POLITYKA INFORMACYJNA BGK NIERUCHOMOŚCI S.A.

Preambuła

Spółka BGK Nieruchomości S.A., zwana dalej „Spółką”, jako podmiot w 100 proc. należący do Banku Gospodarstwa Krajowego, dąży do pełnej transparentności. W tym celu udostępnia wszystkim zainteresowanym informacje o Spółce i prowadzonej działalności, przygotowane w sposób jasny, z należytą starannością i przekazane bez zbędnej zwłoki. Spółka dokłada wszelkich starań, by dostęp do informacji o Spółce, w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, był dla każdego równy i by wszyscy zainteresowani informacjami o Spółce traktowani byli w jednakowy sposób.

Przepisy ogólne
§ 1.

1. Spółka odpowiada za inwestycje i zarządzanie portfelem aktywów Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN, zwanego dalej „Funduszem” na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. Zarządzanie portfelem aktywów Funduszu obejmuje zarządzanie Spółkami Celowymi z portfela Funduszu Mieszkań na Wynajem, które będą realizowały inwestycje w nieruchomości budynkowe z lokalami mieszkalnymi w największych aglomeracjach Polski oraz nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
2. Celem Polityki informacyjnej, zwanej dalej „Polityką”, jest określenie zasad i sposobu komunikowania się Spółki z interesariuszami, w szczególności z klientami, partnerami biznesowymi, mediami oraz właścicielem.
3. Spółka realizuje Politykę poprzez:
1) Wypełnianie obowiązków informacyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu spółek handlowych;
2) Udzielanie informacji o działalności Spółki wszystkim zainteresowanym, w szczególności obecnym i potencjalnym najemcom Funduszu Mieszkań na Wynajem;
3) Prowadzenie komunikacji wewnętrznej w Spółce.
4. Spółka nie przekazuje opinii publicznej informacji, które są objęte ochroną na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub tajemnicą przedsiębiorstwa. W takim przypadku Spółka podaje powód nieujawnienia określonej informacji.

Zasady i forma komunikacji z interesariuszami
§ 2.

1. Spółka w realizacji Polityki wykorzystuje wszelkie dostępne kanały informacyjne i formy komunikacji, w tym stronę www, korespondencję elektroniczną, infolinię, komunikaty prasowe, materiały informacyjne.
2. Interesariusze, a w szczególności partnerzy biznesowi, chcący uzyskać informację na temat działalności Spółki mają możliwość skontaktowania się ze spółką telefonicznie na numer podany na stronie www.bgkn.pl lub e-mailowo na adres sekretariat@bgkn.pl.
3. Politykę realizują wszyscy pracownicy Spółki w zakresie swoich kompetencji.
4. Za koordynację komunikacji z mediami odpowiada Rzecznik Prasowy / PR.

Zasady i zakres informowania klientów o działalności Spółki
w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem
§ 3.

1. Klienci chcący uzyskać informację na temat oferty Funduszu Mieszkań na Wynajem mają możliwość skorzystania z różnych form kontaktu, m.in.: infolinia obsługiwana przez Centrum Obsługi Klienta, e-mail na adres: cok@funduszmieszkan.pl, formularz kontaktowy dostępny na stronie www.funduszmieszkan.pl.
2. Spółka prowadzi oficjalną stronę internetową Funduszu Mieszkań na Wynajem pod adresem www.funduszmieszkan.pl i jest odpowiedzialna za jej administrowanie i zarządzanie zawartością.
3. Spółka dba o aktualność i przejrzystość zamieszczonych informacji na stronie www.funduszmieszkan.pl, w szczególności w zakresie oferty i zasad najmu lokali.
4. W przypadku stwierdzenia, że inne podmioty, działające bez upoważnienia Spółki, prowadzą strony www sugerujące, że są oficjalnymi stronami Funduszu Mieszkań na Wynajem, Spółka podejmie wobec tych podmiotów działania wyjaśniające w celu uniknięcia wprowadzania w błąd użytkowników tych stron.
5. Zakres informacji, które Spółka udostępnia na stronie www.jakusiebie.pl obejmuje w szczególności:
1) aktualną ofertę mieszkań do wynajęcia, w tym szczegółowe informacje o cenach najmu i opis lokali (powierzchnia, rozkład pomieszczeń, standard wykończenia);
2) zasady oferowania mieszkań na wynajem;
3) zasady zgłaszania reklamacji;
4) formularz kontaktowy i dane kontaktowe do Centrum Obsługi Klienta (numer telefonu, e-mail);
5) informacje ogólną o Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz Spółce, jako podmiocie powołanym do inwestycji i zarządzania portfelem aktywów tego Funduszu.
6) aktualności;
7) listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Zasady i terminy udzielania odpowiedzi interesariuszom
§ 4.

1. Spółka odpowiada na pytania klientów i interesariuszy bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia pytania.
2. Odpowiedzi na pytania interesariuszy udzielają pracownicy Spółki zgodnie z kompetencjami.

Przegląd Polityki
§ 5.

1. Przegląd Polityki, w tym zakresu informacji, które Spółka udostępnia na portalu internetowym i w oddziałach, dokonywany jest w cyklu rocznym.
2. Za dokonanie przeglądu polityki i opracowanie niezbędnych modyfikacji odpowiedzialni są Rzecznik Prasowy / PR wraz z Kierownikiem Projektu.