Przejdź do treści

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Mieszkania dla Rozwoju – Dom, w którym chciałbym dorosnąć” jest BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ludnej 2, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 494251, NIP: 7010412096, REGON: 147069325, kapitał zakładowy 23.000.000 zł opłacony w całości, zwana „Organizatorem”.

II. Cele Konkursu

1. Kształtowanie zainteresowań architekturą w najbliższym otoczeniu.
2. Rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu.
3. Popularyzacja twórczych działań plastycznych o walorach artystycznych wśród najmłodszych.

III. Zasięg Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs jest prowadzony w przedszkolach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie: miasta Wałbrzych („Przedszkole”).

IV. Terminy Konkursu

1. Prace konkursowe należy nadsyłać od dnia 18 września do 23 października 2017 roku.
2. Jury konkursu dokona wyboru najciekawszych prac do 17 listopada 2017 roku.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.bgkn.pl 30 października 2017 roku.

V. Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą wziąć dzieci lub grupy przedszkolne z każdego przedszkola
z miasta Wałbrzych wymienionego w punkcie III („Zasięg Konkursu”), które zarejestrowało się na stronie internetowej Organizatora Konkursu: www.bgkn.pl lub dostarczyło zgłoszenie w formie pisemnej na adres: 00-406 Warszawa, ul. Ludna 2, w terminie do 23 października 2017 roku.
2. Zarejestrowanie się na stronie internetowej lub nadesłanie zgłoszenia konkursowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie
i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci uczęszczające do wskazanych w pkt III przedszkoli. Konkurs przewiduje trzy kategorie wiekowe:
• I kategoria – dzieci w wieku 3 lat
• II kategoria – dzieci w wieku 4 lat
• III kategoria – dzieci w wieku 5 – 6 lat

4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Przedszkola na komunikowanie się z nim przez Organizatora poprzez e-mail przedszola@bgkn.pl lub drogą telefoniczną.
5. Przedszkole może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę pracz każdej grupy przedszkolnej lub jedną wspólną z całego przedszkola.
6. Każdy Uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
7. Przedszkole oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do pracy konkursowej oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw osób trzecich.
8. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez jej autora oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
• druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
• upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
• prezentowania prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których mowa w § 2 Regulaminu, lub publikacji prac w mediach oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
9. Realizacja Konkursu i jego celów, w tym procedura wyłaniania laureatów oraz przekazywanie nagród przewidzianych w Regulaminie, nie stanowią przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
10. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę brały udziału w Konkursie.

VI. Przedmiot Konkursu

1. Celem Konkursu jest nagrodzenie autora najciekawszej pracy plastycznej przedstawiającej wymarzony dom.
2. Przez pracę plastyczną Organizator rozumie rysunek, malunek lub inne przedstawienie tematu Konkursu na kartce papieru z zastosowaniem dowolnych płaskich technik plastycznych – wycinankowych i zdobniczych, technik kolażu z różnych materiałów papierniczych bądź tkanin.
3. Każda praca powinna się mieścić maksymalnie na jednym arkuszu A3 o wymiarach 29,7 x 42cm.
4. Praca może być wykonana wyłącznie przez dzieci z Przedszkola. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

VII. Nadsyłanie prac konkursowych

1. Przedszkola biorące udział w Konkursie powinny dostarczyć prace drogą pocztową lub osobiście do siedziby Organizatora na adres:
BGK Nieruchomości S.A.
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa.
2. Każda praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie metryczkę autora: imię
i nazwisko, wiek, nazwę i adres placówki przedszkolnej.
3. Prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs dla przedszkoli”.
4. Nieprzekraczalnym terminem składania prac jest 23 października 2017 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

VIII. Ocena prac

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, której imienny skład zostanie ogłoszony na stronie www.bgkn.pl do dnia 16 października 2017 r.
2. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Komisja konkursowa przy wyborze zwycięskich prac będzie kierowała się następującymi kryteriami:

• Zgodność przedstawionych treści z celem Konkursu
• Pomysłowość w ujęciu tematu
• Kreatywność
• Walory artystyczne

IX. Nagradzanie i nagrody

Konkurs ma charakter regionalny, w każdej z lokalizacji, w której się odbywa, Organizator przyzna nagrody za I, II, III miejsce w każdej z trzech grup wiekowych.
Nagrodami w konkursie są za 1 miejsce Winx Magiczny Koncert lub Piraci Casteway
Nagroda za 2 miejsce książka pt. Rózia Rewelka Inżynierka lub Ignaś Kitek architekt wydawnictwa RS Publishing Sylwia Krawczyk

Nagroda za 3 miejsce puzle bajki „Zwierzogród”

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.