Przejdź do treści

O konkursie

BGK Nieruchomości S.A. przy wsparciu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym z prekwalifikacją kandydatów na koncepcję zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej Spacerowa I w Krakowie wraz z terenami publicznymi, rekreacji, komunikacji oraz obiektami, urządzeniami i terenami usług realizowanego przez BGKN.

Osiedle realizowane będzie na Dz. ew. nr 111/29 obręb 126104_9.0070, jedn. ewid. 126104_9 Podgórze w rejonie ul. Spacerowej i ulicy Biskupa Albina Małysiaka w Krakowie, pow. Miasto Kraków, woj. Małopolskie. Obszar opracowania konkursowego oznaczona na Załączniku nr 6 do Regulaminu. Obszar opracowania konkursowego objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny Południe” (Uchwała nr LXVI/849/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r.) stanowiący Załącznik nr 7 do Regulaminu z kategorią przeznaczenia 3U.3, 3U.6, ZP.8, ZP.3, ZWS.7, ZWS.8, WS.5, WS.4. Powierzchnia opracowania konkursowego zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi 17,7931 ha (177 931 m2).

Celem konkursu jest zaprojektowanie, przyjaznego do życia osiedla mieszkaniowego oraz znalezienie najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym zgodnych z współczesnymi wzorcami projektowania według wytycznych zgodnych z Rozdziałem 3.

Organizator konkursu, czyli BGKN, ma zamiar wyłonić najlepszą koncepcję rozwiązania układu przestrzennego na zadanym terenie i skierować ją do realizacji. Istotną częścią koncepcji będzie przedstawienie rozwiązań architektonicznych zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z rozwiązaniem struktury mieszkań dla wybranej części osiedla.

Konkurs jest konkursem jednoetapowym prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów, która kończy się 30 maja 2018 roku.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 8 uczestników.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Miasta Kraków oraz niezależni architekci wskazani przez SARP Oddział Kraków.

Kluczowe terminy:

 • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu – do dnia 21.05.2018 r.
 • Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 25.05.2018 r.
 • Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 30.05.2018 r.
 • Spotkania warsztatowe 1 z Uczestnikami Konkursu – 19.06.2018 r. oraz 20.06.2018 r.
 • Spotkania warsztatowe 2 z Uczestnikami Konkursu – 03.07.2018 r. oraz 04.07.2018 r.
 • Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 27.07.2018 r.
 • Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 30.07.2018 r oraz 31.07.20 18r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 03.08.2018 r.

Aktualności

03.08.208 r.
OPUBLIKOWANO WYNIKI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

I NAGRODA – 25 000 PLN
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
Praca konkursowa 05

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. AMC-Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Bursztynowa 8/19,
20-576 Lublin

2. Bruno Fortier, Architecte D.P.L.G. – Urbaniste
19 rue du Faubourg Poissonniere
75 009 Paris, France

3. BRK S.A. – Biuro Rozwoju Krakowa S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-547 Kraków

4. Maciej Dulowski
ul. Pogorska 12A/45
32-500 Chrzanów

5. Dawid Hajok
Os. Złota Podkowa 32/16
31-352 Kraków

6. Irena Bajerska
ul. Etiudy Rewolucyjnej 40/23
02-643 Warszawa

II Nagroda – 15 000 PLN brutto
Praca konkursowa 01

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Kubatura Sp. z o.o.
Plac Inwalidów 8/18
30-033 Kraków

2. Anna Ziobro
ul. Brzozowa 53
Babice

3. Marta Smagacz-Poziemska
ul. Hetmańska 5/5
30-520 Kraków

4. Marcin Faron
ul. Kantorowicka 219/18
31-763 Kraków

5. Zofia Gołębiowska
ul. Kapelanka 6/11
30-347 Kraków

III Nagroda – 10 000 PLN brutto
Praca konkursowa 04

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Natkaniec Olechnicki Architekci sp. z o.o.
ul. Konfederacka 27/7
30-306 Kraków

2. Piotr Czerwiński Architekt Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wolańska 43
32-082 Bolechowice

Nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim którzy złożyli Zgłoszenia do Konkursu oraz prace konkursowe.


