Przejdź do treści

O konkursie

PFR Nieruchomości S.A. przy wsparciu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje funkcję mieszkalną (zabudowa wielorodzinna) z częściowymi usługami w pierwszej kondygnacji nadziemnej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, Inwestycja będzie realizowane przez Zamawiającego. na dz. ew. nr 152, 153, 154/5 z obrębu 4-12-03, Dzielnica Praga-Północ, Warszawa.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej do realizacji.

Architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni 17 449 m2. Przewiduje się, że może na niej powstać 485 mieszkań. Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 11 do Regulaminu.

Działka, której dotyczy konkurs, jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 13 listopada 2019r.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 7 lutego 2020r.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele m.st. Warszawy oraz niezależni architekci wskazani przez Oddział Warszawski SARP.

Kluczowe terminy:

 • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu – do dnia 31.10.2019r.
 • Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 05.11.2019r.
 • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 13.11.2019r.
 • Spotkania warsztatowe z Uczestnikami Konkursu – 16.12.2019r. oraz 17.12.2019r.
 • Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 31.01.2020r.
 • Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 04.02.2020r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 07.02.2020r.

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursRatuszowa/

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: [email protected]

Aktualności

20.02.2020r.

Organizator informuje, iż oficjalne, publiczne wręczenie Nagród w konkursie odbędzie się dnia 28.02.2020r. w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie o godzinie 11.00.

12.02.2020r.

Opublikowano opinie o pracach konkursowych oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji (I Nagroda)

Opinie_prace_zalecenia_I_Nagroda_Konkurs_Ratuszowa

07.02.2020r.

Opublikowano wyniki rozstrzygnięcia konkursu:

I NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 25 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BE DDJM Architekci Sp. z o.o.
ul. Św. Jana 12
31-018 Kraków
(Praca konkursowa 06)

II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
MVRDV
ul. Achterklooster 7
Rotterdam, 3011 RA
Holandia
(Praca konkursowa 02)

III NAGRODA
w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Fiszer atelier 41 Warszawa
Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 4/10b
00-015 Warszawa
(Praca konkursowa 05)

WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO I STOPNIA
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BBGK Architekci Sp. z o. o.
Al. 3 Maja 2/13
00-391 Warszaw
(Praca konkursowa 04)

WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO II STOPNIA
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BDM Architekci Sp. z o.o.
ul. Racławicka 10
02-601 Warszawa
(Praca konkursowa 01)

WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO II STOPNIA
Nazwa Uczestnik Konkursu:
TZA Aleksandra Targońska
ul. Oleandrów 4/6
00-629 Warszawa
(Praca konkursowa 03)

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli Zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.

Informujemy, iż opinie o pracach nagrodzonych i wyróżnionych oraz prace konkursowe zostaną opublikowane do dnia 12.02.2020r.

Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami:
Informacja_o_wynikach_rozstrzygnięcia_Konkurs_Ratuszowa

13.11.2019r.

Organizator informuje, iż na Platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 93 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 53 Zgłoszenia do konkursu.

Sąd konkursowy z 53 Zgłoszeń zakwalifikował do Etapu II Konkursu 6 Uczestników Konkursu jak następuje:

 • Fiszer atelier 41 Warszawa Sp. z o. o. (Warszawa)
 • BBGK Architekci Sp. z o. o. (Warszawa)
 • MVRDV (Rotterdam, Holandia)
 • BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków)
 • BDM Architekci Sp. z o.o. (Warszawa)
 • TZA Aleksandra Targońska (Warszawa)

O szczegółowych terminach warsztatów zakwalifikowani Uczestnicy Konkursu będą powiadomieni indywidualnie do dnia 18.11.2018r.

Uczestnikom zakwalifikowanym do Konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na Platformie internetowej.


25.10.2019r.
Opublikowano wyjaśnienie (1) treści Regulaminu konkursu.
Wyjaśnienie_(1)_treści_Regulaminu_Konkurs_Ratuszowa


10.10.2019r.
Oficjalne ogłoszenie Konkursu

Pytania i odpowiedzi

25.10.2019r.
Wyjaśnienie (1) treści regulaminu konkursu

PYTANIE 1
W regulaminie konkursu dla usług i handlu ustala się 5miejsc postojowych/100m2 powierzchni użytkowej. Jest to niezgodne z zapisami MPZP, gdzie określa się maksymalną liczbę m.p. dla różnego rodzaju usług na poziomie 10-20 m.p. / 1000m2. Czy jest to błąd redakcyjny w regulaminie (i należy przyjąć 5 m.p. / 1000m2), czy też należy przyjąć formalne bilansowanie części m.p. dla potrzeb usług w ramach „niewykorzystanej” puli m.p. dla mieszkań?

