Przejdź do treści

O konkursie

BGK Nieruchomości S.A. przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję osiedla przy ul. Kolejowej we Wrocławiu.

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy: Kolejowej we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu muszą przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni ponad 20 tys. m.kw. Przewiduje się, że może na niej powstać ponad 460 mieszkań.

Działka, której dotyczy konkurs, jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Kolejowej 63-65 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu o funkcjach publicznych, rekreacyjnych, komunikacyjnych, które będzie realizowane przez Fundatora Konkursu.

Osiedle realizowane będzie na Dz. ew. nr 18/1, 18/2, obręb 0001 Stare Miasto, AM 23, jedn. ewid. 026401_1 M. Wrocław (osiedle Przedmieście Świdnickie leżące na terenie dawnej dzielnicy Stare Miasto).

Obszar opracowania konkursowego oznaczono na Załączniku nr 7 do Regulaminu.
Obszar/teren opracowania konkursowego składa się z:
TERENU 1 – obszar/teren opracowania realizacyjnego (zakres Inwestycji)
TERENU 2 – obszar/teren opracowania nierealizacyjnego
TERENU 3 – obszar/teren opracowania studialnego (powiązanie z terenami i obiektami sąsiednimi)

Powierzchnia terenu do bilansowania (TEREN 1 i TEREN 2) wynosi 30 655 m2 (Dz. ew. nr 18/1, 18/2) z czego:
– ok. 21 584 m2 – powierzchnia terenu opracowania realizacyjnego (TEREN 1), przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, garażami podziemnymi, sieciami uzbrojeniem terenu, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (w tym place zabaw, tereny zieleni, place, chodniki, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe na terenie itp.) Na terenie znajduje się 1 obiekt ujęty jednostkowo w gminnej ewidencji zabytków Wrocławia, tj. mur – dawna tylna elewacja warsztatu (wzdłuż północno-zachodniej granicy dz. ew. nr 18/1), przeznaczony do adaptacji.

– ok. 9 071 m2 – powierzchnia terenu opracowania nierealizacyjnego (TEREN 2), przeznaczonego pod funkcje usługowe nie wchodzącego w zakres Inwestycji (na tym terenie znajdują się obiekty pod ochroną konserwatorską opisane w dalszej części Regulaminu – patrz. Rozdział 3 pkt I).

Ze względu na to, iż teren należący do Organizatora Konkursu, tj. Dz. ew. nr 18/1 i 18/2 (TEREN 1 i TEREN 2) stanowi obecnie jedną nieruchomość, zamierzeniem Organizatora będzie wydzielenie po zakończeniu budowy dwu oddzielnych nieruchomości:

– jedna nieruchomość z zabudową mieszkaniową z usługami i garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu – w granicach terenu opracowania realizacyjnego (TEREN 1)

– druga nieruchomość – jako usługowa, objęta w niniejszym konkursie granicami obszaru opracowania nierealizacyjnego (TEREN 2).
W związku z powyższym na etapie Konkursu oraz wykonywania dokumentacji projektowej Inwestycji bilansowanie może odbywać się dla całości terenu będącego własnością Organizatora (TEREN 1 i TEREN 2) i jest spełnione łącznie dla terenu na działkach 18/1 i 18/2.

Przewiduje się objęcie całego zamierzenia budowlanego jednym pozwoleniem na budowę i jego realizację jako jednoetapową.
Obszar opracowania konkursowego objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XXXI/647/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Teren opracowania realizacyjnego (TEREN 1) położony jest zgodnie z MPZP na terenie kategorii przeznaczenia 1MW i będzie stanowić docelowo 1 nieruchomość mieszkaniowo-usługową o powierzchni ok. 20 155 m2. Pozostała część o powierzchni ok. 10 500 m2 jest przeznaczona na nieruchomość usługową i stanowi teren opracowania nierealizacyjnego (TEREN 2).

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 27 września.

Do kolejnego etapu każdego z trzech konkursów sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 29 listopada br.

Kluczowe terminy:

 • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu – do dnia 20.09.2018r.
 • Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 24.09.2018r.
 • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 27.09.2018r.
 • Spotkania warsztatowe z Uczestnikami Konkursu – od 15.10.2018r. do 16.10.2018r.
 • Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 19.11.2018r.
 • Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 22.11.2018r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 29.11.2018r.

