Przejdź do treści

O konkursie

Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A. przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z garażami w obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji usług w kondygnacji parteru oraz jako samodzielnych obiektów usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą. Teren opracowania konkursowego obejmuje obszar objęty obowiązującym planem miejscowym przyjętym Uchwałą NR XVIII/516/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na osiedlu Zakrzów VII we Wrocławiu.

Obszar opracowania konkursowego składa się z części realizacyjnej (Zakres Inwestycji: Teren 1, Teren 2, Teren 3) oraz z części studialnej (działki nie będące własnością Inwestorów a powiązane przestrzennie i funkcjonalnie z terenem Inwestycji opisano jako Teren 4).

Teren 1 stanowi własność MDR Wrocław Zatorska-Odolanowska Sp. z o.o. (Spółka celowa PFRN), Teren 2 oraz Teren 3 to nieruchomości Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Tereny te jako składowe Zakresu Inwestycji, będące przedmiotem jednego, wspólnego opracowania konkursowego stanowią odrębne nieruchomości, których realizacja będzie przebiegać niezależnie. Prace Konkursowe powinny umożliwiać niezależny przebieg ich realizacji.

Jednym z celów konkursu jest wypracowanie wytycznych do zmiany ww. MPZP, w związku z czym Uczestnicy konkursu powinni zaproponować nowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne dla terenu opracowania konkursowego ale zgodne z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia za wyjątkiem Terenu 1 Etap I oraz ewentualnie Terenu 3.

Architekci mają do dyspozycji w przypadku:

 • Terenu 1 obszar o powierzchni 123 297 m2. Przewiduje się, że może tam powstać nie mniej niż 58 998 m2 PUM oraz 3 844 m2 PUU.
 • Terenu 2 obszar o powierzchni 115 987 m2. Przewiduje się, że może tam powstać nie mniej niż 46 557 m2 PUM+PUU.
 • Terenu 3 obszar o powierzchni 13 340 m2.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji lub najlepszych koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej lub ich do realizacji.

Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 11 do Regulaminu natomiast szczegółowe wytyczne urbanistyczne i architektoniczne do Konkursu zwierają Załączniki nr 10a i 10b do Regulaminu.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 18 listopada 2019r.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 3 kwietnia 2020r.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Miasta Wrocław oraz niezależni architekci wskazani przez SARP Oddział Wrocław.

Kluczowe terminy:

 • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu – do dnia 04.11.2019r.
 • Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 08.11.2019r.
 • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 18.11.2019r.
 • Spotkania warsztatowe 1 z Uczestnikami Konkursu – 09.01.2020r. oraz 10.01.2020r.
 • Spotkania warsztatowe 2 z Uczestnikami Konkursu – 17.02.2020r. oraz 18.02.2020r.
 • Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 27.03.2020r.
 • Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 30.03.2020r oraz 31.03.2020r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 03.04.2020r.

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursZatorska/

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursZatorska@npfr.pl

Aktualności

11.02.2020r.
Opublikowano wyjaśnienie (3) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie_(3)_treści_Regulaminu_Konkurs_Zatorska


29.01.2020r.
Opublikowano wyjaśnienie (2) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie_(2)_treści_Regulaminu_Konkurs_Zatorska


11.12.2019r.
Organizator informuje, iż zmianie uległy terminy przebiegu Konkursu jak następuje:

 1. Spotkania warsztatowe nr 1 z Uczestnikami Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 09.01.2020r. do dnia 10.01.2020r. (dotychczasowy termin: od dnia 12.12.2019r. do dnia 13.12.2019r.).
 2. Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 1. –
  do dnia 17.01.2020r. (dotychczasowy termin: do dnia 18.12.2019r.).
 3. Spotkania warsztatowe nr 2 Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 17.02.2020r. do dnia 18.02.2020r. (dotychczasowy termin: od dnia 10.02.2020. do dnia 11.02.2020r.).
 4. Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 2. – do dnia 24.02.2020r. (dotychczasowy termin: do dnia 17.02.2020r.).
 5. Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP Wrocław – w dniu 27.03.2020r. od godz. 09.00 do godziny 16.00.
  (dotychczasowy termin: w dniu 13.03.2020r. od godz. 09.00 do godziny 16.00).
 6. Prezentacja przez Uczestników Konkursu we Wrocławiu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu)– w dniu 30.03.2020r. oraz w dniu 31.03.2020r. (dotychczasowy termin: w dniu 17.03.2020r.).
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym) – w dniu 03.04.2020r. (dotychczasowy termin: w dniu 23.03.2020r.).
 8. Ewentualna wystawa pokonkursowa – od dnia 03.04.2020r. do dnia 09.04.2020r.
  (dotychczasowy termin: od dnia 23.03.2020r. do dnia 27.03.2020r.).

W związku z powyższym zmianie ulega treść Regulaminu konkursu. Regulamin konkursu ze zmienionymi terminami do pobrania:
REGULAMIN KONKURSU ZATORSKA WROCŁAW Zmiana Treści – Terminy

18.11.2019r.
Organizator informuje, iż na Platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 78 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 36 Zgłoszeń do konkursu.

Sąd konkursowy z 36 Zgłoszeń zakwalifikował do Etapu II Konkursu 6 Uczestników Konkursu jak następuje:

 • 22Architekci sp. z o. o. (Warszawa)
 • ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska (Poznań)
 • Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. (Warszawa)
 • BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków)
 • Artchitecture sp. z o.o. (Warszawa)
 • B2 Studio Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (Kraków)

O szczegółowych terminach warsztatów nr 1 Uczestnicy Konkursu będą powiadomieni indywidualnie do dnia 22.11.2018r. W tym dniu zostaną przesłane także dodatkowe wytyczne i zalecenia do przygotowania opracowań projektowych i materiałów na spotkanie warsztatowe nr 1.

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na Platformie internetowej.


31.10.2019r.
Opublikowano materiały dodatkowe do Konkursu w związku z zapytaniami zainteresowanych udziałem w Konkursie tj.:

 1. Wersję Załącznika nr 11 do Regulaminu w formacie .dwg
 2. Materiały dodatkowe dla Terenu 3:
  – przekrój budynku B1 i C1
  – przekrój budynku D i E
  – projektowane parametry inwestycji Teren 3
  Pliki do pobrania znajdują się poniżej oraz w zakładce „Materiały do pobrania”

ZAŁĄCZNIK_NR_16_Konkurs_Zatorska_wersja_DWG
Materiały_dodatkowe_dla_Terenu_3


29.10.2019r.
Opublikowano wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie_(1)_treści_Regulaminu_Konkurs_Zatorska


07.10.2019r.
Oficjalne ogłoszenie Konkursu

Pytania i odpowiedzi

11.02.2020r.
Wyjaśnienie (3) treści regulaminu konkursu

PYTANIE 1
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie pozycji z Sekocenbudu, przytoczonych w tabelkach wycen załącznik nr 9a
Pozycje 1122-206 odnoszą się do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 4 kondygnacyjnego, podpiwniczonego;
Pozycje 1122-404 odnoszą się do budynku mieszkalno-usługowego 6/14 kondygnacyjnego z 2 kondygnacyjnym garażem podziemnym
W przypadku opracowanej przez nas koncepcji zgodnie z zaleceniami regulaminu konkursu realizowane będą budynki mieszkalno-usługowe 3 do 4 kondygnacji z garażem podziemnym, co najbliżej odpowiada pozycjom 1122-301, czyli budynkom mieszkalno-usługowym 5 kondygnacyjnego z garażem podziemnym
Zwracamy uwagę, że wskaźniki cen dla przytoczonych powyżej różnią się, co przy takiej skali może mieć duży wpływ na koszty inwestycji.