ODPOWIEDŹ:
Prawidłowe ustalenie to 5miejsc postojowych/1000 m2 powierzchni użytkowej, Załącznik nr 10 został odpowiednio skorygowany.


PYTANIE 2
Czy Zamawiający rozważa ewentualne zachowanie i modernizację istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie objętym konkursem, przy skrzyżowaniu ul. Ratuszowej i Borowskiego?

ODPOWIEDŹ:
Nie.


PYTANIE 3
Proszę o odpowiedź dotyczącą opracowania do I Etap
Portfolio max 10 stron A3 ma być przygotowane w układzie pionowym czy poziomym
W jakim formacie ma być przedstawiony zakres Etapu 1 przy składaniu wniosku w postaci rejestracji on -line.

ODPOWIEDŹ:
Wybór układu Portfolio pozostawia się do decyzji zainteresowanych udziałem w konkursie.
Organizator preferuje elektroniczną formę zgłoszenia w formacie PDF.


PYTANIE 4
Prośba o wymienienie w punktach jakie rysunki i dokumenty mają się znaleźć w materiałach wysłanych w Etapie I konkursu – czyli w tzw Zgłoszeniu do konkursu.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami punkt 5.2. Regulaminu konkursu.


PYTANIE 5
Plik „załącznik11 ” – mapa w rozszerzeniu dwg jest plikiem uszkodzonym – nie można go otworzyć i nie można go „sconwertować” – ani na dxf i ani na inny zapis dwg – informacja zwrotna z programu jest iż plik jest nieprawidłowy – prośba o zamieszczenie prawidłowego , otwierającego się pliku dwg

ODPOWIEDŹ:
Plik został sprawdzony i Organizator potwierdza poprawność pliku. Istnieje możliwość iż plik próbowano otworzyć na starszej wersji oprogramowania. W tym wypadku polecamy pobranie darmowej przeglądarki plików z rozszerzeniem .dwg w celu przekonwertowania pliku do starszej wersji oprogramowania na którym otwierany będzie plik.


PYTANIE 6
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Wstępne szkice -schematy urbanistyczno -architektoniczne i ideowe Arkusze A3 układ poziomy czy pionowy ?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji zainteresowanych udziałem w Konkursie aczkolwiek preferowane jest przedstawienie szkiców na formacie A3 w układzie poziomym.


PYTANIE 7
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Proszę o wskazanie obszaru kontekstu poza obszarem zał. 11 ?

ODPOWIEDŹ:
Wybór obszaru kontekstu pozostawia się do decyzji zainteresowanych udziałem w Konkursie. Wybór kontekstu będzie także elementem oceny ukazującym wykazanie znajomości zagadnień urbanistycznych dla obszaru w którym znajduje się obszar opracowania konkursowego.


PYTANIE 8
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Proszę o przybliżenie sformułowania przeobrażenia środowiskowo – społeczne oraz kulturowe w rozumieniu realizacji celu konkurs ?

ODPOWIEDŹ:
W ramach wstępnych szkiców – schematów urbanistyczno-architektonicznych i ideowych należy odnieść się do potencjału kulturowego i środowiskowo-społecznego obszaru objętego konkursem w relacji do otoczenia (szeroko rozumiane walory kulturowe, przestrzenne, przyrodnicze etc.).


PYTANIE 9
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
W jakiej formie należy przedstawić szacunkowe dane o wysokości i charakterze zabudowy ?

ODPOWIEDŹ:
Do decyzji zainteresowanych udziałem w Konkursie. Dopuszcza się zarówno formę rysunkowa jak i tekstową (również dwie te formy razem) pod warunkiem czytelnego i jednoznacznego przedstawienia tych danych.


PYTANIE 10
Proszę o udzielenie odpowiedzi
Punkt 5.2.5
Proszę o jednoznaczne określenie ilości tekstu , rysunków w tym ich zakresu .