01.08.2018 r.

Organizator konkursu BGK Nieruchomości S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana miejsca oficjalnego ogłoszenie wyników konkursu oraz debaty pokonkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 sierpnia, o godzinie 12.00 w Sali Miedzianej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory) Rynek Główny 35, 31-011 Kraków (wejście od ul. Szczepańskiej 2)

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu w tym samym miejscu o godzinie 14.00 odbędzie się debata pokonkursowa.

Terminy oraz miejsce wystawy pokonkursowej oraz konsultacji społecznych pozostają bez zmian.


31.07.2018 r.
Wystawa pokonkursowa będzie czynna w dniach od 03.08.2018r. do dnia 08.08.2018r. w godzinach od 12.00 do 17.00 w siedzibie SARP Kraków, Plac Szczepański 6 w Krakowie.

W dniach 07.08.2018 r. i 08.08.2018 r. w trakcie trwania wystawy pokonkursowej odbywać się będą konsultacje społeczne prowadzone w trybie spotkań przedstawicieli BGK Nieruchomości z zainteresowanymi uczestnictwem w konsultacjach.

Przedstawiciele BGK Nieruchomości będą pełnili dyżury konsultacyjne w godzinach od 12.00 do 16.00 w trakcie których będą udzielali wszelkich wyjaśnień zainteresowanym.

Organizator konkursu, w ramach konsultacji społecznych, udostępnia także adres poczty elektronicznej na który wszyscy zainteresowani mogą przesyłać, do dnia 31.08.2018r. swoje wnioski, uwagi i postulaty odnośnie realizowanej inwestycji osiedla mieszkaniowego Spacerowa I oraz zwycięskiej koncepcji konkursowej oraz zawartych w niej założeń funkcjonalnych, programowych i przestrzennych.

Adres poczty elektronicznej: konkursKrakow@bgkn.pl


26.06.2018 r.

Organizator udostępnia na platformie internetowej następujące dodatkowe wytyczne i materiały do konkursu:

Analiza komunikacyjna – ZIP (pobierz)

Inwentaryzacja przyrodnicza Konkurs Kraków – ZIP (pobierz)

Wytyczne MPWiK – PDF (pobierz)

Wymagania dla Stacji_elektroenerg – PDF (pobierz)


30.05.2018 r.

Organizator udostępnia na platformie internetowej następujące dodatkowe wytyczne i materiały do konkursu:

 1. Pismo Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kraków odnośnie infrastruktury społecznej na obszarze osiedla (pobierz)
 2. Oświadczenie Tauron Dystrybucja odnośnie możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostarczenia energii elektrycznej. (pobierz)

Organizator informuje, iż ewentualne dodatkowe wytyczne i materiały do konkursu będą przekazywane sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2018r.

Zaktualizowany regulamin konkursu (pobierz)

Zaktualizowany załącznik nr 3 (pobierz)


30.05.2018 r.

Organizator informuje, iż na platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się 54 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 29 zgłoszeń do konkursu.

Sąd konkursowy z 29 zgłoszeń wybrał 5 Uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu Konkursu właściwego jak następuje:

 1. Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (Kraków)
 2. Natkaniec Olechnicki Architekci sp. z o.o. (Kraków)
 3. Kubatura Sp. z o.o. (Kraków)
 4. Tomasz Śliwiński (Nowy Sącz)
 5. AMC-Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (Lublin)

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na platformie internetowej.


21.05.2018 r.

Opublikowano odpowiedzi na dodatkowe pytania do konkursu Pobierz


26.04.2018 r.
Oficjalne ogłoszenie Konkursu

Pytania i odpowiedzi

21.05.2018 r.

PYTANIE 1
Czy w przypadku wysłanej formy papierowej wymaganej do prekwalifikacji, która ma być wysłana do 25.05.2018r. liczy się data doręczenia czy wysłania?

ODPOWIEDŹ: Materiały zgłoszeniowe w formie papierowej muszą być doręczone do siedziby Organizatora do godziny 15:00, tj.:

BGK Nieruchomości S.A. ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa
do dnia 25.05.2018r. Liczy się data doręczenia.

