Przejdź do treści

O konkursie

BGK Nieruchomości S.A. przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wrocław zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów (konkurs dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy u. Hermanowskiej we Wrocławiu prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy: Hermanowskiej  we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu musza przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Powierzchnia działki wynosi ponad 95 tys. m.kw. Może na niej powstać ponad 650 lokali.

Działka, której dotyczy konkurs, jest  objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje funkcję mieszkalną (zabudowa wielorodzinna) z usługami w pierwszej kondygnacji nadziemnej – zgodnie z ustaleniamiobowiązującego planu – wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą.

Obszar Opracowania Konkursowego objęty jest Uchwałą nr X/190/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Kuźniki Kolejowe we Wrocławiu, stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Osiedle realizowane będzie na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 4/13 (3 723 m2), 3/7 (9 861 m2), 3/12 (3 738 m2), 4/20 (30 770 m2), 4/21 (8 759 m2), 4/22 (1 877 m2), 4/23 (14 087 m2), 4/24 (11 032 m2), 4/25 (2 344 m2), 4/26 (6 089 m2). 4/27 (3 427 m2),obręb 0032 Kuźniki, jednostka ewidencyjna 026401_1 M. Wrocław

Obszar Opracowania Konkursowego składa się z działek o numerach ewidencyjnych 3/7, 3/12, 4/13, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27, zaś jego powierzchnia wynosi łącznie 95 707 m2.

W granicach obszaru opracowania konkursowego wskazano Zakres Inwestycji, na który składają się tereny 1MW/1, 1MW/2, 1MW/3, 1MW/4, 1MW/5, 1MW/6, 1MW/7, 1MW/8, 4KDPR/1, 4KDPR/2, 4KDPR/3, 5KDWPL/2, 6KDW/1, 6KDW/2, 6KDW/3, 6KDW/4, 6KDW/5.

Obszar opracowania konkursowego oraz Zakres Inwestycji oznaczono na Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Przewiduje się, że realizacja zamierzenia budowlanego będzie przebiegała w dwóch etapach. Planuje się, że w pierwszym etapie zabudowa mieszkaniowa zostanie zrealizowana na następujących terenach wyznaczonych w MPZP: 1MW/1, 1MW/2, 1MW/3, 1MW/4. Organizator dopuszcza zmianę granic etapowania, przy czym zmiana ta powinna zostać uzasadniona rozwiązaniami przyjętymi w pracy konkursowej.

Pierwszym etap konkursu to prekwalifikacja kandydatów. Etap ten kończy się 28 września br.

Do kolejnego etapu sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 29 listopada br.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Miasta Wrocław oraz niezależni architekci wskazani przez SARP Oddział Wrocław.

Kluczowe terminy:

 • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu – do dnia 20.09.2018r.
 • Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 26.09.2018r.
 • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 28.09.2018r.
 • Spotkania warsztatowe z Uczestnikami Konkursu – od 18.10.2018r. do 19.10.2018r.
 • Składanie prac konkursowych przez Uczestników – w dniu 23.11.2018r.
 • Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 26.11.2018r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 29.11.2018r.

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkurshermanowska

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: [email protected]

 

Aktualności

30.11.2018r.

OPUBLIKOWANO WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

I NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 25 000 PLN brutto
Nazwa Uczestnik Konkursu:
S.A.M.I. ARCHITEKCI SP. z o.o.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
(Praca konkursowa 03)

Praca nagrodzona:

II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
OPA-architekci Sp. z o.o, Sp. komandytowa
ul. Polna 3a lok.49
00-622 Warszawa
(Praca konkursowa 04)
Praca nagrodzona:
III NAGRODA
w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
MH-Architekci Sp. z o.o.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 4A/48
00-621 Warszawa
(Praca konkursowa 01)
Praca nagrodzona:
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Nazwa Uczestnik Konkursu:
architektów grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska
ul. G. Zapolskiej 24a/44
30-126 Kraków
(Praca konkursowa 02)
Praca nagrodzona:

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.

Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienia oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

Uzasadnienie opinie zalecenia Konkurs Hermanowska

26.11.2018r.