ODPOWIEDŹ:
Poza zakresem, zarówno formalnym jak i merytorycznym wymienionym w punkcie 5.2.5 Regulaminu oraz w niniejszych odpowiedzi na pytania, Organizator nie narzuca żadnych innych wymagań odnośnie Zgłoszeń do Konkursu.


PYTANIE 11
Uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów §5 pkt. 5 e) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Nowa Praga II w treści:
„w terenach MW(U) dopuszcza się sytuowanie poza liniami zabudowy wyłącznie parterowych obiektów małej architektury, takich jak wiaty śmietnikowe, altany itp.,”,
w kontekście założeń koncepcji wstępnej stanowiącej załącznik do uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i operującej dwiema kubaturami o wys. do 5 kondygnacji usytuowanych w centralnej części kwartału.
Wobec wynikającej z założeń konkursowych minimalnej ilości PUM do uzyskania w ramach projektowanej zabudowy proszę o potwierdzenie, że poza obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okalającymi kwartał dopuszczalne jest sytuowanie budynków mieszkalnych o więcej niż 1 kondygnacji w centralnej części terenu inwestycji.

ODPOWIEDŹ:
Sytuowanie budynków możliwe jest jedynie wewnątrz obszaru wyznaczonego liniami zabudowy, zgodnie z ustaleniami i rysunkiem MPZP co z oczywistych względów jest zgodne z założeniami koncepcji wstępnej operującej dwiema kubaturami o wys. do 5 kondygnacji usytuowanych w centralnej części kwartału (załącznik do zaleceń Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia 25.06.2019r.). Wstępna koncepcja to jedynie materiał poglądowy na potrzeby uzgodnień z MWKZ i przedstawione rozwiązanie w zakresie sposobu sytuowania zabudowy nie jest wiążące dla Uczestnika konkursu.

Harmonogram

20.02.2020r.

Organizator informuje, iż oficjalne, publiczne wręczenie Nagród w konkursie odbędzie się dnia 28.02.2020r. w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4 w Warszawie o godzinie 11.00.

 • Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej – 10.10.2019r.
 • ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących – do dnia 22.10.2019r.
  • Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej – do dnia 25.10.2019r.
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej – do dnia 31.10.2019r.
  • Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej e-mailowo  do dnia 05.11.2019r. do godziny 14:00
  • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu – 13.11.2019r.
 • ETAP II (KONKURSOWY)
  • Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu – do dnia 14.11. 2019r.
  • Spotkania warsztatowe w Warszawie Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 16.12.2019r. do dnia 17.12.2019r.
  • Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach – 20.12.2019r.
 • Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora – w dniu 31.01.2020r. od godz. 09:00 do godziny 16:00
 • Prezentacja w Warszawie przez Uczestników Konkursu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – w dniu 04.02.2020r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa (miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym) – 07.02.2020r.
 • Ewentualna wystawa pokonkursowa – od dnia 07.02.2020 r. do dnia 14.02.2020r.

Sąd konkursowy

 1. Bolesław Stelmach, Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego;
 2. Magdalena Wrzesień, Architekt, PFR Nieruchomości, Sędzia Referent;
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu PFR Nieruchomości;
 4. Grzegorz Muszyński, Wiceprezes Zarządu PFR Nieruchomości;
 5. Krzysztof Nowak, Architekt, PFR Nieruchomości
 6. Piotr Woliński, Architekt, PFR Nieruchomości;
 7. Marek Konopka, Główny specjalista, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
 8. Jacek Grunt – Mejer, Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. rewitalizacji, URZĄD M.ST. WARSZAWY;
 9. Marek Budzyński, Architekt, Sędzia OW SARP;
 10. Paweł Grodzicki, Architekt, Sędzia OW SARP;
 11. Monika Diamandakis, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 12. Agata Kruczyńska, Przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 13. Rafał Mroczkowski, Architekt Krajobrazu, PFR Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).

Eksperci powołani przez Organizatora:

 1. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW – Dziekan Wydziału Architektury Politechnik Warszawskiej

Nagrody

Nagrody Podstawowe
(z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i skutecznego złożenia prac Konkursowych)

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 80.000 do 120.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 4 do 6 Uczestników Konkursu).

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 20 000 PLN brutto. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikom Konkursu zostanie wypłacona odpowiednia kwota pieniężna stanowiąca nagrodę pomniejszona o należny podatek, którego płatnikiem jest podmiot przyznający (wypłacający) nagrodę.

