załącznik nr 5m 

Wizualizacje osiedla Katowice Korczaka  

Link do pobrania:Katowice, ul. Korczaka – Wizualizacje

 • Załącznik nr 6m 

Fasady i detale sąsiadującej zabudowy i zagospodarowania w kwartale osiedla Katowice Korczaka 

Link: Fasady i detale sąsiadującej zabudowy

 • Załącznik nr 7m 

Prezentacja Fundacji Integracja na temat projektowania dostępnych placów zabaw. 

Link: Prezentacja o dostępnych placach zabaw – Fundacja Integracja 

 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 

 • Załącznik nr 0f 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu (kwalifikacja) 

Link: Formularz rejestracyjny

 • Załącznik nr 1f 

Pełnomocnictwo dla reprezentanta zespołu 

Link: Pełnomocnictwo

 • Załącznik nr 2f 

Formularz złożenia pracy konkursowej 

Link: Formularz złożenia pracy konkursowej

 • Załącznik nr 3f 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich lub licencji 

Link: Oświadczenie – autorskie prawa majątkowe

 • Załącznik nr 4f 

Oświadczenie RODO 

Link: Oświadczenie dot. danych osobowych

 • Załącznik nr 5f 

Karta odbioru pracy 

Link: Karta pokwitowania odbioru pracy konkursowej

 • Załącznik nr 6f 

Lista osób

Link: Lista osób

Wyniki konkursu

 

Protokół z obrad Kapituły konkursu Inte-GRA z dnia 26.10.2022 r.
wraz z uzasadnieniem wyboru prac

 

Dnia 26.10.2022 r. w siedzibie spółki PFR Nieruchomości S.A. przy ul. Przeskok 2 w Warszawie,
odbyło się posiedzenie Kapituły konkursowej I edycji konkursu „Inte-GRA” na modelowy projekt edukacyjnego placu zabaw, dostępnego dla dzieci i opiekunów z niepełnosprawnościami, ogłoszonego w dniu 1.06.2022 r. na stronie internetowej PFR Nieruchomości S.A. oraz Fundacji Integracja, skierowanego do zespołów architektów krajobrazu, architektów i projektantów, organizowanego przez PFR Nieruchomości S.A. („PFRN”) we współpracy  z Fundacją Integracja. Partnerem Konkursu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krucza 50 w Warszawie („Konkurs”).

 

Celem Konkursu było wypracowanie i propagowanie wzorcowych rozwiązań placu zabaw, zgodnych z

duchem idei projektowania uniwersalnego, a także propagowanie rozwiązań w zakresie edukacji przyrodniczej, zwrócenie uwagi na sposób projektowania placów zabaw jako uniwersalnej przestrzeni służącej rekreacji, zabawie oraz integracji, m.in. użytkowników z różnymi typami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością słuchu, wzroku, ruchu.

 

Zadaniem uczestników Konkursu było wykonanie projektu modelowego placu zabaw o powierzchni 390 m2, z zamiarem zlokalizowania zwycięskiego projektu placu zabaw na osiedlu realizowanym przy udziale PFR Nieruchomości S.A. przy ul. Korczaka w Katowicach. Organizatorzy zastrzegli przy tym, że projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach oraz może w przyszłości posłużyć do stworzenia rekomendacji
w zakresie kreowania dostępności przez Fundację Integracja i PFR Nieruchomości.

 

Zadaniem uczestników Konkursu było w szczególności zaproponowanie nowych, funkcjonalnych
i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogły być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku,
z uwzględnieniem maksymalnego budżetu.  Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności ruchowych
i poznawczych. Wskazano przy tym, że pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu.

 

Pod adresem internetowym https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-gra/ od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia ostatecznego terminu zgłaszania prac konkursowych, Organizatorzy zamieszczali informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin Konkursu, Załączniki Merytoryczne, Załączniki Formalne, opis systemu nagród ze stosowanymi zastrzeżeniami, harmonogram Konkursu, opis sposobu składania prac konkursowych, odpowiedzi Organizatorów na pytania, skierowane przez potencjalnych uczestników Konkursu, a także informację o terminie wydłużenia składania prac konkursowych, który ostatecznie na wniosek Uczestników wskazano na dzień 26 września br.

 

Kapituła konkursu Inte-GRA obradowała w składzie: Zuzanna Mielczarek, Adam Włodzimierz Wach, Katarzyna Rzehak, Kamil Kowalski, Tomasz Gradowski, Jarosław Hajnce, Edyta Andrejczyk, Marcin Szubski, Zofia Grzegorzek, Dominik Berliński, Agnieszka Grinke, Iwona Zięba, sekretarz Paulina Nida; Członkini honorowe: Anna Błaszczyk, Ewa Pawłowska (dalej: „Kapituła”).