PYTANIE 2
Czy do materiałów zgłoszeniowych należy również dołączyć płytę CD z wersją elektroniczną?

ODPOWIEDŹ: Nie ma takiej możliwości. Forma elektroniczna materiałów zgłoszeniowych powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: konkursKrakow@bgkn.pl do dnia 25.05.2018r.

PYTANIE 3
Ile oddziałów ma posiadać projektowana szkoła podstawowa?

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona do dnia 30 maja 2018 jako publikacja na platformie internetowej konkursu dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu zgodnie z postanowieniami Rozdziału 1 ust. III.

PYTANIE 4
Czy żłobek i przedszkole mogą znajdować się we wspólnym budynku?

ODPOWIEDŹ: Tak.

PYTANIE 5
Czy Organizator będzie premiował prace pozwalające uzyskać więcej PUM niż wskazane minimum? Czy jest jakaś liczba ograniczająca ten parametr od góry?

ODPOWIEDŹ: Organizator będzie premiował prace pozwalające uzyskać więcej PUM. Jedynym ograniczeniem są tu zapisy MPZP.

PYTANIE 6
W rozdziale 2, ust. IV, pkt 6 napisano: „Układ przestrzenny powinien umożliwiać łatwe przystosowywanie do potrzeb zmieniających się o różnych porach dniach i nocy, porach roku oraz upływających latach.” Prosimy o rozwinięcie/doprecyzowanie (np. poprzez wskazanie przykładów) tej myśli, aby precyzyjnie spełnić oczekiwania Organizatora.

ODPOWIEDŹ: Zamierzeniem Organizatora było zwrócenie uwagi aby układ przestrzenny osiedla umożliwiał pewne elastyczne programowanie ewentualnych nowych funkcji przestrzeni w przyszłości, jak też zapewniał komfortowe użytkowanie zarówno w różnych porach dnia jak i nocy (np. bezpieczeństwo) oraz zmiennych warunkach klimatycznych (pory roku np. okresy z silnymi opadami deszczu, silnym nasłonecznię, zaleganie śniegu itp.).

PYTANIE 7
W rozdziale 3, ust. I, pkt 1.6: „Uzupełnienia wymaga oferta usług podstawowych innych niż handel detaliczny”. Czy to zdanie oznacza, że Uczestnik Konkursu ma zaproponować program funkcjonalny dla lokali i obiektów usługowych na osiedlu inny niż handel detaliczny biblioteka, przychodnia i miejsca lokalnej aktywności? Wydaje się, że o funkcji lokali usługowych decydują, w głównej mierze, zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ: Uczestnik konkursu ma zaproponować dodatkowy program funkcjonalny dla lokali i obiektów usługowych na osiedlu, mając na względzie potrzeby różnych grup mieszkańców osiedla.

PYTANIE 8
Jakie uprawnienia ma posiadać urbanista – wymagany Regulaminem członek zespołu?

ODPOWIEDŹ: Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie w sposób szczególny zobowiązany jest wykazać zainteresowany udziałem w konkursie. Kluczowe jest tu doświadczenie osoby.
PYTANIE 9
Jakie uprawnienia ma posiadać urbanista – wymagany Regulaminem członek zespołu?
ODPOWIEDŹ: Tak, jeśli spełni wszystkie wymagania wynikające z Regulaminu konkursu i będzie w pod względem formalnym możliwe podpisanie z takim Uczestnikiem konkursu umowy na realizację Zamówienia.
PYTANIE 10
Czy Uczestnik konkursu może umieścić w portfolio prace wykonane przez członków zespołu konkursowego w ramach innych podmiotów niż Uczestnik?
ODPOWIEDŹ: Nie. W portfolio mogą być tylko zamieszczone prace wykonane przez Uczestnika konkursu lub podmiotów wspólnie biorących udział w konkursie zgodnie z zapisami Rozdziału 4 ust. I pkt 3.
PYTANIE 11
Czy Uczestnik konkursu może umieścić w portfolio prace wykonane wspólnie z osobami lub podmiotami, które nie wchodzą w skład zespołu konkursowego?
ODPOWIEDŹ: Tak, jeśli Uczestnik konkursu uczestniczył realnie w wykonywaniu tych prac na zasadach pełnoprawnego członka zespołu autorskiego i przysługują mu prawa autorskie do tych prac.
PYTANIE 12
W jaki sposób należy potwierdzić fakt wykonywania zawodów wymienionych w rozdziale 4 pkt. I. 2. lit. od a) do e) Regulaminu przez osoby, którymi dysponuje Uczestnik konkursu? Czy Sąd Konkursowy będzie oceniał stopień spełnienia kryterium zawodowego na zasadzie „spełnia- nie spełnia”, czy też będzie to element ogólnej wielowątkowej oceny całego materiału złożonego do kwalifikacji?