Organizator informuje, iż nastąpiła zmiana godziny oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 29.11.2018r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5.

30.10.2018r.

Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 4

12.10.2018r.

Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 3

10.10.2018r.
Na Platformie internetowej Konkursu zamieszczono zalecenie konserwatorskie dotyczące budynku parowozowni zlokalizowanej na terenie opracowania konkursowego.

10.10.2018r.

Na Platformie internetowej Konkursu zamieszczono zdjęcia parowozowni zlokalizowanej na terenie opracowania konkursowego.

04.10.2018r.

Na Platformie internetowej Konkursu zamieszczono odpowiedzi na pytania – tura 2

28.09.2018r.

Organizator informuje, iż na Platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 47 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 27 zgłoszeń do konkursu.

Sąd konkursowy z 27 zgłoszeń wybrał 5 Uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu Konkursu właściwego jak następuje:

 1. MH-Architekci Sp. z o.o. (Warszawa)
 2. TZA Aleksandra Targońska (Warszawa)
 3. architektów grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska (Kraków)
 4. S.A.M.I. ARCHITEKCI SP. z o.o. (Warszawa)
 5. OPA-architekci Sp. z o.o, Sp. komandytowa (Warszawa)

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na platformie internetowej.

17.09.2018r.

Na Platformie internetowej Konkursu zamieszczono odpowiedzi na pytania – tura 1.

Pytania i odpowiedzi

30.10.2018r.

PYTANIE 1:

W związku z zapisami MPZP części zespołu Kuźniki Kolejowe we Wrocławiu obejmującego obszar terenu inwestycji pod nazwą „ Osiedle mieszkaniowe przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu” uprzejmie proszę o interpretację zapisu zawartego w Rozdział 3, par 16, pkt.3, ppkt. 9 :

”powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 80% powierzchni każdego z wydzieleni wewnętrznych (A), z zastrzeżeniem pkt.10”.

Czy ewentualne usytuowanie garażu podziemnego na całym obszarze wydzielenia A – na dachu którego 80% stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna (nie będąca gruntem rodzimym) natomiast pozostałe 20 % – dojścia, chodniki i inne elementy – jest zgodne z powyższym zapisem?

Nadmieniam, iż w MPZP brak definicji powierzchni biologicznie czynnej . Zakłada się zatem, iż obowiązuje definicja zawarta w Warunkach technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie: terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

ODPOWIEDŹ:

Interpretację MPZP pozostawia się w gestii Uczestnika Konkursu. Organizator zwraca uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem WT terenem biologicznie czynnym jest 50% powierzchni tarasów i stropodachów z nawierzchnią urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych.

12.10.2018r.

PYTANIE 1: 

Prosimy o informację, precyzującą różnice pomieszczenia kuchni: WK, K, AK.

ODPOWIEDŹ:

Skrót WK należy rozumieć jako wnęka kuchenna zgodnie z funkcjonującym do dnia 1 stycznia 2018r. sformułowaniem w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Skrót AK należy rozumieć jako aneks kuchenny zgodnie z funkcjonującym od dnia 1 stycznia 2018r. sformułowaniem w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Skrót K należy rozumieć jako samodzielne pomieszczenie kuchenne z bezpośrednim światłem dziennym.

3.10.2018r.

PYTANIE 1:

Czy docelowa makieta, podobnie jak robocza będzie w skali 1:1000? Zwracamy uwagę, że makieta w skali 1:500 przewidziana w regulaminie miałaby ok. 150cm długości.

ODPOWIEDŹ:

Docelową makietę należy wykonać w skali 1:1000.

W związku z powyższym na str. 21 zmieniono zapis Regulaminu Konkursu pkt 4, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„4. MAKIETA URBANISTYCZNA:
– makieta całego obszaru opracowania konkursowego w skali 1:500,
– zaleca się, aby wszystkie makiety były wykonane z papieru (tektura pianka) w jednolitej biało- szaro-zielonej kolorystyce.”

zastąpiono:

„4. MAKIETA URBANISTYCZNA:
– makieta całego obszaru opracowania konkursowego w skali 1:1000,
– zaleca się, aby wszystkie makiety były wykonane z papieru (tektura pianka) w jednolitej biało- szaro-zielonej kolorystyce.”