 

Kapituła konkursowa składała się tym samym z przedstawicieli Fundacji Integracja, PFR Nieruchomości, pracowni Kuryłowicz&Associates – tj. projektantów osiedla przy ul. Korczaka w Katowicach oraz niezależnych ekspertów z zakresu projektowania krajobrazu, projektowania placów zabaw oraz rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Prace Kapituły:  ocena formalna i merytoryczna prac konkursowych odbyła się z zachowaniem zasad anonimowości. Tym samym podczas obrad, zakończonych spisaniem wyników przeprowadzonej oceny, poświadczonych podpisem każdego z Członków Kapituły, nie ujawniono danych podmiotów lub personaliów osób fizycznych, które wzięły udział w postępowaniu konkursowym.

 

Po wcześniejszym zapoznaniu się z pracami, szczegółowym zreferowaniu prac przez referentów – przedstawicieli PFR Nieruchomości oraz Fundacji Integracja, przeprowadzeniu obrad Kapituły, jej Członkowie dokonali oceny projektów i jednogłośnie zdecydowali o poddaniu trzech projektów, które spotkały się z najlepszą oceną: 11258, 20211 oraz 20009 pod głosowanie, celem przyznania pierwszego miejsca oraz dwóch wyróżnień. Praca z największą liczbą głosów, liczonych przez Sekretarza Konkursu została nagrodzona pierwszym miejscem, kolejne prace otrzymały wyróżnienia.

 

 • Rozstrzygnięcie Konkursu w zakresie I miejsca Konkursu: 8 z 14 głosujących Członków Kapituły oddało głos „za” przyznaniem pierwszego miejsce pracy konkursowej nr 20211. Tym samym Kapituła przyznała autorom pracy konkursowej nr 20211 nagrodę finansową w wysokości 9 000 zł brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji celem zlecenia sporządzenia dokumentacji projektowej dla realizacji projektu na osiedlu w Katowicach przy ul. Korczaka

 

I miejsce – praca nr 20211:

Zespół projektowy w składzie: architekt Łukasz Stępnik, architekt krajobrazu Łukasz Kowalski,

architektka Milena Trzcińska

20211_plansza1

20211_plansza2

20211_plansza3

20211_plansza4

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: zwycięska praca zwróciła uwagę Kapituły nowatorskim podejściem do tematu międzypokoleniowej zabawy i integracji dzieci i dorosłych o różnym stopniu sprawności.

 

Projekt zaskoczył Członków Kapituły, ponieważ Autorzy zaprojektowali przestrzeń zabawy na osiedlu w sposób niestandardowy, tj. bez użycia typowych sprzętów i zabawek. Abstrakcyjnie potraktowane przyrządy zabawowe i rekreacyjne tworzą bowiem przestrzeń inkluzywną – bez stygmatyzacji i podziału na osoby w pełni i mniej sprawne.

 

Projektanci uwzględnili rekomendowane przez organizatorów strefowanie placu zabaw, przy czym praca wyróżniła się sposobem, w jaki projektowany plac zabaw pobudza wyobraźnię dzieci i dorosłych.

Każda ze stref to inna „wyspa” dryfująca w morzu zieleni, a razem tworzą one „archipelag”.

 

Uwagę Członków Kapituły zwróciła także wrażliwość z jaką potraktowany został kontekst przyrodniczy – wyposażenie placu zabaw tworzy spójną całość z otaczającą przyrodą, przenikają się one wzajemnie. Wykorzystane materiały zarówno w sprzętach jak i nawierzchniach pieszych są naturalne: drewno, kamień, wiklina. Ważnymi elementami aranżacji przestrzeni placu są też różnorodne nasadzenia.

 

Krajobraz placu zabaw będzie zmieniał się wraz z porami roku, a także z upływającym czasem. Jak zakładają Członkowie Kapituły, projektowany plac zabaw z pewnością każdego dnia zaskoczy swoich użytkowników innymi zjawiskami. Zaaranżowanie przestrzeni rekreacyjnej z poszanowaniem dla flory i fauny, a także z akceptacją zmian jakie w niej zachodzą, niesie za sobą ważne walory edukacyjne. Dziecko zaczyna rozumieć, że jest spójną i nierozerwalną częścią świata, który je otacza i jako człowiek, może mieć realny wpływ na jego stan i kondycję.

 

Uwagę Członków Kapituły zwróciło także abstrakcyjne potraktowanie form użytkowych. Nie mają one na celu dosłownego naśladownictwa „Świata dorosłych” jak wiele katalogowych zabawek, wykorzystywanych na deweloperskich inwestycjach. Dają dziecku swobodę interpretacji i użytkowania. Nie został tu z góry zaplanowany cel i funkcja.