ODPOWIEDŹ: Organizator nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie w sposób szczególny zobowiązany jest wykazać zainteresowany udziałem w konkursie. Kluczowe jest tu doświadczenie tych osób. W przypadku architekta wymaga się, aby osoba ta legitymowała się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta oraz posiadała wiedzę i uprawnienia niezbędne do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, materiałów przetargowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego wczasie realizacji.Na etapie preselekcji na podstawie materiałów zgłoszeniowych wystarczające jest złożenie jedynie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 5a do Regulaminu.

PYTANIE 13
Jak rozumiane jest określenie budynku jako „punktowiec” ? W rozumieniu powszechnym określa się tym terminem budynki raczej wysokie o określonych proporcjach wysokości do powierzchni zabudowy. Czy budynek o wys. 4-5 kondygnacji obsługiwany z jednej klatki schodowej będzie traktowany jako „punktowiec”?
ODPOWIEDŹ: Tak. Poprzez budynek o typologii „punktowca” należy rozumieć budynek wielokondygnacyjny, w którym mieszkania rozlokowane są wokół centralnego pionu komunikacyjnego, zawierającego klatkę schodową. Wysokość zabudowy , w tym przypadku, nie przesądza o typologii.
PYTANIE 14
Jako data dostarczenia materiałów zgłoszeniowych liczona jest data stempla pocztowego, czy data otrzymania materiałów przez Organizatora?
ODPOWIEDŹ: Jako data dostarczenia materiałów zgłoszeniowych liczona jest data otrzymania materiałów przez Organizatora.
PYTANIE 15
Do obliczania wskaźników powierzchni zabudowy budynków usługowych i mieszkalnych, należy przyjmować powierzchnię zabudowy budynków mieszkalnych z wbudowanymi usługami jako mieszkalnych, czy PZ powinno się podzielić proporcjonalnie od podziału budynku na funkcję mieszkalną i usługową?
ODPOWIEDŹ: Organizator oczekuje przedstawienia zestawienia obliczeń ww. wskaźnika zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
PYTANIE 16
Czy w konkursie mogą brać udział firmy działające poza granicami Polski?
ODPOWIEDŹ: Tak.
PYTANIE 17
Czy w przypadku udziału w konkursie firmy z siedzibą poza granicami Polski, spotkania warsztatowe mogą odbywać się poprzez video rozmowę Skype?
ODPOWIEDŹ: Nie.
PYTANIE 18
Czy w przypadku udziału w konkursie firmy z siedzibą poza granicami Polski, spotkania warsztatowe mogą odbywać się poprzez video rozmowę Skype?
ODPOWIEDŹ: Nie.
PYTANIE 19
Czy dopuszcza się udział architekta posiadającego zagraniczne uprawnienia projektowe (Holandia, Stany Zjednoczone) równorzędne z polskimi?
ODPOWIEDŹ: Tak. Kluczowe jest tu jedynie doświadczenie Uczestnika.
PYTANIE 20
Czy urbanistą w zespole projektowym może być osoba, która ukończyła studia magisterskie na wydziale Architektury i Urbanistyki, ale nie posiada uprawnień urbanistycznych?
ODPOWIEDŹ: Tak.
PYTANIE 21
Czy autor zwycięskiej koncepcji urbanistycznej osiedla, otrzyma również zlecenie na część warstwy architektonicznej projektu?
ODPOWIEDŹ:Organizator przewiduje taką możliwość.
PYTANIE 22
Przy wypełnianiu wniosku online miejsce na telefon kontaktowy zakłada tylko 6 cyfrowy numer, co wyklucza podanie telefonu kontaktowego zza granicy. W jaki sposób, telefon kontaktowy powinno podać biuro zagraniczne?

