Przejdź do treści

O konkursie

Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A. przy wsparciu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje funkcję mieszkalną (zabudowa wielorodzinna) z częściowymi usługami w pierwszej kondygnacji nadziemnej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, Inwestycja będzie realizowane przez Zamawiającego. na dz. ew. nr 152, 153, 154/5 z obrębu 4-12-03, Dzielnica Praga-Północ, Warszawa.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej do realizacji.

Architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni 17 449 m2. Przewiduje się, że może na niej powstać 485 mieszkań. Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 11 do Regulaminu.

Działka, której dotyczy konkurs, jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 13 listopada 2019r.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 7 lutego 2020r.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele m.st. Warszawy oraz niezależni architekci wskazani przez Oddział Warszawski SARP.

Kluczowe terminy:

 • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu – do dnia 31.10.2019r.
 • Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 05.11.2019r.
 • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 13.11.2019r.
 • Spotkania warsztatowe z Uczestnikami Konkursu – 16.12.2019r. oraz 17.12.2019r.
 • Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 31.01.2020r.
 • Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 04.02.2020r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 07.02.2020r.

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursRatuszowa/

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursRatuszowa@npfr.pl

Aktualności

13.11.2019r.

Organizator informuje, iż na Platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 93 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 53 Zgłoszenia do konkursu.

Sąd konkursowy z 53 Zgłoszeń zakwalifikował do Etapu II Konkursu 6 Uczestników Konkursu jak następuje:

 • Fiszer atelier 41 Warszawa Sp. z o. o. (Warszawa)
 • BBGK Architekci Sp. z o. o. (Warszawa)
 • MVRDV (Rotterdam, Holandia)
 • BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków)
 • BDM Architekci Sp. z o.o. (Warszawa)
 • TZA Aleksandra Targońska (Warszawa)

O szczegółowych terminach warsztatów zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu będą powiadomieni indywidualnie do dnia 18.11.2018r.

Uczestnikom zakwalifikowanym do Konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na Platformie internetowej.

25.10.2019r.
Opublikowano wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie_(1)_treści_Regulaminu_Konkurs_Ratuszowa

10.10.2019r.
Oficjalne ogłoszenie Konkursu

Pytania i odpowiedzi

25.10.2019r.
Wyjaśnienie (1) treści regulaminu konkursu

PYTANIE 1
W regulaminie konkursu dla usług i handlu ustala się 5miejsc postojowych/100m2 powierzchni użytkowej. Jest to niezgodne z zapisami MPZP, gdzie określa się maksymalną liczbę m.p. dla różnego rodzaju usług na poziomie 10-20 m.p. / 1000m2. Czy jest to błąd redakcyjny w regulaminie (i należy przyjąć 5 m.p. / 1000m2), czy też należy przyjąć formalne bilansowanie części m.p. dla potrzeb usług w ramach „niewykorzystanej” puli m.p. dla mieszkań?

ODPOWIEDŹ:
Prawidłowe ustalenie to 5miejsc postojowych/1000 m2 powierzchni użytkowej, Załącznik nr 10 został odpowiednio skorygowany.


PYTANIE 2
Czy Zamawiający rozważa ewentualne zachowanie i modernizację istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie objętym konkursem, przy skrzyżowaniu ul. Ratuszowej i Borowskiego?

ODPOWIEDŹ:
Nie.


PYTANIE 3
Proszę o odpowiedź dotyczącą opracowania do I Etap
Portfolio max 10 stron A3 ma być przygotowane w układzie pionowym czy poziomym
W jakim formacie ma być przedstawiony zakres Etapu 1 przy składaniu wniosku w postaci rejestracji on -line.

ODPOWIEDŹ:
Wybór układu Portfolio pozostawia się do decyzji zainteresowanych udziałem w konkursie.
Organizator preferuje elektroniczną formę zgłoszenia w formacie PDF.


PYTANIE 4
Prośba o wymienienie w punktach jakie rysunki i dokumenty mają się znaleźć w materiałach wysłanych w Etapie I konkursu – czyli w tzw Zgłoszeniu do konkursu.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami punkt 5.2. Regulaminu konkursu.