ODPOWIEDŹ:
Dla budynków mieszkalnych z 1 kondygnacyjnym garażem podziemnym nie można zastosować obiektu nr 1122-301 (taki obiekt nie istnieje w BCO IV kw 2019) tylko obiekt nr 1122-302 (wersja w stanie deweloperskim). W przypadku konieczności posadowienia budynków na płycie fundamentowej należy również uwzględnić odpowiednią analogię kosztową w tym zakresie, ponieważ obiekt nr 1122-302 uwzględnia posadowienie na ławach i stopach fundamentowych.


29.01.2020r.
Wyjaśnienie (2) treści regulaminu konkursu

PYTANIE 1
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zawartości planszy nr 7 (przedstawiająca Teren 3- dla PHN zgodnie z MPZP).Regulamin opisuje jej zawartość w taki sam sposób jak dla innych opracowywanych terenów, co sugeruje że powinniśmy ten teren zaprojektować wg naszego uznania. Natomiast regulamin w punkcie 3.2.1.b mówi:
b) Terenu 3, dla którego prowadzone są obecnie zaawansowane prace projektowe (na podstawie obowiązującego obecnie MPZP), a Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wprowadzić do koncepcji będącej przedmiotem Konkursu, informacje zawarte w projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z Załącznikiem nr 16 do Regulaminu. Dopuszcza się zaproponowanie dla Terenu 3 zabudowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 10b do Regulaminu, mając jednak na uwadze fakt, że ten fragment obszaru opracowania konkursowego będzie najprawdopodobniej realizowany w kształcie wynikającym z Załącznika nr 16 do Regulaminu.
a wytyczne dla terenu 3 załącznik 10b- punkt III.1.B
Przewiduje się realizację inwestycji w zakresie Terenu 3 jednoetapowo na podstawie obowiązującego MPZP (zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Regulaminu). Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wprowadzić do koncepcji w zakresie Terenu 3 informacje zawarte w projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z Załącznikiem nr 16 do Regulaminu, z tym, że dopuszcza się zaproponowanie dla Terenu 3 zabudowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym załączniku. Koncepcja zabudowy i zagospodarowania całego obszaru objętego konkursem powinna harmonijnie wkomponowywać sposób zagospodarowania Terenu 3 w układ funkcjonalno-przestrzenny osiedla, z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych, przyrodniczych oraz zaprojektowanym układem przestrzeni publicznych.
Powyższe zapisy wprowadzają dużą niejednoznaczność co do terenu III. Prosimy o jednoznaczne określenie czy możemy:
A/zmienić sposób zagospodarowania terenu oraz zaprojektować w tym miejscu nowy budynek, zgodny z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującym MPZP,
B/ zaprojektować budynki od nowa a zostawić zagospodarowanie terenu,
C/ zostawić budynki a zaprojektować zagospodarowanie od nowa,
D/ pozostawić budynki i zagospodarowanie bez zmian zgodnie z załącznikiem 16, a planszę nr 7 wykorzystać w inny sposób?

ODPOWIEDŹ:
Dla Terenu 3 Organizator wymaga pozostawienia obecnie zaprojektowanych budynków (z możliwością ew. zmiany liczby kondygnacji, kształtu dachu, wprowadzenia dominant) – zagospodarowanie terenu może ulec zmianie, np. droga wewnętrzna prowadząca do garażu może mieć kontynuację w innym kwartale zabudowy. Należy jednak pamiętać, że wszystkie zmiany muszą być zgodne z Regulaminem konkursu. Właśnie tak zmieniony Teren 3 powinien zostać pokazany na Planszy nr 7.


PYTANIE 2
Proszę o wyjaśnienie zawartości planszy nr 7 Teren PHN S.A. zgodnie z punktem 3.2.1 b) regulaminu konkursowego dla terenu Teren 3 prowadzone są prace projektowe i w takiej formie zabudowa ma być realizowana. Jakie działania projektowe dla Terenu 3 przeznaczone są dla uczestników konkursu.

ODPOWIEDŹ:
Odpowiedź jak wyżej (Pytanie 1).