 

PYTANIE 2:

W związku z rozszerzeniem zakresu o budynek zabytkowej parowozowni: czy posiadają Państwo jakiekolwiek materiały dotyczące tego obiektu: inwentaryzacje; rzuty, przekroje, rysunki elewacji??

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania materiałów do opracowania zabytkowej hali lokomotywowni. Materiały te o ile uda się je uzyskać zostaną udostępnione Uczestnikom konkursu do dnia 08.10.2018r.

 

PYTANIE 3:

W odniesieniu do pkt 2.b. z pisma z dnia 28.10.2018 z Zaleceniami Sądu Konkursowego dla zakwalifikowanych Uczestników Konkursu – czy dopuszczają Państwo dwa charakterystyczne fragmenty: parowozownię ze strefą wejścia, z pokazaniem relacji z najbliższą zabudową mieszkaniową i osobno charakterystyczny fragment parteru zabudowy mieszkaniowej?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 4:

Czy dopuszczają Państwo roboczą makietę w wersji cyfrowej [do prezentacji na urządzeniu elektronicznym]?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

 

17.09.2018r.

PYTANIE 1:

Obszar konkursu położony jest w obrębie zabytkowych stanowisk archeologicznych dla których konieczne jest przeprowadzenie badań archeologicznych. Proszę o wyjaśnienie do obowiązków kogo będzie należało przeprowadzenie przedmiotowych badań? Czy zostaną one przeprowadzone przez Zamawiającego i na jego koszt? Kiedy zostaną przeprowadzone badania archeologiczne?

ODPOWIEDŹ:

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie zamierza wykonywać badań archeologicznych. Koszt ewentualnych badań będzie pokryty przez Zamawiającego.

 

PYTANIE 2:

Czy w warunkach konkursu i realizacji zadania Zamawiający dopuszcza parkingi wielopoziomowe, lub w systemie garaży automatycznych?

ODPOWIEDŹ:

Do decyzji projektanta z zastrzeżeniem zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz warunków Konkursu w szczególności dotyczących oczekiwanej minimalnej łącznej powierzchni użytkowej mieszkań, ich struktury oraz kosztów realizacji.

 

PYTANIE 3:

Jaki wpływ na projektowaną zabudowę mogą mieć, wyznaczone w mpzp, linie definiujące powierzchnię stożkową, ograniczającą wysokość zabudowy i czy, określone w mpzp wysokości, uwzględniają powyższe ograniczenia?

ODPOWIEDŹ:

Interpretacja zapisów MPZP należy do projektanta. Wysokość zabudowy jest ustalona dla poszczególnych terenów w MPZP.

Harmonogram

Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej – 31.08.2018r.

 • ETAP I (KWALIFIKACYJNY)
  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących – do dnia 10.09.2018r.
  • Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej – do dnia 17.09.2018r.
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej – do dnia 20.09.2018r.
  • Termin składania zgłoszeń do Konkursu w formie papierowej w siedzibie SARP oddział Wrocław oraz w formie elektronicznej e-mailowo – do dnia 26.09.2018r. do godziny 12.00
  • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu – 28.09.2018r.
 • ETAP II (KONKURSOWY)
  • Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu – do dnia 01.10.2018r.
  • Spotkania warsztatowe Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego we Wrocławiu (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 18.10.2018r. do dnia 19.10.2018 r.
  • Rozsyłanie Uczestnikom Konkursu wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego po warsztatach – 24.10.2018r.
  • Składanie prac konkursowych w siedzibie SARP oddział Wrocław – w dniu 23.11.2018r. od godz. 09.00 do godziny 16.00
  • Prezentacja przez Uczestników konkursu prac konkursowych członkom Sądu konkursowego (Wrocław). Dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu – w dniu 26.11.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa we Wrocławiu. Miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym – 29.11.2018r.

Sąd konkursowy

 1. Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Magdalena Wrzesień, Architekt, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 8. Anna Sroczyńska – Urbanista Miasta Wrocław, Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
 9. Marek Wiśniewski – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 10. Zbigniew Maćków – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Agata Chmielowska – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego(bez prawa głosu).