PYTANIE 5
Plik „załącznik11 ” – mapa w rozszerzeniu dwg jest plikiem uszkodzonym – nie można go otworzyć i nie można go „sconwertować” – ani na dxf i ani na inny zapis dwg – informacja zwrotna z programu jest iż plik jest nieprawidłowy – prośba o zamieszczenie prawidłowego , otwierającego się pliku dwg

ODPOWIEDŹ:
Plik został sprawdzony i Organizator potwierdza poprawność pliku. Istnieje możliwość iż plik próbowano otworzyć na starszej wersji oprogramowania. W tym wypadku polecamy pobranie darmowej przeglądarki plików z rozszerzeniem .dwg w celu przekonwertowania pliku do starszej wersji oprogramowania na którym otwierany będzie plik.


PYTANIE 6
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Wstępne szkice -schematy urbanistyczno -architektoniczne i ideowe Arkusze A3 układ poziomy czy pionowy ?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji zainteresowanych udziałem w Konkursie aczkolwiek preferowane jest przedstawienie szkiców na formacie A3 w układzie poziomym.


PYTANIE 7
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Proszę o wskazanie obszaru kontekstu poza obszarem zał. 11 ?

ODPOWIEDŹ:
Wybór obszaru kontekstu pozostawia się do decyzji zainteresowanych udziałem w Konkursie. Wybór kontekstu będzie także elementem oceny ukazującym wykazanie znajomości zagadnień urbanistycznych dla obszaru w którym znajduje się obszar opracowania konkursowego.


PYTANIE 8
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Proszę o przybliżenie sformułowania przeobrażenia środowiskowo – społeczne oraz kulturowe w rozumieniu realizacji celu konkurs ?

ODPOWIEDŹ:
W ramach wstępnych szkiców – schematów urbanistyczno-architektonicznych i ideowych należy odnieść się do potencjału kulturowego i środowiskowo-społecznego obszaru objętego konkursem w relacji do otoczenia (szeroko rozumiane walory kulturowe, przestrzenne, przyrodnicze etc.).


PYTANIE 9
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
W jakiej formie należy przedstawić szacunkowe dane o wysokości i charakterze zabudowy ?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji zainteresowanych udziałem w Konkursie. Dopuszcza się zarówno formę rysunkowa jak i tekstową (również dwie te formy razem) pod warunkiem czytelnego i jednoznacznego przedstawienia tych danych.


PYTANIE 10
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Proszę o jednoznaczne określenie ilości tekstu , rysunków w tym ich zakresu .

ODPOWIEDŹ:
Poza zakresem, zarówno formalnym jak i merytorycznym wymienionym w punkcie 5.2.5 Regulaminu oraz w niniejszych odpowiedzi na pytania, Organizator nie narzuca żadnych innych wymagań odnośnie Zgłoszeń do Konkursu.


PYTANIE 11
Uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów §5 pkt. 5 e) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Nowa Praga II w treści:
„w terenach MW(U) dopuszcza się sytuowanie poza liniami zabudowy wyłącznie parterowych obiektów małej architektury, takich jak wiaty śmietnikowe, altany itp.,”,
w kontekście założeń koncepcji wstępnej stanowiącej załącznik do uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i operującej dwiema kubaturami o wys. do 5 kondygnacji usytuowanych w centralnej części kwartału.
Wobec wynikającej z założeń konkursowych minimalnej ilości PUM do uzyskania w ramach projektowanej zabudowy proszę o potwierdzenie, że poza obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okalającymi kwartał dopuszczalne jest sytuowanie budynków mieszkalnych o więcej niż 1 kondygnacji w centralnej części terenu inwestycji.

ODPOWIEDŹ:
Sytuowanie budynków możliwe jest jedynie wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabudowy, zgodnie z ustaleniami i rysunkiem MPZP co z oczywistych względów jest zgodne z założeniami koncepcji wstępnej operującej dwiema kubaturami o wys. do 5 kondygnacji usytuowanych w centralnej części kwartału (załącznik do zaleceń Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia 25.06.2019r.). Wstępna koncepcja to jedynie materiał poglądowy na potrzeby uzgodnień z MWKZ i przedstawione rozwiązanie w zakresie sposobu sytuowania zabudowy nie jest wiążące dla Uczestnika konkursu.

