Przejdź do treści

O konkursie

PFR Nieruchomości S.A. przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję osiedla przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla mieszkaniowego przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu o funkcjach rekreacyjnych i komunikacyjnych. Osiedle realizowane będzie na Dz. ew. nr 2, 2/2 (fragment), obręb 0042 Popowice, AM 5 i AM 6, jedn. ewid. 026401_1 M. Wrocław.

Obszar opracowania konkursowego oznaczono na Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Obszar/teren opracowania konkursowego składa się z:
– TERENU 1 – obszar/teren opracowania realizacyjnego (zakres Inwestycji)
– TERENU 2 – obszar/teren opracowania nierealizacyjnego

Powierzchnia terenu do bilansowania (TEREN 1) wynosi ok. 21 425 m2 z czego:
– ok. 17 425 m2. – fragment działki nr 2 (powierzchnia całej działki ew. nr 2 wynosi 18 883 m2 natomiast wyłączona z bilansu powierzchnia działki z przeznaczeniem pod pas drogowy wg zapisów MPZP wynosi ok. 1 458 m2).
ok. 4 000 m2 fragment działki 2/2 (cała powierzchnia działki wynosi 27 632m2 z czego pozostała powierzchnia przeznaczona jest pod zieleń parkową).

Część nieruchomości – działka nr ew. 2 – objęta jest obowiązującym MPZP rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego we Wrocławiu (Uchwała nr XXXIII/1131/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Popowice i Parku Dębowego we Wrocławiu), w obrębie której plan wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczony symbolem 1MW-U/1, oraz część terenu ulicy dojazdowej, oznaczonego symbolem 3KDD/3.

W przypadku dz. ew. 2/2, na której niewielkim fragmencie będzie realizowana inwestycja (patrz Załącznik nr 7 do Regulaminu) nie obowiązuje MPZP.

Ze względu na objęcie zapisami MPZP tylko części terenu planowanej inwestycji (działka nr 2) oraz brak wydanej decyzji o warunkach zabudowy na pozostałą część terenu planowanej inwestycji (działka nr 2/2), przewiduje się uzyskanie w pierwszej kolejności decyzji o warunkach zabudowy dla fragmentu działki nr 2/2, a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla całości inwestycji.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji lub najlepszych koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej lub ich do realizacji.

Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 7 do Regulaminu natomiast szczegółowe wytyczne urbanistyczne i architektoniczne do Konkursu zwierają Załączniki nr 8 i 9 do Regulaminu.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która zakończy się 26 września 2018 r.

Do kolejnego etapu każdego z trzech konkursów sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników.

Ogłoszenie zwycięzców wszystkich konkursów odbędzie się 29 listopada br.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Miasta Wrocław oraz niezależni architekci wskazani przez SARP Oddział Wrocław.

Kluczowe terminy:

 • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu – do dnia 18.09.2018r.
 • Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 21.09.2018r.
 • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 26.09.2018r.
 • Spotkania warsztatowe 1 z Uczestnikami Konkursu – 17.10.2018r.
 • Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 16.11.2018r.
 • Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 19.11.2018r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 29.11.2018r.

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkursbialowieska

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: [email protected]

Aktualności

30.11.2018r.

OPUBLIKOWANO WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

I NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 25 000 PLN brutto
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Tektura, Barbara Kozielewska
Al. Ujazdowskie 22/1
00-478 Warszawa
(Praca konkursowa 05)
Praca nagrodzona:
II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
TZA, Aleksandra Targońska
ul. Oleandrów 4/6
00-629 Warszawa
(Praca konkursowa 06)
Praca nagrodzona:

III NAGRODA

w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BE DDJM Architekci Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26/2
30-033 Kraków
(Praca konkursowa 04)
Praca nagrodzona:

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Nazwa Uczestnik Konkursu:
arch it Piotr Zybura
ul. Sienkiewicza 34A/23
50-335 Wrocław
(Praca konkursowa 02)
Praca nagrodzona:

 

Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienia oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.

Uzasadnienie opinie zalecenia Konkurs Białowieska

26.11.2018r.

Organizator informuje, iż nastąpiła zmiana godziny oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 29.11.2018r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5.

13.11.2018r.
Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 4
05.11.2018r.
Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 3

31.10.2018r.

Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 2 i zawiązaną z tym zmianę treści Regulaminu Konkursu jak następuje:
1. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1. w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
„Całość pracy powinna być przedstawiona na 4 planszach, naklejonych na lekki, sztywny podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.”
zastąpiono:
„Całość pracy może być przedstawiona na 5 planszach, naklejonych na lekki, sztywny podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.”
2. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1.1) w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
” (…) – charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika konkursu w skali 1: 250. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów zieleni, terenów publicznych i rekreacji.”
zastąpiono:
„(…) – charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika konkursu w skali 1: 200. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów zieleni, terenów publicznych i rekreacji.”