PYTANIE 3
Proszę o uszczegółowienie zapisu „fragment kondygnacji parteru z elementami wyposażenia w skali 1:200 “ , „fragment kondygnacji powtarzalnej z elementami wyposażenia w skali 1:200 “.

ODPOWIEDŹ:
Fragmenty kondygnacji należy przedstawić zgodnie z Regulaminem Konkursu, adekwatnie do skali rysunku, z podaniem zakresu informacji, właściwym dla etapu prowadzonych prac projektowych, zapewniającym czytelność prezentowanych założeń projektowych.


PYTANIE 4
Proszę o podanie podstawy do obliczania kosztów szacunkowych inwestycji, czy mają być wykonane w oparciu o realne koszty dla aktualnego kwartału czy zgodnie z treścią załączników 9a, 9b zgodnie z wyceną Sekocenbud BCO na aktualny kwartał.

ODPOWIEDŹ:
Szacunkowe koszty proszę obliczać zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

29.10.2019r.
Wyjaśnienie (1) treści regulaminu konkursu

PYTANIE 1
W punkcie 2.3.1 Regulaminu Konkursu termin składania zgłoszeń do Konkursu w siedzibie Organizatora (oraz e-mailowo) został określony na dzień 8.11.2019r. do godz. 12.00, podczas gdy w punkcie 5.2.4 termin tego zgłoszenia został określony na dzień 25.10.2019r. do godz. 12:00.

ODPOWIEDŹ:
Prawidłowy termin składania zgłoszeń do Konkursu – do dnia 08.11.2019r. Informacja została skorygowana na Platformie internetowej Konkursu.


PYTANIE 2
W regulaminie konkursu nie znalazłam zapisu na temat rozpatrywania wniosków uczestników posiadających uprawnienia zdobyte w innych krajach Unii Europejskiej. Czy wymaganie opisane w punkcie 5.1.2 regulaminu będzie spełnione przy przedstawieniu równoważnych uprawnień z innego kraju UE?

ODPOWIEDŹ:
Wymaganie opisane w punkcie 5.1.2 Regulaminu Konkursu będzie spełnione przy przedstawieniu równoważnych uprawnień z innego kraju UE. Zgodnie z intencją Zamawiającego Uczestnik musi zapewnić, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, będzie podmiotem mogącym realizować prawa i obowiązki uczestnika procesu budowlanego.


PYTANIE 3
Prosimy o doprecyzowanie zapisów Załącznika nr 10a rozdział III punkt 3.C: Wytyczne architektoniczne – szczególne; Wytyczne dotyczące oczekiwanej ilości powierzchni użytkowej mieszkań (PUM). Poszczególne wartości liczbowe podane są wyłącznie dla Etapu I.

ODPOWIEDŹ:
W punkcie C.3 błędnie wpisany został Etap Inwestycji. Chodzi tu o „Teren 1 Etap II Inwestycji” a nie jak zostało to podane „Teren 1 Etap I Inwestycji”. Stosowna korekta zostanie wprowadzona do Złącznika nr 10a a skorygowany Załącznik opublikowany na Platformie internetowej Konkursu.


PYTANIE 4
Prosimy o doprecyzowanie zapisów Załącznika nr 10b rozdział III punkt 3.B: Wytyczne architektoniczne – szczególne; Wytyczne dotyczące oczekiwanej ilości powierzchni użytkowej mieszkań (PUM), które są zawarte w tabeli oczekiwanej struktury mieszkań i odnoszą się do łącznej minimalnej i maksymalnej PUM. Jaką wartość maksymalną i minimalną PUM przewiduje Zamawiający dla Terenu 2 ?

ODPOWIEDŹ:
Struktura mieszkań (a zatem również minimalna i maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkań) podana w tabeli oczekiwanej struktury mieszkań umieszczonej w rozdziale III punkt 3.B.8 w Załączniku nr 10b do Regulaminu obowiązuje zarówno dla Terenu 2 jak i dla Terenu 3.