ODPOWIEDŹ: Organizator niezwłocznie wprowadzi stosowne zmiany w formularzu zgłoszeniowym. Do tego czasu osoby lub firmy zza granicy zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą przesyłać numer telefonu na mailowy adres korespondencyjny konkursu tj. konkursKrakow@bgkn.pl

PYTANIE 23
Czy na etapie kwalifikacji do konkursu wymagane jest złożenie wypełnionych załączników formalnych nr 1-4? Czy są one wymagane dopiero przy składaniu pracy konkursowej?
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami Regulaminu Rozdział 5 ust III pkt 2 Załączniki formalne od 1 do 4 składa się w zamkniętej kopercie wraz z pracą konkursową.
PYTANIE 24
Według MPZP §28.4. pkt 2 dopuszczalna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie może przekraczać 50% dopuszczalnej powierzchni zabudowy terenu. Wymóg ten, określa całkowitą powierzchnię zabudowy, lecz nie określa jednak maksymalnej całkowitej powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, przez co rozumiemy, możemy zmaksymalizować ją w obrębie dopuszczalnej wysokości zabudowy 25m. Czy jest to prawidłowa interpretacja MPZP?
ODPOWIEDŹ: Tak.
PYTANIE 25
Czy organizator/inwestor przewiduje lokalizację szkoły, przedszkola lub centrum kulturalnego w ramach usług dozwolonych przez MPZP? W dokumencie informacyjnym na temat projektu odraz w MPZP, teren przeznaczony na usługi edukacyjne znajduje się powyżej planowanego ronda.
ODPOWIEDŹ:Organizator na etapie konkursu przewiduje lokalizację szkoły, przedszkola lub centrum kulturalnego w ramach usług dozwolonych przez MPZP. Bliższe informacje odnośnie infrastruktury społecznej na obszarze Os. Kliny zostaną udzielone do dnia 30 maja 2018 r. jako publikacja na platformie internetowej konkursu dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu zgodnie z postanowieniami Rozdziału 1 ust. III.

Harmonogram

 • 26.04.2018 r. – Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na platformie internetowej Organizatora

ETAP PREKWALIFIKACJI

 • do dnia 21.05.2018r. – Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na platformie internetowej Organizatora
 • do dnia 25.05.2018r. – Termin składania zgłoszeń do konkursu w siedzibie Organizatora
 • do dnia 14.05.2018r. – Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie
 • 30.05.2018r. – Ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do konkursu

ETAP KONKURSU WŁAŚCIWEGO

 • do dnia 30.05.2018r. – Publikacja na platformie internetowej Organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu.
 • do dnia 18.05.2018r. – Rozsyłanie odpowiedzi na pytania zainteresowanych uczestnictwem w konkursie oraz publikacja tych odpowiedzi na platformie internetowej Organizatora
 • 19.06.2018r. oraz 20.06.2018r. – Spotkanie warsztatowe nr 1 Uczestników konkursu z członkami Sądu konkursowego w Krakowie.
  Dzień, miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostanie ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu.
 • 03.07.2018r. oraz 04.07.2018r. – Spotkanie warsztatowe nr 2 Uczestników konkursu z członkami Sądu konkursowego w Krakowie.
  Dzień, miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostanie ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu.
 • 27.07.2018r. – Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora
 • 30.07.2018r. oraz 31.07.2018r. – Przedstawienie przez Uczestników konkursu członkom Sądu konkursowego prac konkursowych w siedzibie SARP Kraków.
  Dzień oraz godzina prezentacji pracy konkursowej przez każdego z Uczestników zostanie ustalona na ostatnim spotkaniu warsztatowym.
 • 03.08.2018r. – Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i debata pokonkursowa.
 • do dnia 08.08.2018r. – Wystawa pokonkursowa w siedzibie SARP Kraków Konsultacje społeczne w trakcie wystawy pokonkursowej.