12.10.2018r.

Informacja o zmianie treści Regulaminu Konkursu.

Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 1 pkt IV. dotyczący składu Sądu Konkursowego w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

 1. „Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 8. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 9. Tomasz Głowacki – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 10. Marcin Major, Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Przedstawiciel Konserwatora Zabytków
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).”zastąpiono:
 1. Bolesław Stelmach, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości
 8. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 9. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 10. Tomasz Głowacki – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Marcin Major, Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).”

26.09.2018r.

Organizator informuje, iż na platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 44 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 22 zgłoszenia do konkursu.

Sąd konkursowy z 22 zgłoszeń wybrał 6 Uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu Konkursu właściwego jak następuje:

 1. arch it Piotr Zybura (Wrocław)
 2. FORUM architekci Sp. z o.o. (Wrocław)
 3. TZA Aleksandra Targońska (Warszawa)
 4. GREG architekci Sp. z o.o. Spółka komandytowa (Wrocław)
 5. BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków)
 6. Tektura, Barbara Kozielewska (Warszawa)

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na platformie internetowej.

Pytania i odpowiedzi

13.11.2018r.

PYTANIE 1:

W regulaminie wskazane jest, iż oprócz zestawień zgodnych z załącznikiem nr 10 należy przygotować „tabelaryczne zestawienia powierzchni mieszkań”. Prośba o doprecyzowanie, czy oczekujecie Państwo zestawienia powierzchni całych mieszkań (mieszkanie 1: 45,8m2, mieszkanie 2: 55,3m2…), czy też zestawienia wszystkich pomieszczeń w obrębie każdego mieszkania?

ODPOWIEDŹ:

Organizator oczekuje zestawienia powierzchni całych mieszkań dla każdego budynku bez rozbicia na poszczególne pomieszczenia, aczkolwiek w części rysunkowej pokazującej kondygnacje należy opisać na rzucie powierzchnie poszczególnych pomieszczeń.

 

PYTANIE 2:

Proszę o informację czy w kalkulacji powierzchni całkowitej części nadziemnej oraz współczynnika PUM+PUU/ PC w Załączniku Nr 10 należy uwzględniać balkony i loggie? Odpowiedź na powyższe pozwoli ujednolicić sposób opracowania prac przez uczestników konkursu.

ODPOWIEDŹ:

W kalkulacji powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych nie wliczamy balkonów i loggii. W załączniku nr 10 do Regulaminu Konkursu, p. 1.2.11 należy przedstawić osobno wycenę przewidywanych kosztów balkonów i loggii.

 

PYTANIE 3:

W wymaganiach Regulaminu dla części opisowej pracy wskazano konieczność ujęcia w pracy konkursowej tabelarycznego zestawienia powierzchni mieszkań. Proszę o doprecyzowanie czy zestawienie powinno zawierać wszystkie pomieszczenia oraz balkony/ loggie czy wystarczy wskazanie powierzchni wszystkich mieszkań?

Czy też ze względu na przewidywalną znaczną objętość zestawienia można je wyłączyć z ograniczenia objętości 4 stron dla opisu, wskazanego w Regulaminie?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 1. Dodatkowo Organizator informuje, iż tabelaryczne zestawienie mieszkań nie musi zawierać się w 4 stronach części opisowej.

 

5.11.2018r.

PYTANIE 1

Zwracam się prośbą o wyjaśnienie, jak należy interpretować zapis z wytycznych dla zakwalifikowanych uczestników (p.3) dotyczący pozostawienia rezerwy powierzchniowej na usługi. Czy sugerowane 3% ma być wyznaczone z puli, którą w regulaminie ustalono jako minimalną powierzchnię mieszkalną, czy też należy zaprojektować dodatkowo 3% powierzchni na usługi, zwiększając minimalną powierzchnię użytkową przewidywaną przez organizatora do 18495m2 (PUM) + 555m2 (PUM), co łącznie da minimalną powierzchnię użytkową 19050m2? Czy w ramach przewidywanej rezerwy na usługi można przewidywać usługi o charakterze społecznym, wspomniane w treści regulaminu (np. klub sąsiedzki)?