Nagrody

Nagrody Podstawowe
(z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i skutecznego złożenia prac Konkursowych)

Pula Nagród Podstawowych dla Uczestników Konkursu z tytułu zakwalifikowania do Etapu II Konkursu i złożenia prac Konkursowych wynosi od 60.000 do 120.000 PLN brutto. (Stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu, do Etapu II Konkursu zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników Konkursu).

Za zakwalifikowanie do Etapu II Konkursu każdemu z Uczestników Konkursu, który wykonał pracę konkursową ETAPU II, w tym uczestniczył w warsztatach, a następnie skutecznie złożył pracę Konkursową, zostanie wypłacona Nagroda Podstawowa w wysokości 20 000 PLN brutto. Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnikom Konkursu zostanie wypłacona odpowiednia kwota pieniężna stanowiąca nagrodę pomniejszona o należny podatek, którego płatnikiem jest podmiot przyznający (wypłacający) nagrodę.

Nagrody Główne

Oprócz nagród określonych w punkcie 10.1. powyżej przewidziane są Nagrody Główne dla Uczestników Konkursu. Gwarantowana suma Nagród Głównych wynosi 50.000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących gwarantowanych Nagród Głównych:

 • I Nagroda Główna – 25.000 PLN brutto,
 • II Nagroda Główna – 15.000 PLN brutto,
 • III Nagroda Główna – 10.000 PLN brutto.

Tryb postępowania przy wyborze wykonawcy lub wykonawców Dokumentacji projektowej

Wybrany do realizacji projekt (I Nagroda) będzie wykonywany według przedstawionej koncepcji zagospodarowania terenu i zabudowy, przy uwzględnieniu zaleceń Sądu konkursowego. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana za najlepszą, otrzyma zaproszenie do udziału z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonaniedokumentacji budowlanej, przetargowej i wykonawczej zabudowy mieszkaniowej, na podstawie przygotowanej pracy konkursowej. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, mogą zostać rozpoczęte negocjacje z innymi uczestnikami Konkursu

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie architektonicznych i branżowych projektów budowlanych i wykonawczych na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikiem Konkursu, który otrzymał I Nagrodę. Kolejność negocjacji będzie wynikała z przyznanych nagród (od I do III).

Każdy z Uczestników Konkursu może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach na wykonanie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z innymi opracowaniami i usługami (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) na realizację Inwestycji w przypadku niepowodzenia negocjacji z Uczestnikami Konkursu, których prace zostały wskazane do realizacji przez Sąd konkursowy.

Wyniki konkursu

30.11.2018r.

OPUBLIKOWANO WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

I NAGRODA
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
w wysokości 25 000 PLN brutto
Nazwa Uczestnik Konkursu:
S.A.M.I. ARCHITEKCI SP. z o.o.
ul. Puławska 99
02-595 Warszawa
(Praca konkursowa 03)

Praca nagrodzona:

II NAGRODA
w wysokości 15 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
OPA-architekci Sp. z o.o, Sp. komandytowa
ul. Polna 3a lok.49
00-622 Warszawa
(Praca konkursowa 04)
Praca nagrodzona:
III NAGRODA
w wysokości 10 000 PLN brutto.
Nazwa Uczestnik Konkursu:
MH-Architekci Sp. z o.o.
ul. T. Boya-Żeleńskiego 4A/48
00-621 Warszawa
(Praca konkursowa 01)
Praca nagrodzona:
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Nazwa Uczestnik Konkursu:
architektów grupa Elżbieta Kierska-Łukaszewska
ul. G. Zapolskiej 24a/44
30-126 Kraków
(Praca konkursowa 02)
Praca nagrodzona:

Poniżej zamieszczono do pobrania pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienia oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.

Uzasadnienie opinie zalecenia Konkurs Hermanowska

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na Platformie internetowej pod adresem: www.bgkn.pl/konkurshermanowska

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres:  [email protected]

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu tj:
PFR Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski,
email:  [email protected]
tel. +48 501 497 432

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.