Sąd konkursowy

 1. Stanisław Niemczyk, Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Magdalena Wrzesień, Architekt, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Iwona Król, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu
 7. Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta
 8. Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
 9. Ryszard Jurkowski, Architekt, Sędzia KSK SARP Katowice
 10. Marek Dunikowski, Architekt, Sędzia KSK SARP Kraków
 11. Witold Zandfos, Architekt
 12. Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości
 13. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego(bez prawa głosu).

Nagrody

Organizator Konkursu zaprosi do udziału w konkursie od 4 do 8 Uczestników. Gwarantowana suma na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu wynosi od 120 000 do 240 000 PLN brutto.

Fundator Konkursu zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia konkursowego każdemu z zakwalifikowanych do udziału w konkursie Uczestników gwarantowaną sumę 30 000 PLN. Kwota ta jest maksymalną kwotą brutto. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia za przekazane prace konkursowe będzie złożenie pracy konkursowej oraz przyjęcie pracy pod względem formalnym i merytorycznym przez Sąd Konkursowy.

Wynagrodzenie wskazane w ppkt 2 niniejszego pkt II stanowi ekwiwalent za przeniesienie własności nośników i prac konkursowych oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych stosownie do treści postanowień Rozdziału 9.

Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, po spełnieniu warunków opisanych Regulaminem.

Fundator przewiduje oprócz wynagrodzenia za wykonane prace projektowe przyznanie nagród.

Gwarantowana suma nagród wynosi 50 000 PLN brutto. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda – 25 000 PLN
 • II Nagroda – 15 000 PLN
 • III Nagroda – 10 000 PLN

Sąd Konkursowy ma prawo do innego rozdysponowania kwoty przeznaczonej na nagrody. Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nagrody za wykonane prace projektowe będą wypłacone w terminie 15 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, po spełnieniu warunków opisanych Regulaminem.

Wyniki konkursu

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu

Sąd ocenił 5 prac zakwalifikowanych do etapu konkursu właściwego.

Po dokonaniu sprawdzenia zgodności nadesłanych rozwiązań z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie Sąd Konkursowy potwierdził taką zgodność, co stanowiło podstawę do dokonania oceny i waloryzacji prac.

Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na złożoność zagadnień przedstawionych w pracach oraz ich różnorodność. Sąd Konkursowy dokonał klasyfikacji prac zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie i rekomendował Zamawiającemu przyznanie trzech nagród: pierwszej, drugiej i trzeciej.

Każda z nagrodzonych prac wymaga dopracowania i uzupełnień, mimo to wszystkie trzy nagrodzone prace zostały uznane za odpowiadające zamierzeniom Organizatora.

Praca oceniona najwyżej została wskazana jako ta, która zdaniem Sądu Konkursowego proponuje najwłaściwszy kierunek rozwoju obszaru oraz zapewnia możliwość sprawnej realizacji inwestycji.

WYNIKI KONKURSU

I NAGRODA – 25 000 PLN
ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI
Praca konkursowa 05

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. AMC-Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Bursztynowa 8/19,
20-576 Lublin

2. Bruno Fortier, Architecte D.P.L.G. – Urbaniste
19 rue du Faubourg Poissonniere
75 009 Paris, France

3. BRK S.A. – Biuro Rozwoju Krakowa S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-547 Kraków

4. Maciej Dulowski
ul. Pogorska 12A/45
32-500 Chrzanów

5. Dawid Hajok
Os. Złota Podkowa 32/16
31-352 Kraków

6. Irena Bajerska
ul. Etiudy Rewolucyjnej 40/23
02-643 Warszawa

Plansza

 