ODPOWIEDŹ:

Sugerowane 3% powierzchni usługowej ma być wyznaczone z puli, którą w Regulaminie Konkursu ustalono jako minimalną powierzchnię użytkową mieszkań tj. 18495 m2.
W ramach przewidywanej powierzchni użytkowej usług (3%) powinno się znaleźć miejsce na sklep typu „żabka”, żłobek i przedszkole. Jeżeli wystarczy miejsca to w ramach przewidywanej rezerwy na usługi można przewidzieć miejsce na klub sąsiedzki.

 

30.10.2018r.

PYTANIE 1:

Czy w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania urbanistycznego Zamawiający dopuszcza zmianę skali modelu z 1:500 na 1:1000? Zaznaczamy, że przy skali 1:500 i formacie modelu 100x70cm, a więc znaczącym gabarytowo i odpowiadającym wielkości planszy, model nie ujmie bezpośredniego sąsiedztwa mostu i powstającej zabudowy Vantage wokół kanału.

Czy dopuszcza się ujednolicenie skali przedstawienia rzutów parteru i kondygnacji powtarzalnej (obecnie 1:200) i fragmentu zagospodarowania terenu (obecnie 1:250). Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ujednoliconej skali?

Czy w związku z oczekiwaniem przedstawienia dodatkowego zakresu opracowania urbanistycznego, Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby plansz do 5 sztuk?

ODPOWIEDŹ:

Makietę należy sporządzić w skali 1:500 bez uwzględniania rozszerzonego zakresu opracowania wynikającego ze zmienionego Załącznika nr 7 do Regulaminu (TEREN 4) i bez mostu.

Organizator dopuszcza zwieszenie ilości plansz do 5 sztuk w celu pokazania dodatkowego zakresu opracowania konkursowego wynikającego ze zmienionego Załącznika nr 7 do Regulaminu (TERENY od 1 do 4) wraz z najbliższym otoczeniem przy założeniu, iż Uczestnik konkursu może przedstawić cały zakres opracowania konkursowego także na 4 planszach. Organizator dopuszcza ujednolicenie skali rysunków jak następuje:
– dla rzutów parteru i kondygnacji powtarzalnej – skala 1:200
– dla fragmentu zagospodarowania terenu – skala 1:200

W związku z powyższym:

 1. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1. w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„Całość pracy powinna być przedstawiona na 4 planszach, naklejonych na lekki, sztywny podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.”

zastąpiono:

„Całość pracy może być przedstawiona na 5 planszach, naklejonych na lekki, sztywny podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.”

 1. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1.1) w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„(…) – charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika konkursu w skali 1: 250. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów zieleni, terenów publicznych i rekreacji.”

zastąpiono:

„(…) – charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika konkursu w skali 1: 200. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów zieleni, terenów publicznych i rekreacji.”

 

17.09.2018r.

PYTANIE 1:

Czy zgodnie z Par. 5 p.1) MPZP budynki mogą mieć wysokość 30 m, czyli do 10 kondygnacji? Jeśli tak to jaka wysokość będzie preferowana? Czy można ograniczyć wysokość do 25 m (8 kondygnacji) jako budynki SW (średniowysokie)?

ODPOWIEDŹ:

Do decyzji projektanta z zastrzeżeniem zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz warunków Konkursu w szczególności dotyczących oczekiwanej minimalnej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań, ich struktury oraz kosztów realizacji.

 

PYTANIE 2:

Czy zapis Par. 11 p.2) MPZP wyklucza możliwość usytuowania miejsc postojowych dla mieszkań na terenie 3 KDD/3? Czy wszystkie wymagane w Par. 11 p.1) a) MPZP 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie trzeba usytuować na terenie inwestycji tj. 1 MW-U/1?

ODPOWIEDŹ:

Zapis Par. 11 p.2) MPZP wyklucza możliwość usytuowania miejsc postojowych dla mieszkań na terenie 3 KDD/3. Wszystkie wymagane w Par. 11 p.1) a) MPZP 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie trzeba usytuować na terenie inwestycji tj. w granicach opracowania realizacyjnego (zakres Inwestycji) zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu.

 

PYTANIE 3:

Czy dla terenu inwestycji określony jest wskaźnik intensywności zabudowy? Czy jedynymi ograniczeniami są: wysokość zabudowy, spełnienie wymogu parkowania i pow. Biologicznie czynnej?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Należy spełnić wymóg Regulaminu konkursu tj. „Wskaźnik wykorzystania powierzchni całkowitej CZĘŚCI NADZIEMNEJ w budynkach mieszkalnych (PUM+PUU/PC), musi wynosić ok. 0,68, zaś dla CZĘŚCI PODZIEMNEJ powierzchnia całkowita powinna zapewnić ok. 32 m2/1 miejsce postojowe”

 

PYTANIE 4:

Prosimy o informację, czy w związku z przebiegiem zachodniej granicy terenu, objętego konkursem w odległości około 7m od obowiązującej linii zabudowy (wydzielenie wewnętrzne B, przy granicy z terenem 3WS/1) należy:

– Zignorować zachodnią granicę terenu opracowania i zlokalizować zabudowę̨ wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, tym samym zabudowując część działki 3/15.