Nagrody Główne

Oprócz nagród określonych w punkcie 10.1. powyżej przewidziane są Nagrody Główne dla Uczestników Konkursu. Gwarantowana suma Nagród Głównych wynosi 50.000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących gwarantowanych Nagród Głównych:

 • I Nagroda Główna – nie mniej niż 25.000 PLN brutto,
 • II Nagroda Główna – nie mniej niż 15.000 PLN brutto,
 • III Nagroda Główna – nie mniej niż 10.000 PLN brutto.

Tryb postępowania przy wyborze wykonawcy Dokumentacji projektowej

Wybrany do realizacji projekt Konkursowy (I Nagroda Główna lub kolejna, w wypadu braku wyboru I lub II Nagrody Głównej, ewentualnie projekt Konkursowy wskazany do realizacji przez Sąd Konkursowy w wypadku braku przyznania I, II lub III Nagrody Głównej, stosownie do punktu 10.3.2 poniżej), będzie przedmiotem prac projektowych według przedstawionej pracy konkursowej, przy uwzględnieniu zaleceń Sądu Konkursowego i Organizatora. Autor/autorzy wybranego do realizacji projektu Konkursowego zostanie zaproszony przez Organizatora do negocjacji w trybie z wolnej ręki na podstawie przepisów wewnętrznych regulacji Organizatora.

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach na wykonanie architektonicznych i branżowych projektów budowlanych i wykonawczych na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, który otrzymał I Nagrodę Główną. Kolejność zaproszenia do negocjacji będzie wynikała z przyznanych Nagród Głównych (od I do III).

Przedmiotem negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, którego praca zostanie wskazana do realizacji, będą warunki realizacji zamówienia na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na realizację Inwestycji, na podstawie przygotowanej pracy Konkursowej. Po zakończeniu negocjacji zostanie podpisana umowa na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu gdzie został także szczegółowo opisany przedmiot zamówienia z wolnej ręki.

Wyniki konkursu

I NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 25 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BE DDJM Architekci Sp. z o.o.
ul. Św. Jana 12
31-018 Kraków
(Praca konkursowa 06)

BE DDJM Plansza 1
BE DDJM Plansza 2

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA I NAGRODĘ

 1. I Nagrodę przyznano pracy za najlepsze, ze wszystkich przedstawionych prac, rozwiązanie problemów projektowych w niezwykle wymagających uwarunkowaniach. Projekt w najlepszy sposób, twórczo kontynuuje/interpretuje niepowtarzalną strukturę przestrzeni miejskich w okolicy Placu Hallera. W zdyscyplinowany sposób, przy użyciu lapidarnych środków, w najlepszy sposób kształtuje nowe przestrzenie w istniejącej tkance urbanistycznej. Te nowe przestrzenie służą integracji obecnych i przyszłych mieszkańców okolicznych domów oferując im możliwości dodatkowych wspólnych aktywności. Przestrzeń nowego placu publicznego obudowanego ogólnodostępnymi usługami, w ten sposób mądrze uzupełnia osiowe założenie Placu Hallera. W swoistym kontrapunkcie przestrzennym i funkcjonalnym jest ulokowanie na drugim końcu wnętrza kwartału, przedszkola z ogólnodostępnym placem zabaw dla dzieci. Właściwe jest także ukształtowanie pasażu wewnątrz kwartału, jako niewielkiej alei z nasadzeniami wysokich drzew.
 2. Przekonująca jest powściągliwa morfologia i tektonika nowych domów. Daje wymagany w tym miejscu Warszawy, ponadczasowy, elegancki wyraz przestrzenny, dobrze korespondujący z otoczeniem.
 3. Uznanie budzą znakomite proporcje i detale zaproponowanej koncepcji. Jej prostota i minimalizm w użyciu środków urbanistycznych i architektonicznych pozwalają wierzyć obliczeniom autorów o możliwie najmniejszym budżecie realizacji inwestycji.
 4. Przekonywujący jest zaproponowany układ budynków wewnątrz kwartału, który w pełni jest zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

ZALECENIA SĄDU KONKURSOWEGO DO PRACY KONKURSOWEJ WSKAZANEJ DO REALIZACJI (I NAGRODA)