Opinia o pracy konkursowej nr 05

Atutem pracy jest szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na uwarunkowania przesądzające o kierunku i sposobie zagospodarowania tego obszaru, mające swoje przełożenie na rozwiązania projektowe przedstawione w koncepcji.
Proponowana struktura przestrzeni publicznych, w tym głównego placu publicznego, tworzy zespół o wysokich walorach przestrzennych. Atrakcyjnym i cennym rozwiązaniem jest otwarcie zespołu szkolnego i terenów sportowo-rekreacyjnych na przyszły Park Kliny.
Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna i proponowana struktura zespołu odpowiadają na wytyczne konkursowe, w tym ustalenia MPZP. Niemniej jednak wątpliwości budzi brak funkcji mieszkaniowej w obszarze 3U.3, z kolei za zbyt intensywną należy uznać zabudowę zlokalizowaną w liniach rozgraniczających terenu 3U.6.
Walorem zespołu jest różnorodna typologia zabudowy. Na uwagę zasługuje racjonalne i właściwie uzasadnione, m.in. budową układu komunikacyjnego, etapowanie inwestycji. Ponadto przedstawiona strategia realizacji inwestycji, odnosząca się do zagospodarowania w pierwszej kolejności terenów zieleni o charakterze edukacyjnym, jest wartością dodaną pracy konkursowej i przyszłego projektu.
Niekorzystnym rozwiązaniem jest umieszczenie miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej w obszarze usług komercyjnych.
Wątpliwości budzi zauważalny udział powierzchni terenów biologicznie czynnych na dachach zielonych w całości bilansu pbc, liczący łącznie niemal 2 ha (założeniem projektu dachy zielone na wszystkich budynkach).

Zalecenia Sądu konkursowego do pracy, która otrzymała I Nagrodę
Praca nr 05
• Należy rozważyć wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w obszarze oznaczonym w planie miejscowym symbolem 3U.3, w szczególności w części północno-zachodniej; jednocześnie wydaje się, że intensywność zabudowy części południowej i wschodniej (teren 3U.6) jest zbyt wysoka;
• Należy przeanalizować i skorygować sposób realizacji programu parkingowego: zlokalizowanie miejsc postojowych dla obsługi zabudowy mieszkaniowej w garażach wielostanowiskowych w części usług komercyjnych należy uznać za niekorzystne; Zamawiający oczekuje, by powierzchnie przeznaczone pod usługi i powierzchnie pod funkcje mieszkalne bilansować osobno;
• Należy rozważyć ograniczenie stosowania dachów zielonych w całym zespole;
• Przedstawiona struktura mieszkań wymagać będzie nieznacznych korekt – przewidziano zbyt mało mieszkań typu M1, a za dużo mieszkań typu M4;
• Należy rozważyć rezygnację z typologii zabudowy opartej na mieszkaniach dwupoziomowych;
• Należy przewidzieć bezpośredni wjazd na teren zespołu od zachodniej granicy działki na przedłużeniu projektowanej drogi wewnętrznej, równoległej do projektowanej drogi zbiorczej;
• Sugeruje się rozważenie powiększenia gabarytów kwartałów mieszkaniowych oraz usługowych (szerokość, długość) w paśmie zabudowy równoległej do projektowanej drogi zbiorczej;
• Mimo właściwej lokalizacji głównego placu publicznego założona funkcja i program użytkowy wymaga rewizji – plac powinien należeć do mieszkańców, tzn. powinien być przede wszystkim centrum życia społecznego mieszkańców przyszłego osiedla, funkcje usług komercyjnych nie powinny być przeważające, zaleca się rozważenie zwiększenia udziału funkcji mieszkaniowej w tym rejonie;

II Nagroda – 15 000 PLN brutto
Praca konkursowa 01

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Kubatura Sp. z o.o.
Plac Inwalidów 8/18
30-033 Kraków