– Odsunąć projektowaną zabudowę w sposób umożliwiający w przyszłości realizację obiektu w obowiązującej linii zabudowy, na działce 3/15 oraz częściowo na działce 2, flankującego teren objęty konkursem od strony zachodniej?

 ODPOWIEDŹ:

Zabudowę należy sytuować na działce nr 2 oraz fragmencie działki nr 2/2 zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz granicami opracowania realizacyjnego (Teren I określony w Załączniku nr 7 do Regulaminu).

 

PYTANIE 5:

W wytycznych urbanistycznych (strona 9 regulaminu, pkt. 9) zostało wspomniane, że w programie funkcjonalnym nie przewiduje się realizacji funkcji usługowej. Natomiast w wytycznych architektonicznych (strona 11 regulaminu w pkt. 5) jest mowa o zaprojektowaniu odpowiednio elastycznej struktury mieszkań z wymaganymi usługami. W związku z tym prosimy o sprecyzowanie czy należy przewidzieć usługi, a jeśli tak, to jakiego typu i w jakim stosunku powierzchniowym do pozostałej zabudowy. (Uważamy to za istotną kwestię w kontekście braku handlu i usług w najbliższej okolicy projektowanego osiedla).

ODPOWIEDŹ:

Projektant może przewidzieć niezbędne usługi w parterach budynków o ile osiągnięta zostanie oczekiwana minimalna łączna powierzchnia użytkowa mieszkań oraz ich struktura przy zachowaniu ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i kosztów realizacji inwestycji.

 

PYTANIE 6:

Ze względu na fakt, że granica działki o nr ewid. 2 i równocześnie granica opracowania konkursowego nie pokrywa się z obowiązującą linią zabudowy po stronie zachodniej (na obszarze B), prosimy o określenie czy lokalizować zabudowę pozą granicą opracowania i dostosować się do ustaleń planu, budować w granicy opracowania (?), odsunąć się od obowiązującej linii w celu pozostawienia miejsca dla ewentualnego dodatkowego budynku (obawa niespełnienia powierzchni PUM), czy zastosować jeszcze inne rozwiązanie?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr. 4 powyżej.

 

PYTANIE 7:

Czy projekt drogi na terenie 3KDD/3 oraz 3KDD/2, zaznaczonej na mapie miejscowego planu, powinien być uwzględniony na etapie projektowym, jeżeli tak, to o jakie parametry drogi należy przewidzieć?

ODPOWIEDŹ:

Teren opracowania konkursowego został oznaczony na Załączniku nr 7 do Regulaminu i obejmuje on działkę nr 2, fragment działki nr 2/2 oraz fragment drogi oznaczonej w MPZP 3KDD/3. Parametry drogi 3KDD/3 należy dostosować do wielkości projektowanego osiedla mieszkaniowego zgodnie z wymogami MPZP oraz w zakresie parametrów dla dróg dojazdowych.

 

PYTANIE 8:

Czy teren inwestycji traktować należy jako zabudowę śródmiejską (również w kontekście nasłonecznienia i przesłaniania budynków), skoro takie sformułowanie zostało przytoczone w odniesieniu do problemu hałasu?

 ODPOWIEDŹ:

Oczekiwane jest uzyskanie minimum 3 godziny nasłonecznienia zgodnie z paragrafem 60 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W pozostałym zakresie zabudowę i jej charakterystykę traktować zgodnie z zapisami MPZP.

 

PYTANIE 9:

W północnej części działki wzdłuż rzeki Odry obowiązuje linia zabudowy. Z części graficznej trudno odczytać jaki to rodzaj linii. Czy jest to nieprzekraczalna czy obowiązująca linia zabudowy? 

ODPOWIEDŹ:

Jest to nieprzekraczalna linia zabudowy. Rysunek fragmentu MPZP dotyczący tego terenu znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu
(plik o nazwie: „Wrocław_Bialowieska_03_wypis i wyrys z mpzp.pdf”)

 

PYTANIE 10:

Czy zapis planu miejscowego par. 6 pkt 2) upoważnia do zastosowania ilości godzin nasłonecznienia mieszkań́ jak dla zabudowy śródmiejskiej?