 1. W aranżacji przestrzeni wnętrza kwartału zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie różnorodnych aktywności o charakterze inkluzywnym, w tym plenerowych, adresowanych do różnych grup wiekowych – przyszłych mieszkańców zespołu. Dopracować jakość rozwiązań przestrzeni wewnętrznej kwartału z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i użytkowników, w tym: rozwiązania fasad wewnętrznych, zagospodarowania terenu, zieleni, „urządzeń” wspólnotowych, wymiaru społecznego funkcjonowania zespołu.
 2. Zgodnie z widocznym, świadomym różnicowaniem elewacji zewnętrznych i wewnętrznych, przestrzenie prywatne i półpubliczne konsekwentnie budować jako bardziej kameralne, jako nienachalne tło codziennej aktywności społecznej.
 3. Przeanalizować możliwość poprawy jakości nazbyt wydłużonych i wąskich przestrzeni między budynkami we wnętrzu kwartału.
 4. Ponownie przeanalizować wystrój elewacji, odejść od dosłowności „socrealistycznego kostiumu”. W dalszej pracy unikać nadmiernego monumentalizmu w wyrazie architektonicznym. Zaleca się dalsze poszukiwanie detalu architektonicznego, nakierowanego na uproszczenie rozwiązań elewacyjnych. Rozważyć modyfikację podziałów elewacji i charakteru pierzei (od strony ulic).
 5. Zweryfikowanie zasadności projektowania loggii w fasadach północnych zespołu.
 6. Rozważyć zasadność wprowadzenia pasmowo kształtowanych balkonów.
 7. Wyraźnie artykułować narrację zgodną z funkcją – zespołu mieszkań na wynajem, dostępnych cenowo, nakierowanego na tworzenie miksu społecznego. Kolejne materiały prezentacyjne (w szczególności wizualizacje) dostosować w przekazie i komunikacji do powyższego.
 8. Zwiększyć ekonomiczność rozwiązań garażu podziemnego: m.in. wysokość kondygnacji garażu należy obniżyć do minimum wynikającego z wymogów technicznych i eksploatacyjnych. Zrezygnować z komórek lokatorskich.
 9. Podać jednoznacznie i czytelnie wysokość kondygnacji mieszkalnych, rozważyć ich ewentualne zmniejszenie.

 

II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
MVRDV
ul. Achterklooster 7
Rotterdam, 3011 RA
Holandia
(Praca konkursowa 02)

MVRDV Plansza 1
MVRDV Plansza 2
MVRDV Plansza 3

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA II NAGRODĘ

 1. Właściwa analiza terenu inwestycji i uwarunkowań sąsiedztwie oraz przełożenie tego na proponowane rozwiązania.
 2. Projekt nie jest zgodny z zaleceniami konserwatorskimi, jednak przedstawiciele Sądu Konkursowego uznali, że są podstawy, aby przekonać konserwatora do zmiany zaleceń.
 3. Właściwie ustawione cele i zadania projektowe, takie jak między innymi identyfikacja z miejscem, społeczność, zieleń i cena realizacji.
 4. Nowatorskie i bardzo odważne spojrzenie na projekt zagospodarowania terenu.
 5. Konsekwentne, wielowątkowe wprowadzenie wartości wspólnotowych i społecznych zespołu, jakość przestrzeni wspólnych, otwarte kształtowanie relacji z otoczeniem oraz wartościową propozycję nowej tożsamości miejsca
 6. Przedstawione założenia projektowe są dobrym przykładem właściwego kształtowania infrastruktury społecznej oraz promocji zrównoważonego rozwoju.
 7. Bardzo logicznie i elastycznie zaprojektowane budynki mieszkalne z korytarzami na przestrzał w parterach, łatwym dostępem do infrastruktury społecznej oraz pomieszczeń na rowery.

 

III NAGRODA
w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Fiszer atelier 41 Warszawa
Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 4/10b
00-015 Warszawa
(Praca konkursowa 05)