Harmonogram

 • Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej – 10.10.2019r.
 • ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących – do dnia 22.10.2019r.
  • Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej – do dnia 25.10.2019r.
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej – do dnia 31.10.2019r.
  • Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej e-mailowo  do dnia 05.11.2019r. do godziny 14:00
  • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu – 13.11.2019r.
 • ETAP II (KONKURSOWY)
  • Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu – do dnia 14.11. 2019r.
  • Spotkania warsztatowe w Warszawie Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 16.12.2019r. do dnia 17.12.2019r.
  • Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach – 20.12.2019r.
 • Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora – w dniu 31.01.2020r. od godz. 09:00 do godziny 16:00
 • Prezentacja w Warszawie przez Uczestników Konkursu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – w dniu 04.02.2020r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym) – 07.02.2020r.
 • Ewentualna wystawa pokonkursowa – od dnia 07.02.2020 r. do dnia 14.02.2020r.

Sąd konkursowy

 1. Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego;
 2. Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referent;
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu PFR Nieruchomości;
 4. Grzegorz Muszyński, Wiceprezes Zarządu PFR Nieruchomości;
 5. Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości
 6. Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości;
 7. Marek Konopka, Główny specjalista, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
 8. Jacek Grunt – Mejer, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. rewitalizacji, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
 9. Marek Budzyński, Architekt, Sędzia OW SARP;
 10. Paweł Grodzicki, Architekt, Sędzia OW SARP;
 11. Monika Diamandakis, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 12. Agata Kruczyńska, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 13. Rafał Mroczkowski, Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

Eksperci powołani przez Organizatora:

 1. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW – Dziekan Wydziału Architektury Politechnik Warszawskiej

Nagrody

Nagrody Podstawowe
(z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i skutecznego złożenia prac Konkursowych)

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 80.000 do 120.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 4 do 6 Uczestników Konkursu).

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 20 000 PLN brutto. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikom Konkursu zostanie wypłacona odpowiednia kwota pieniężna stanowiąca nagrodę pomniejszona o należny podatek, którego płatnikiem jest podmiot przyznający (wypłacający) nagrodę.

Nagrody Główne

Oprócz nagród określonych w punkcie 10.1. powyżej przewidziane są Nagrody Główne dla Uczestników Konkursu. Gwarantowana suma Nagród Głównych wynosi 50.000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących gwarantowanych Nagród Głównych:

 • I Nagroda Główna – nie mniej niż 25.000 PLN brutto,
 • II Nagroda Główna – nie mniej niż 15.000 PLN brutto,
 • III Nagroda Główna – nie mniej niż 10.000 PLN brutto.

Tryb postępowania przy wyborze wykonawcy Dokumentacji projektowej

Wybrany do realizacji projekt Konkursowy (I Nagroda Główna lub kolejna, w wypadu braku wyboru I lub II Nagrody Głównej, ewentualnie projekt Konkursowy wskazany do realizacji przez Sąd Konkursowy w wypadku braku przyznania I, II lub III Nagrody Głównej, stosownie do punktu 10.3.2 poniżej), będzie przedmiotem prac projektowych według przedstawionej pracy konkursowej, przy uwzględnieniu zaleceń Sądu Konkursowego i Organizatora. Autor/autorzy wybranego do realizacji projektu Konkursowego zostanie zaproszony przez Organizatora do negocjacji w trybie z wolnej ręki na podstawie przepisów wewnętrznych regulacji Organizatora.

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach na wykonanie architektonicznych i branżowych projektów budowlanych i wykonawczych na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, który otrzymał I Nagrodę Główną. Kolejność zaproszenia do negocjacji będzie wynikała z przyznanych Nagród Głównych (od I do III).

Przedmiotem negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, którego praca zostanie wskazana do realizacji, będą warunki realizacji zamówienia na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na realizację Inwestycji, na podstawie przygotowanej pracy Konkursowej. Po zakończeniu negocjacji zostanie podpisana umowa na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu gdzie został także szczegółowo opisany przedmiot zamówienia z wolnej ręki.

Wyniki konkursu

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane po jego oficjalnym rozstrzygnięciu tj. po dniu 07.02.2020r.

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na Platformie internetowej pod adresem: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursRatuszowa/

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: konkursRatuszowa@npfr.pl

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu tj:
PFR Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski,
email: konkursRatuszowa@npfr.pl
tel. +48 501 497 432

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.