Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania nieruchomościami

RADA NADZORCZA
PFR Nieruchomości S.A. ogłasza:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO
CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.
ODPOWIEDZIALNEGO ZA
OBSZAR ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o § 23 ust. 2 i 2a Statutu spółki PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą
w Warszawie, w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.).

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe (okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek), w tym, co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze rynku nieruchomości, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w obszarze inwestycji i/lub finansów (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),
 3. posiadać poparte doświadczeniem zawodowym, zrozumienie zasad finansowania projektów inwestycyjnych poprzez spółki specjalnego przeznaczenia, w formule bez regresu (project finance),
 4. posiadać doświadczenie w prowadzeniu procesów komercjalizacji nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych,
 5. korzystać z pełni praw publicznych,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 8. być osobą niekaraną,
 9. w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 10. kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Dodatkowymi atutami będą:

 1. wykształcenie z kierunków zarządzanie lub finanse, w tym studia podyplomowe,
 2. znajomość zasad prowadzenia procesów budowlanych i zarzadzania nieruchomościami,
 3. doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);
 6. oświadczenia o:
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • spełnianiu warunków określonych dla kandydatów na członka organu zarządzającego wynikających z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.),
  • braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnych skarbowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego,
  • w odniesieniu do obywateli polskich – poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” albo pisemne zobowiązanie kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,
  • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki PFR Nieruchomości S.A. ”.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za obszar zarządzania nieruchomościami” w terminie do godz. 10.00 w dniu 13.03.2019 r., bezpośrednio w siedzibie Spółki ul. Przeskok 2, 00 – 032 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia Spółce) na ww. adres.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 13.03.2019 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki od dnia 13.03.2019 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą w szczególności:

 • wiedza o rynku nieruchomości, w szczególności inwestycjach w zakresie rynku mieszkaniowego,
 • wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości oraz ich strukturyzowania finansowego,
 • wiedza w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercjalizacji nieruchomości,
 • wiedza w zakresie zarządzania najmem i sprzedażą nieruchomości,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania nieruchomościami, który będzie wpisywał się w realizację zadań Spółki określonych w jej Statucie.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą, na pisemny wniosek, zapoznać się w siedzibie Spółki z następującymi dokumentami: (1) Statut Spółki, (2) Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią audytora, (3) Sprawozdanie F01 na IV kwartał 2018 roku, (4) Kwartalną Informację o Spółce na dzień 31 grudnia  2018 r., w terminie do 7 dni roboczych, począwszy od następnego dnia po zamieszczeniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bgkn.pl , w siedzibie Spółki ul. Przeskok 2 , 00 – 032 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00, tel. +48 [222466210], mail: -.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki – na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata – powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania nieruchomościami oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar nieruchomości, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.bgkn.pl, w zakładce „Polityka prywatności” (https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/Polityka_prywatnosci.pdf).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki PFR Nieruchomości S.A., a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
 4. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie będą przetwarzane do momentu osobistego odbioru przez kandydata dokumentów złożonych w postępowaniu. W przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach, które nie zostały odebrane, po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres korespondencyjny. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz danych do kontaktu zgromadzone w celu udokumentowania przebiegu postępowania, będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zobowiązanym lub uprawnionym do sprawowania nadzoru nad działalnością PFR Nieruchomości S.A., wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
 8. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do wzięcia udziału w tym procesie.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

Wzór oświadczenia do pobrania

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.