Fiszer Atelier Plansza 1
Fiszer Atelier Plansza 2

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA III NAGRODĘ

 1. Wnikliwa analiza kontekstu urbanistycznego.
 2. Wyraziste rozwiązanie zakończenia osi ul. Skoczylasa placem – atraktorem dostępnym bramą – elementem kulminacyjnym elewacji od strony osiedla Praga II. Z dużym wyczuciem rozwiązane połączenie projektowanej zabudowy z ul. Ratuszową – przez plac wejściowy. We wnętrzach urbanistycznych wytworzono wartościowe enklawy zieleni na gruncie rodzimym.
 3. Atrakcyjna budowa napięcia między kontekstem zewnętrznym a wnętrzem projektowanej zabudowy.
 4. Wrażliwość kształtowania układów zabudowy, jej wysokości, rytmu, relacji z otoczeniem. Atrakcyjna tektonika elewacji z bogatym detalem.
 5. Atrakcyjne i umiejętne rozwiązanie głównych przestrzeni publicznych wewnątrz zabudowy – placu i alei między ul. Skoczylasa a ul. Ratuszową. Atrakcyjna hierarchia przestrzeni publicznych, półpublicznych, prywatnych. Przestrzenie charakteryzuje pozytywna, kameralna atmosfera.
 6. Zróżnicowany, atrakcyjny program funkcjonalny.
 7. Nazbyt skomplikowane układy funkcjonalne mieszkań i korytarzy wewnętrznych budzące obawę nieadekwatności do realizowanego przez Organizatora programu mieszkaniowego.
 8. Układ zabudowy budzący wątpliwości dotyczące zapewnienia nieskomplikowanego nasłonecznienia i przewietrzania projektowanych mieszkań.
 9. Rzetelny i wyrafinowany warsztat projektowy.

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO I STOPNIA
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BBGK Architekci Sp. z o. o.
Al. 3 Maja 2/13
00-391 Warszaw
(Praca konkursowa 04)

BBGK Plansza 1
BBGK Plansza 2

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO I STOPNIA

 1. Zaproponowany układ urbanistyczny podkreśla ważne relacje przestrzenne tej części Pragi Północ, które stają się podstawą do organizacji przestrzennej i funkcjonalnej projektowanego wnętrza kwartału, koncentrującego się wokół wewnętrznego placu.
 2. W świetle wydanych zaleceń konserwatorskich przyjęta forma budynków zlokalizowanych wewnątrz kwartału, odbiegających typologią od zabudowy tej części Osiedla Praga II, może budzić wątpliwości.
 3. Struktura mieszkań zgodna z zadaną; atutem pracy jest uzyskanie ok. 50% mieszkań przewietrzanych.
 4. W opinii Sądu Konkursowego na wyróżnienie zasługują walory architektoniczne przedstawionej koncepcji, w szczególności twórcza interpretacja zasad kompozycji elewacji Osiedla Praga II – przetransponowanych na język architektury współczesnej, posługującej się tradycyjnymi środkami wyrazu (m.in. opracowanie tynku elewacyjnego oraz motywy w technice sgrafitta ściennego), towarzyszące znaczącym miejscom planowanego zespołu i współtworzące tożsamość lokalną projektowanego zespołu; uwagę Sądu Konkursowego zwraca architektura wysokiej jakości, skorelowana z wartościami społecznymi oraz umiejętne kształtowanie gradacji stref publicznych i prywatnych w zespole.

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO II STOPNIA
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BDM Architekci Sp. z o.o.
ul. Racławicka 10
02-601 Warszawa
(Praca konkursowa 01)

BDMA plansza 1
BDMA plansza 2

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO II STOPNIA

 1. Koncepcja konkursowa opracowana z dużym zrozumieniem zadania projektowego, przy umiejętnym pogodzeniu wymogów urbanistycznych, realizacyjnych i kosztowych.
 2. Strefowanie przestrzeni poprawne;
 3. Wątpliwości budzi sposób kształtowania zabudowy od ul. Brechta, w tym w świetle ustaleń MPZP.
 4. Wnikliwa analiza czynników wpływających na obniżenie kosztochłonności inwestycji i utrzymania budynków i terenów otwartych.
 5. Właściwa struktura mieszkań przy sprawnie rozwiązanych układach mieszkań.
 6. Sąd Konkursowy docenia spójność koncepcji, przy zastosowaniu świadomie powściągliwych środków wyrazu architektonicznego, stanowiących tło dla sąsiedniej zabudowy: modernistycznej z lat 30 oraz socrealistycznej z lat 50 XX wieku; ponadto Sąd Konkursowy dostrzega konsekwentne poszukiwanie równowagi pomiędzy skalą zespołu a zasadą organizacji przestrzeni na segmenty grup sąsiedzkich.