PYTANIE 5
Czy Organizator Konkursu dopuszcza większą niż 3% tolerancję stosunku ilościowego różnego typu mieszkań? Spełnienie zapisu regulaminu „zaprezentowania struktury mieszkań, która odpowiada naturalnym zmianom struktury i wielkości rodziny” (Załącznik nr 10a / III / 3.D.) wydaje się niemożliwa przy założeniu 60% mieszkań dla 1 lub 2 osób. Podana struktura utrudnia długoterminowy najem tych mieszkań, przy założeniu powiększania rodziny

ODPOWIEDŹ:
Nie.
Prezentację struktury mieszkań, która odpowiada naturalnym zmianom struktury i wielkości rodziny należy rozumień szerzej niż tylko w kontekście udziału procentowego różnego typu mieszkań w budynkach.
Spełnienie zapisu jest możliwe przez wskazanie: rozmieszczenia rożnych typów mieszkań w budynkach (w poziomie i w pionie); relacji różnych mieszkań do przestrzeni komunikacji, społecznych, rekreacyjnych, zieleni; układu funkcjonalnego wnętrz mieszkań; możliwości przekształceń struktury mieszkań w celu jej dostosowania do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych; warunków wpływających na możliwość zmiany mieszkania na większe/mniejsze w ramach zespołu zabudowy, itp.


PYTANIE 6
Jaki przewiduje się tryb postępowania w przypadku wycofania się uczestnika konkursu zakwalifikowanego do II etapu? Chodzi o tryb postępowania wobec uczestnika, który się wycofał oraz wobec pozostałych uczestników.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami pkt 10.1. Regulaminu konkursu Uczestnikowi Konkursu, który wycofał się z Etapu II Konkursu nie przysługuje Nagroda Podstawowa.
Decyzję wobec Uczestnika, który się wycofał oraz wobec pozostałych Uczestników podejmuje Sąd Konkursowy zależnie od sytuacji, mając na uwadze zapisy Regulaminu Konkursu.


PYTANIE 7
Czy przewiduje się konsekwencje prawne i finansowe dla uczestnika zakwalifikowanego do II etapu konkursu, który wycofa się z dalszego opracowania pracy konkursowej?

ODPOWIEDŹ:
Nie przewiduje się konsekwencji prawnych.
Zgodnie z zapisami pkt 10.1. Regulaminu Konkursu Uczestnikowi Konkursu, który wycofał się z Etapu II Konkursu nie przysługuje Nagroda Podstawowa.


PYTANIE 8
Czy uczestnik konkursu zakwalifikowany do II etapu, nie uwzględniwszy wytycznej/wytycznych sądu otrzyma nagrodę 30.000 gdy spełni pozostałe warunki t.j. : uczestniczy w warsztatach, wykona pełen zakres pracy konkursowej i złoży ją skutecznie u Organizatora?

ODPOWIEDŹ:
Decyzję taką podejmuje Sąd Konkursowy po zapoznaniu się z Pracami Konkursowymi i po prezentacji Prac przez Uczestników. Sąd Konkursowy ocenia sposób i zakres uwzględniania przez Uczestników Konkursu wytycznych Sądu Konkursowego. Decyzję podejmuje mając na uwadze zapisy Regulaminu Konkursu.
Zgodnie z punktem 10.1.3 Regulaminu Konkursu, jednym z warunków wypłacenia Nagrody Podstawowej jest opracowanie Pracy Konkursowej zgodnie z istotnymi wytycznymi wynikającymi, m.in. z zaleceń warsztatowych.


PYTANIE 9
Czy zamawiający udostępni inne materiały związane z załącznikiem 16 takie jak rzuty, przekroje, elewacje i projektowane parametry inwestycji na terenie 3?

ODPOWIEDŹ:
Organizator udostępni dodatkowe materiały związane z Załącznikiem na Platformie internetowej konkursu 16 do dnia 06.11.2019r.


PYTANIE 10
Czy zamawiający udostępni uczestnikom załącznik 16 w formie dwg?