 

Co najistotniejsze, dzieci o różnym stopniu sprawności mogą bawić się wspólnie, na różne sposoby doświadczając przestrzeni. Wiklinowy labirynt-tunel na „wyspie tajemnic” może przemierzyć zarówno dziecko poruszające się na wózku, jak i pieszo, czy nawet czołgając się, albo pełzając.

 

W „zagajniku” możemy się wyciszyć – znajdzie się tu miejsce i dla dzieci, i dla rodziców łaknących odpoczynku. Cała aranżacja tej wyspy to drzewa i elementy wykonane z drewna, naturalnego, nieoprawionego – także pociętych pniaków.

 

Bardzo istotne dla pozytywnej oceny Kapituły było to, że projekt, jawiący się na reprezentacyjnych rysunkach i wizualizacjach jako fantastyczny, może nieco przeestetyzowany miraż i dziecięca fantazja, jest też dobrze opracowany technicznie. Szczegółowe rysunki – przekroje, widoki, rzuty, a także dokumenty takie jak opis techniczny, harmonogram i kosztorys są opracowane zadowalająco, na etapie pracy koncepcyjnej.

 

Ważną cechą projektu jest też to, że choć proponuje rozwiązania niestandardowe i wymagające autorskiego nadzoru oraz dopracowania, nie są one drogie i trudne w realizacji. Mamy nadzieję, że będzie to projekt pilotażowy, którym z powodzeniem będziemy mogli się inspirować w różnych lokalizacjach w Polsce.

 

Zdaniem autorów pracy konkursowej nr 20211;

 

 „Układ przestrzenny placu zabaw jest „archipelagiem” wysp o różnym charakterze. Każda opowiada inną historię, pobudzając wyobraźnię dzieci udających się w wyimaginowaną ekspedycję. Wyspy otoczone są „morzem” zieleni – drzewami i ozdobnymi krzewami i bylinami, stanowiącymi uzupełnienie przestrzeni przeznaczonej do zabawy. Zmieniające się materiały i faktury, typy aktywności, bodźce zmysłowe i charakter miejsc oraz ich użytkowników sprawia, że archipelag może zaoferować bogactwo doświadczeń w różnych skalach i o różnej intensywności.

 

Środowisko jest tu tłem umożliwiającym doświadczanie świata, amplifikującym percepcję zmysłową i kreatywność dzieci i dorosłych. Koncepcja placu opiera się na wykorzystaniu naturalnych materiałów na urządzeniach do zabaw, posadzkach i pozostałych elementach małej architektury, pozwalając użytkownikom oswajać się z przyrodą i jej cyklicznymi zmianami.”

 

Kapituła wystosowała zalecenia konkursowe do nagrodzonej pracy konkursowej nr 20211. Wedle zaleceń, konieczne będzie naniesienie niezbędnych modyfikacji w projekcie.  Przede wszystkim wątpliwość Kapituły wzbudził materiał i kolorystyka ścieżek, nie w pełni dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, także osób słabowidzących – pod względem tekstury oraz niewystarczająco kontrastowej kolorystyki. Aranżacja placu zabaw jest także zbyt „gęsta” i wymagać będzie „rozrzedzenia”, w tym usunięcia niektórych elementów zlokalizowanych w sąsiedztwie ścieżek komunikacyjnych by każdy mógł z nich wygodnie korzystać, także poruszając się na wózku oraz by poszczególne elementy nie ograniczały widoczności rodzica. Konieczna będzie także weryfikacja dokładnych wymiarów i specyfikacji poszczególnych sprzętów, w tym przede wszystkim zjeżdżalni w strefie o nazwie „wyspa skarbów” oraz elementów zabawowych na „wyspie dzikich zwierząt”, aby upewnić się, że nikogo nie wykluczą z użytkowania oraz są zgodne ze standardami bezpieczeństwa, dostępności i ergonomii.

 

 

 

2) Wyróżnienie równorzędne – nagroda finansowa 2 500 zł brutto:

 

Praca nr: 11258

Liczba głosów: 5/14

 

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 11258:

Garden and Pleasure – Pracownia Architektury Krajobrazu i Sztuki Ogrodowej, reprezentowana przez architektkę krajobrazu i hortiterapeutkę, Ninę Klejnowską-Matacz

11258_plansza 1

11258_plansza_2

 

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie za:

 • zapewnienie atrakcyjnego programu funkcjonalnego, umożliwiającego integrację użytkowników placu zabaw poprzez zapewnienie zróżnicowanych tematycznie stref funkcjonalnych, takich jak:

strefy aktywności i rekreacji wyposażonej w multisenesoryczny zestaw zabawowy umożliwiający dynamiczną formę zabawy, zapewniający bezpieczne samodzielne poruszanie się wózkiem po łagodnie pochylonych rampach z zaaranżowanymi w pobliżu kryjówkami oraz innymi atrakcjami.

oraz

 • wyjątkowo oryginalną i różnorodną strefę sensoryczną- podzieloną na: strefę zapachową, dotykową, strefę równowagi, strefę dźwiękową czy smakową. Co jest szczególnie istotne pod względem zabawy oraz integracji osób z niepełnosprawnością wzroku, ale też zapewnia atrakcję dla pozostałych użytkowników placu zabaw.