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO II STOPNIA
Nazwa Uczestnik Konkursu:
TZA Aleksandra Targońska
ul. Oleandrów 4/6
00-629 Warszawa
(Praca konkursowa 03)

TZA Plansza 1
TZA Plansza 2

OPINIA O PRACY KONKURSOWEJ, KTÓRA OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO II STOPNIA

 1. Wnikliwa analiza kontekstu urbanistycznego znajdująca swoje odzwierciedlenie w interesującej propozycji zagospodarowania terenu. Na uwagę zasługuje oryginalny układ zabudowy z „grzebieniem” budynków zwróconych frontem do ul. Skoczylasa.
 2. Duża wrażliwość i wyraziste rozwiązanie zakończenia osi ul. Skoczylasa punktowym budynkiem i placem – atraktorem.
 3. Rozwiązania architektoniczne stosowne do funkcji i lokalizacji obligującej do kreacji „wielkomiejskiej” o wysokiej jakości i estetyce. Wątpliwości budzi relacja uzyskanego wyrazu architektonicznego zabudowy do charakteru osiedla Praga I i Praga II.
 4. Koszt realizacji i utrzymania elewacji w okresie eksploatacji budzi wątpliwości. Możliwość ewentualnej zmiany okładziny wpływa istotnie na obniżenie jakości architektury.
 5. Układ zabudowy budzący wątpliwości dotyczące zapewnienia nieskomplikowanego nasłonecznienia i przewietrzania projektowanych mieszkań.
 6. Rzetelny i wyrafinowany warsztat projektowy.

 

UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny z prekwalifikacją kandydatów (dwuetapowy) na opracowanie koncepcji zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie został rozstrzygnięty zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu. Do konkursu w Etapie I wpłynęły 53 Zgłoszenia. Zgodnie z Regulaminem Sąd Konkursowy wybrał do Etapu II 6 Uczestników konkursu jak następuje:

 1. BDM Architekci Sp. z o.o. (Warszawa)
 2. MVRDV (Rotterdam, Holandia)
 3. TZA Aleksandra Targońska (Warszawa)
 4. BBGK Architekci Sp. z o. o. (Warszawa)
 5. Fiszer atelier 41 Warszawa Sp. z o. o. (Warszawa)
 6. BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków)

W dniach 16 i 17 grudnia 2019r. odbyły się warsztaty z udziałem wszystkich Uczestników konkursu zaproszonych do złożenia projektów w Etapie II.
Do oceny w Etapie II złożono 6 prac. Prace zostały złożone w terminie i w formie i treści zgodnie z Regulaminem. W dniach 4, 5 i 6 lutego 2020r. odbyły się posiedzenia Sądu Konkursowego. Po prezentacjach prac przez zespoły autorskie w dniach 4 i 5 lutego 2020r, Sąd Konkursowy w dniach 5 i 6 lutego 2020r. obradował nad wyborem prac, którym przyznał Nagrody i Wyróżnienia. Nagrody i Wyróżnienia przyznano na podstawie zapisów Regulaminu oraz szczegółowej analizie złożonych propozycji projektowych.
Praca nr 06 autorstwa BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków) uzyskała I Nagrodę za najlepsze spełnienie wymagań Regulaminu Konkursu;
Praca nr 02 autorstwa MVRDV (Rotterdam, Holandia) uzyskała II Nagrodę za dobre spełnienie części wymagań Regulaminu Konkursu;
Praca nr 05 autorstwa Fiszer atelier 41 Warszawa Sp. z o. o. (Warszawa), uzyskała III Nagrodę za dobre spełnienie części wymagań Regulaminu Konkursu;
Przyznano także trzy honorowe wyróżnienia Sądu Konkursowego jak następuje:
Praca nr 04 autorstwa BBGK Architekci Sp. z o. o. (Warszawa) uzyskała Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego I Stopnia;
Praca nr 01 autorstwa BDM Architekci Sp. z o.o. (Warszawa) uzyskała Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego II Stopnia;
Praca nr 03 autorstwa TZA Aleksandra Targońska (Warszawa), uzyskała Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego II Stopnia;

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli Zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.

Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z informacją o wynikach rozstrzygnięcia konkurs:
Informacja_wyniki_Konkurs_Ratuszowa_opnie_zalecenia

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na Platformie internetowej pod adresem: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursRatuszowa/

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: [email protected]

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu tj:
PFR Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski,
email: [email protected]
tel. +48 501 497 432

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.