ODPOWIEDŹ:
Organizator udostępni na Platformie internetowej konkursu Załącznik 16 w formacie .dwg do dnia 06.11.2019r.


PYTANIE 11
Pytanie dotyczące załącznika 1 Pkt 12 i zobowiązania które nakłada na siebie uczestnik t.j. „ Potwierdzamy, że na każdym etapie Konkursu uwzględniałem/-nialiśmy oraz będę uwzględniał/-niać wytyczne Sądu Konkursowego do Pracy Konkursowej.”
Jak należy rozumieć powyższe zobowiązanie i jaka jest konsekwencja niewywiązania się z wytycznych Sądu Konkursowego, które mogą być np. w sprzeczności ze sobą lub niemożliwe do realizacji ?

ODPOWIEDŹ:
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji lub najlepszych koncepcji urbanistycznych i architektonicznych dla zadanego terenu opracowania odpowiadających zarówno Organizatorom Konkursu jak i Miastu Wrocław. W związku z powyższym, jeśli Uczestnik Konkursu zaproponuje rozwiązania niezgodne z intencją Organizatora czy Miasta Wrocław Sąd Konkursowy zobowiązany jest do wskazania kierunków zgodnych z tymi intencjami, a od Uczestnika oczekuje się uwzględnienia uwag i sugestii Sądu Konkursowego w dalszej pracy nad rozwiązaniami koncepcyjnymi.
Konsekwencją niewywiązania się z uwzględnienia wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego może być nieprzyznanie Uczestnikowi Nagrody Podstawowej i Głównej a ocena spełnienia tych wytycznych i zaleceń pozostaje w gestii Sądu Konkursowego.


PYTANIE 12
Czy organizator dopuszcza możliwość unieważnienia konkursu bez przyznawania nagród któremukolwiek z uczestników, jeżeli tak, to w jakich przypadkach i według jakich zasad?

ODPOWIEDŹ:
Organizator dopuszcza nieprzyznanie niektórych Nagród. Decyzję o tym będzie podejmował Sąd Konkursowy zgodnie z zapisami pkt 10.2. Regulaminu Konkursu. Przy przyznawaniu Nagród Sąd Konkursowy będzie kierował się zasadą spełnienia przez Uczestników warunków Konkursu w tym ewentualnych wytycznych po warsztatach zgodnie z kryteriami oceny Prac Konkursowych o których mowa w pkt 9.3. Regulaminu.


PYTANIE 13
Jaki przebieg będą miały spotkania warsztatowe, czy będą one polegać na wykonywaniu zadań projektowych pod okiem Sądu Konkursowego, czy będą miały raczej formę prezentacji i rozmowy z członkami Sądu?

ODPOWIEDŹ:
Spotkania warsztatowe będą miały formę prezentacji prac przez Uczestników w trakcie której Sąd Konkursowy będzie mógł zadawać pytania do Uczestników.


PYTANIE 14
W jakich przypadkach organizator przewiduje odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Pozostawia się to do decyzji Sądu Konkursowego lub w wypadku nie przystąpienia do Etapu II żadnego Uczestnika Konkursu.


PYTANIE 15
Czy uczestnik konkursu będzie uprawniony do przedstawienia w swoim portfolio koncepcji stanowiącej przedmiot konkursu bezpośrednio po momencie pierwszej publikacji koncepcji przez Organizatora Konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Tak.

Materiały do pobrania

11.12.2019r.
W związku ze zmianą terminów konkursu zmianie ulega treść Regulaminu konkursu:


31.10.2019r.
Materiały dodatkowe do Konkursu


Harmonogram

 • Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej – 07.10.2019r.
 • ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących – do dnia 24.10.2019r.
  • Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej – do dnia 29.10.2019r.
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej – do dnia 04.11.2019r.
  • Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej e-mailowo  do dnia 08.11.2019r. do godziny 12:00
  • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu – 18.11.2019r.
 • ETAP II (KONKURSOWY)
  • Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu – do dnia 22.11. 2019r.
  • Spotkania warsztatowe nr 1 Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 09.11.2020r. do dnia 10.01.2020 r.
  • Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 1 – 17.01.2020r.
  • Spotkania warsztatowe nr 2 Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 17.02.2020r. do dnia 18.02.2020r.
  • Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach nr 2 – 24.02.2020r.
 • Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP Wrocław – w dniu 27.03.2020r. od godz. 09:00 do godziny 16:00.
 • Prezentacja przez Uczestników Konkursu we Wrocławiu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – w dniu 30.03.2020r oraz 31.03.2020r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym) – 03.04.2020 r.
 • Ewentualna wystawa pokonkursowa – od dnia 03.04.2020 r. do dnia 09.04.2020r.

Sąd konkursowy

 1. Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego;
 2. Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referent ze strony PFR Nieruchomości;
 3. Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości;
 4. Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości;
 5. Natalia Golis, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;
 6. Piotr Fokczyński, Sędzia ze strony Miasta Wrocław;
 7. Zbigniew Maćków, Architekt, Sędzia OW SARP;
 8. Marcin Major, Architekt, Sędzia OW SARP;
 9. Monika Niewczas, Sędzia ze strony PHN S.A.;
 10. Anna Suchodolska, Sędzia ze strony PHN S.A.
 11. Radosław Kowalewski, Architekt, Sędzia ze strony PHN S.A.;
 12. Rafał Mroczkowski, Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

Eksperci powołani przez Organizatora:

 1. Monika Kozłowska-Święconek – ekspert ze strony Miasta Wrocław
 2. Adam Grehl – ekspert PFR Nieruchomości
 3. Anna Więckowska – ekspert PFR Nieruchomości

Nagrody

Nagrody Podstawowe
(z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i skutecznego złożenia prac Konkursowych)

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 120.000 do 180.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 4 do 6 Uczestników Konkursu).

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 30 000 PLN brutto. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikom Konkursu zostanie wypłacona odpowiednia kwota pieniężna stanowiąca nagrodę pomniejszona o należny podatek, którego płatnikiem jest podmiot przyznający (wypłacający) nagrodę.

Nagrody Główne

Oprócz nagród określonych w punkcie 10.1. powyżej przewidziane są Nagrody Główne dla Uczestników Konkursu. Gwarantowana suma Nagród Głównych wynosi 65.000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących gwarantowanych Nagród Głównych:

 • I Nagroda Główna – nie mniej niż 40.000 PLN brutto,
 • II Nagroda Główna – nie mniej niż 15.000 PLN brutto,
 • III Nagroda Główna – nie mniej niż 10.000 PLN brutto.

Tryb postępowania przy wyborze wykonawcy lub wykonawców Dokumentacji projektowej

Część urbanistyczna pracy konkursowej która otrzymała I Nagrodę będzie wykorzystana do zmiany MPZP zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do regulaminu a także praca ta będzie wskazana do realizacji dla jednego lub wielu z etapów i/lub Terenów Inwestycji.
Sąd konkursowy może wskazać także do realizacji dla pozostałych etapów i/lub Terenów Inwestycji jedną (1) lub dwie (2) prace konkursowe które otrzymały II lub III Nagrodę.

Przedmiotem negocjacji z Uczestnikami Konkursu, których prace zostały wskazane do realizacji przez Sąd konkursowy, będą warunki realizacji zamówienia na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na realizację Inwestycji, na podstawie przygotowanej pracy Konkursowej. Przedmiot zamówienia z wolnej ręki został opisany we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 7a i 7b do niniejszego Regulaminu.

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikami Konkursu, których prace zostały wskazane do realizacji przez Sąd konkursowy.

Wyniki konkursu

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane po jego oficjalnym rozstrzygnięciu tj. po dniu 03.04.2020r.

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na Platformie internetowej pod adresem: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursZatorska/

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: konkursZatorska@npfr.pl

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu tj:
PFR Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski,
email: konkursZatorska@npfr.pl
tel. +48 501 497 432

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.