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkurskolejowa

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: [email protected]

Aktualności

30.11.2018r.

OPUBLIKOWANO WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

I NAGRODA

NIE PRZYZNANO

II NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
B2 Studio Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Wrocławska 37A
30-011 Kraków
(Praca konkursowa 04)
Praca nagrodzona:
II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
AGP Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Hallera 157/1
53-201 Wrocław
(Praca konkursowa 01)
Praca nagrodzona:
III NAGRODA
w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Kubatura Sp. z o.o.
ul. Plac Inwalidów 8/18
30-033 Kraków
(Praca konkursowa 05)

Praca nagrodzona:

WYRÓŻNIENIE
w wysokości 5 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Atelier PS Mirosław Polak Marek Skwara SC
ul. Jordana 10/8
40-056 Katowice
(Praca konkursowa 02)

Praca nagrodzona:

 

WYRÓŻNIENIE

w wysokości 5 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
GREG architekci Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Jana Długosza 59-75
51-162 Wrocław
(Praca konkursowa 03)
Praca nagrodzona:
Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.
Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienia oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

26.11.2018r.

Organizator informuje, iż nastąpiła zmiana godziny oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 29.11.2018r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5.

03.10.2018r.

Na Platformie internetowej zamieszono Zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków z dn. 21 marca 2018 r. dotyczące obiektów pod ochroną konserwatorską zlokalizowanych w zakresie opracowania konkursowego.

28.09.2018r.

Organizator informuje, iż na Platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 42 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 17 zgłoszeń do konkursu.

Sąd konkursowy z 17 zgłoszeń wybrał 5 Uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu Konkursu właściwego jak następuje:

 1. AGP sp. z o.o. sp. k. (Wrocław)
 2. Atelier PS Mirosław Polak Marek Skwara SC (Katowice)
 3. GREG architekci Sp. z o.o. Spółka komandytowa (Wrocław)
 4. B2 Studio Sp. z o.o. Sp. komandytowa (Kraków)
 5. Kubatura Sp. z o.o. (Kraków)

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na platformie internetowej.

Pytania i odpowiedzi

17.09.2018r.

PYTANIE 1:

MPZP dokładnie precyzuje usytuowanie poszczególnych budynków w jednostce 1MW poprzez ustalone nieprzekraczalne linii zabudowy. Czy jest zatem jakakolwiek możliwość innego ukształtowania zabudowy?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z podstawowym założeniem Regulaminu Konkursu, zabudowę należy kształtować zgodnie z zapisami MPZP. Organizator jest jednak otwarty na poszukiwanie rozwiązań, które mogą znacząco podnieść walory projektowanej zabudowy i przestrzeni, pod warunkiem poszanowania ustalonych w MPZP zasadniczych sposobów kształtowania zabudowy. Tym samym dopuszcza się propozycje kształtowania zabudowy nieznacznie odbiegające od zapisów MPZP z zastrzeżeniem prawa do ich oceny przez Organizatora na etapie warsztatów i ewentualnego ich odrzucenia z prośbą o wskazanie alternatywnego rozwiązania zgodnego z MPZP.

 

PYTANIE 2:

Czy do bilansu parkowania można przyjąć możliwość usytuowania miejsc postojowych przy ulicach, przynajmniej tych do obsługi lokali usługowych, w świetle zapisu Par. 12 p.3 MPZP

ODPOWIEDŹ:

Nie

 

PYTANIE 3:

Jak rozumieć zapis Par. 16 p.2 pp. 3) MPZP dla budynku narożnego przy 1ZP?

ODPOWIEDŹ:

Interpretacja zapisów MPZP należy do projektanta.

 

PYTANIE 4:

Mur oznaczony symbolem 4 jest w linii zabudowy budynku (A). Czy istnieje możliwość wykonania otworów w murze celem udostępnienia ewentualnych lokali usługowych od ul. Kolejowej?

ODPOWIEDŹ:

Do decyzji projektanta. Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej oraz wytycznymi MPZP.

 

PYTANIE 5:

Uprzejmie proszę o informację, czy w portfolio można zamieścić również inne projekty, nie tylko mieszkaniowe, często o większym stopniu trudności. Bardzo chętnie zgłosilibyśmy się do konkursu, niestety nasze biuro raczej nie projektowało budynków mieszkaniowych, ale możemy się wykazać projektami budynków hotelowych, użyteczności publicznej, czy opracowaniami urbanistycznymi.