Poszczególne strefy zaprojektowano z uwzględnieniem dzieci młodszych, starszych oraz seniorów. Dostęp do każdej ze stref został zapewniony poprzez czytelny układ komunikacyjny, odpowiedni dobór naturalnej i stabilnej nawierzchni, zapewniającej swobodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi strefami dzieciom poruszającym się na wózku osobom starszym oraz innym użytkownikom.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje opisywana w projekcie idea „krajobrazu do zabaw” oraz idea nauki przez zabawę opartej na filozofii Marii Montessori w duchu poznawania, doświadczania i budowania relacji z przyrodą, innymi grupami użytkowników oraz samym sobą w indywidualny sposób.

Kapituła konkursowa szczególnie doceniła, zachowaną równowagę pomiędzy zastosowaniem chętnie używanych i oczekiwanych przez dzieci na osiedlowych placach zabaw urządzeń takich jak huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, a elementami innowacyjnymi: sensoryczno- hortiterapeutycznymi oraz przyrodniczymi przeznaczonymi dla każdego – pobudzającymi kreatywność, inspirującymi do twórczej – wspólnej – zabawy i nauki.

Na uwagę zasługuje stonowana, kojąca, naturalna kolorystyka wpisana w układ przestrzenny osiedla Korczaka oraz czytelny układ Placu zabaw.

 

 

 • Wyróżnienie równorzędne – nagroda finansowa 2 500 zł brutto:

 

Praca nr: 20009

Liczba głosów: 1/14

 

Wyróżnienie równorzędne – praca 20009: DASTORE, reprezentowane przez zespół projektowy:

Marcin Domagała, architektka krajobrazu Joanna Gąsiorowska, Patrycja Walotka,

Aneta Gwóźdź

 

PLANSZA1 20009

 

PLANSZA2 20009

 

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie za:

1) Zapewnienie czytelnego podziału na strefy funkcjonalne, które podzielona na: strefę wejściową, strefę seniora, strefę relaksu, strefę dzieci młodszych i starszych.

2) Projekt doceniono za zapewnienie odpowiedniego doboru nawierzchni, umożliwiając bezpieczne przemieszczanie się, zapewniając dostęp dzieciom i dorosłym poruszającym się na wózkach do każdej strefy placu zabaw i tym samym do urządzeń zabawowych. Nawierzchnie wyposażono w elementy sensoryczne, dotykowe, prowadzące do poszczególnych przestrzeni placu zabaw co jest szczególnie istotne dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

3) Kapituła konkursowa szczególnie doceniła  zapewnienie odpowiedniego  doboru urządzeń zabawowych  wyposażonych  w  zabawki integracyjne  takie jak: integracyjna huśtawka, karuzela  integracyjna piaskownica oraz zestaw sprawnościowy przypominający szkielet dinozaura, proponowane elementy wyposażenia, nie wyróżniają się w sposób szczególny od pozostałych zabawek nie tworząc wrażenia odseparowania, stygmatyzacji,  elementy dyskretnie wpisują się w program funkcjonalny, umożliwiając  integracje wszystkich użytkowników bez względu na wiek czy rodzaj niepełnosprawności.

 • Zapewniono atrakcyjną strefę sensoryczną, zaaranżowaną na potrzeby nasadzeń stymulującą zmysł zapachu, dotyku i wzroku
 • Ciekawym elementem zaproponowanym przez autorów zgłoszonej pracy jest zapewnienie tablic  sensorycznych, przeznaczonych  do nauki  Braille’a. Tablica znajduje się w  strefie sensorycznej łatwo dostępnej do wszystkich użytkowników.
 • Na uwagę zasługuje użycie naturalnej kolorystyki proponowanych urządzeń oraz nawierzchni, uporządkowanie poszczególnych stref placu zabaw, co niewątpliwie wpisuje się w charakter projektowanego osiedla.
 • Kapituła zwróciła również uwagę na zastosowanie rozwiązań ekologicznych jak zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

Kontakt

Wszelkie zapytania uczestników odnośnie konkursu wnoszone są drogą mailową na adres konkursu: [email protected] Korespondencja dotycząca konkursu kierowana na inny adres e-mail nie będzie brana pod uwagę. 

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w konkursie udostępnione są na stronie internetowej PFRN: https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-GRA i Fundacji Integracja: https://www.integracja.org/inte-GRA 

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.