ODPOWIEDŹ:

Oczekiwane jest uzyskanie minimum 3 godziny nasłonecznienia zgodnie z paragrafem 60 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie.

Harmonogram

Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej – 28.08.2018r.

 • ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących – do dnia 10.09.2018r.
  • Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej – do dnia 14.09.2018r.
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej – do dnia 18.09.2018r.
  • Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie SARP oddział Wrocław oraz w formie elektronicznej e-mailowo – do dnia 21.09.2018r. do godziny 12.00
  • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu – 26.09.2018r.
 • ETAP II (KONKURSOWY)
  • Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu – do dnia 01.10.2018r.
  • Spotkania warsztatowe Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – w dniu 17.10.2018 r.
  • Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach – 23.10.2018r.
  • Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP oddział Wrocław – w dniu 16.11.2018r. od godz. 09.00 do godziny 16.00
  • Prezentacja przez Uczestników konkursu prac konkursowych członkom Sądu konkursowego (Wrocław). Dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu – w dniu 19.11.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa we Wrocławiu. Miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym – 29.11.2018r.

Sąd konkursowy

12.10.2018r.

Informacja o zmianie treści Regulaminu Konkursu. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 1 pkt IV. dotyczący składu Sądu Konkursowego w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

 1. „Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 8. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 9. Tomasz Głowacki – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 10. Marcin Major, Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Przedstawiciel Konserwatora Zabytków
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).” zastąpiono:
 1. Bolesław Stelmach, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości
 8. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 9. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 10. Tomasz Głowacki – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Marcin Major, Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).”

28.08.2018r.

SĄD KONKURSOWY:

 1. „Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 8. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 9. Tomasz Głowacki – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 10. Marcin Major, Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Przedstawiciel Konserwatora Zabytków
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu)

Nagrody

Nagrody Podstawowe
(z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i skutecznego złożenia prac Konkursowych)

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 60.000 do 120.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników Konkursu).

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 20 000 PLN brutto. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikom Konkursu zostanie wypłacona odpowiednia kwota pieniężna stanowiąca nagrodę pomniejszona o należny podatek, którego płatnikiem jest podmiot przyznający (wypłacający) nagrodę.

Nagrody Główne

Oprócz nagród określonych w punkcie 10.1. powyżej przewidziane są Nagrody Główne dla Uczestników Konkursu. Gwarantowana suma Nagród Głównych wynosi 50.000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących gwarantowanych Nagród Głównych:

 • I Nagroda Główna – 25.000 PLN brutto,
 • II Nagroda Główna – 15.000 PLN brutto,
 • III Nagroda Główna – 10.000 PLN brutto.

Tryb postępowania przy wyborze wykonawcy lub wykonawców Dokumentacji projektowej

Wybrany do realizacji projekt (I Nagroda) będzie wykonywany według przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu i zabudowy, przy uwzględnieniu zaleceń Sądu konkursowego. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana za najlepszą, otrzyma zaproszenie do udziału z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonaniedokumentacji budowlanej, przetargowej i wykonawczej zabudowy mieszkaniowej, na podstawie przygotowanej pracy konkursowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, mogą zostać rozpoczęte negocjacje z innymi uczestnikami Konkursu

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie architektonicznych i branżowych projektów budowlanych i wykonawczych na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, który otrzymał I Nagrodę. Kolejność negocjacji będzie wynikała z przyznanych nagród (od I do III).

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikami Konkursu, których prace zostały wskazane do realizacji przez Sąd konkursowy.

Wyniki konkursu

I NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 25 000 PLN brutto
Nazwa Uczestnik Konkursu:
Tektura, Barbara Kozielewska
Al. Ujazdowskie 22/1
00-478 Warszawa
(Praca konkursowa 05)
Praca nagrodzona:

 

II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
TZA, Aleksandra Targońska
ul. Oleandrów 4/6
00-629 Warszawa
(Praca konkursowa 06)
Praca nagrodzona:
III NAGRODA
w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
BE DDJM Architekci Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26/2
30-033 Kraków
(Praca konkursowa 04)
Praca nagrodzona:
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Nazwa Uczestnik Konkursu:
arch it Piotr Zybura
ul. Sienkiewicza 34A/23
50-335 Wrocław
(Praca konkursowa 02)
Praca nagrodzona:

Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienia oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.

Uzasadnienie opinie zalecenia Konkurs Białowieska

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na Platformie internetowej pod adresem: www.bgkn.pl/konkursbialowieska

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres:  [email protected]

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu tj:
PFR Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski,
email:  [email protected]
tel. +48 501 497 432

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.