ODPOWIEDŹ:

Oceniane będą podlegały tylko projekty mieszkaniowe, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział 4 pkt. III, ppkt. 1.

Harmonogram

Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej – 31.08.2018r.

 • ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących – do dnia 10.09.2018r.
  • Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej – do dnia 17.09.2018r.
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej – do dnia 20.09.2018r.
  • Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie SARP oddział Wrocław oraz w formie elektronicznej e-mailowo – do dnia 24.09.2018r. do godziny 12.00
  • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu – 27.09.2018r.
 • ETAP II (KONKURSOWY)
  • Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu – do dnia 01.10.2018r.
  • Spotkania warsztatowe Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 15.10.2018r. do dnia 16.10.2018 r.
  • Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach – 22.10.2018r.
  • Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP oddział Wrocław – w dniu 19.11.2018r. od godz. 09.00 do godziny 16.00
  • Prezentacja przez Uczestników konkursu prac konkursowych członkom Sądu konkursowego (Wrocław). Dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu – w dniu 22.11.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa we Wrocławiu. Miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym – 29.11.2018r.

Sąd konkursowy

 1. Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Stanisław Niemczyk, Architekt
 4. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 7. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości
 8. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 9. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 10. Wojciech Jarząbek – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Maciej. Hawrylak – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 12. Agata Chmielowska – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
 13. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego

  (bez prawa głosu).

Nagrody

NAGRODY

Nagrody Podstawowe
(z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i skutecznego złożenia prac Konkursowych)

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 60.000 do 120.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników Konkursu).

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 20 000 PLN brutto. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikom Konkursu zostanie wypłacona odpowiednia kwota pieniężna stanowiąca nagrodę pomniejszona o należny podatek, którego płatnikiem jest podmiot przyznający (wypłacający) nagrodę.

Nagrody Główne

Oprócz nagród określonych w punkcie 10.1. powyżej przewidziane są Nagrody Główne dla Uczestników Konkursu. Gwarantowana suma Nagród Głównych wynosi 50.000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących gwarantowanych Nagród Głównych:

 • I Nagroda Główna – 25.000 PLN brutto,
 • II Nagroda Główna – 15.000 PLN brutto,
 • III Nagroda Główna – 10.000 PLN brutto.

Tryb postępowania przy wyborze wykonawcy lub wykonawców Dokumentacji projektowej

Wybrany do realizacji projekt (I Nagroda) będzie wykonywany według przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu i zabudowy, przy uwzględnieniu zaleceń Sądu konkursowego. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana za najlepszą, otrzyma zaproszenie do udziału z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonaniedokumentacji budowlanej, przetargowej i wykonawczej zabudowy mieszkaniowej, na podstawie przygotowanej pracy konkursowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, mogą zostać rozpoczęte negocjacje z innymi uczestnikami Konkursu

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie architektonicznych i branżowych projektów budowlanych i wykonawczych na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, który otrzymał I Nagrodę. Kolejność negocjacji będzie wynikała z przyznanych nagród (od I do III).

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikami Konkursu, których prace zostały wskazane do realizacji przez Sąd konkursowy.

Wyniki konkursu

I NAGRODA

NIE PRZYZNANO

II NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
B2 Studio Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Wrocławska 37A
30-011 Kraków
(Praca konkursowa 04)
Praca nagrodzona:
II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
AGP Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Hallera 157/1
53-201 Wrocław
(Praca konkursowa 01)
Praca nagrodzona:
III NAGRODA
w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Kubatura Sp. z o.o.
ul. Plac Inwalidów 8/18
30-033 Kraków
(Praca konkursowa 05)

Praca nagrodzona:

WYRÓŻNIENIE
w wysokości 5 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Atelier PS Mirosław Polak Marek Skwara SC
ul. Jordana 10/8
40-056 Katowice
(Praca konkursowa 02)

Praca nagrodzona:

 

WYRÓŻNIENIE

w wysokości 5 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
GREG architekci Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Jana Długosza 59-75
51-162 Wrocław
(Praca konkursowa 03)
Praca nagrodzona:
Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.
Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienia oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na Platformie internetowej pod adresem: www.bgkn.pl/konkurskolejowa

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: [email protected]

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu tj:
PFR Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski,
email: [email protected]
tel. +48 501 497 432

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.