2. Anna Ziobro
ul. Brzozowa 53
Babice

3. Marta Smagacz-Poziemska
ul. Hetmańska 5/5
30-520 Kraków

4. Marcin Faron
ul. Kantorowicka 219/18
31-763 Kraków

5. Zofia Gołębiowska
ul. Kapelanka 6/11
30-347 Kraków

Opinia o pracy konkursowej nr 01
Zaletą przedstawionej pracy jest racjonalne ujęcie zagospodarowania terenu przy stosunkowo niskiej wysokości zabudowy. Na uwagę zasługuje wewnętrzna przestrzeń osiedla z parkiem i terenami zieleni ukształtowanymi w oparciu o przebieg istniejącego układu wodnego. Ponadto wartością pracy jest różnorodność typologii i swoboda kształtowania kwartałów zabudowy, przy zachowaniu prostych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych.
Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna i proponowana struktura zespołu odpowiadają na wytyczne konkursowe, jednak wątpliwości budzi zgodność planowanego zagospodarowania z ustaleniami MPZP, w szczególności w zakresie wskaźnika powierzchni zabudowy poszczególnych funkcji w terenach 3U.3 i 3U.6 wyznaczonych w MPZP (funkcji mieszkaniowej – jako przeznaczenia dopuszczalnego, funkcji usługowej – jako podstawowego przeznaczenia terenu).
Na uwagę zasługuje wysoki poziom PUM tj. 73 114,18 m2. Za korzystne i zgodne z oczekiwaniami Organizatora należy uznać przestrzenne rozgraniczenie funkcji mieszkaniowej od usługowej, jednakże za mało czytelnie wyodrębniono tereny pod zabudowę usługową komercyjną (zabudowa usługowa „porozrywana” garażami wielostanowiskowymi).
Przedstawiona koncepcja uwzględnia prefabrykację w szczególności dzięki konsekwentnemu zastosowaniu modułu konstrukcyjnego, w podstawowym wyjściowym module na siatce 2,10 m x 2,10 m. Co szczególnie ważne, przedstawione w pracy założenia i rozwiązania daje szansę na stworzenie uniwersalnego systemu zabudowy mieszkaniowej. W nawiązaniu do powyższego pewne zastrzeżenia może budzić metraż najmniejszego mieszkania M1 – jedynie 23,00 m2 PUM (zgodnie z Regulaminem zalecano ok. 27,00 m2 PUM, przy tolerancji do 5%). Przedstawiona struktura mieszkań (poza ww. zastrzeżeniem) jest zgodna z oczekiwaniami Organizatora.
Powiązania z terenem przyszłego Parku Kliny należy uznać za mało czytelne, za słabo wykształcone. Jednocześnie wartością zaproponowanego układu jest otwarcie placu na tereny zieleni wewnątrz zespołu.

III Nagroda – 10 000 PLN brutto
Praca konkursowa 04

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

1. Natkaniec Olechnicki Architekci sp. z o.o.
ul. Konfederacka 27/7
30-306 Kraków

2. Piotr Czerwiński Architekt Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wolańska 43
32-082 Bolechowice

Opinia o pracy konkursowej nr 04 (III Nagroda)
Praca charakteryzuje się czytelna i klarowną strukturą funkcjonalno-przestrzenną: właściwie usytuowano plac publiczny, przy dobrym powiązaniu z obiektami usługowymi, oświatowymi i rekreacyjnymi. Ponadto na uwagę zasługuje lokalizacja szkoły, dostępnej bezpośrednio od strony drogi publicznej i jednocześnie powiązanej z terenem zieleni, stanowiącym część przyszłego założenia Parku Kliny. Praca bardzo zrównoważona pod względem przyrodniczym.
Proponowana zabudowa kwartałowa powinna być konsekwentnie połączona czytelną siatką ulic. Wątpliwości budzi zbyt duża kumulacja miejsc postojowych w garażu podziemnym pod głównym placem publicznym i szkołą; miejsca postojowe pod budynkiem szkoły nie powinny być sytuowane.
Interesująco rozwiązane zagadnienia architektoniczne: modułowe i ekonomiczne układy mieszkań, odpowiadające założeniom Programu i zadanej strukturze, przekładające się na modułowe kształtowanie budynków. Powyższe założenia dają duże możliwości wykorzystania rozwiązań prefabrykowanych układów zabudowy.
Zagospodarowanie w terenie oznaczonym symbolem 3U.3 (w MPZP) nie zostało właściwie zbilansowane, nie jest zgodne z ustaleniami planu w szczególności w zakresie udziału funkcji.

PRACE NIENAGRODZONE:

Praca konkursowa 02
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie
Tomasz Śliwiński
Ul. Stolarska 17
33-300 Nowy Sącz

Opinia o pracy konkursowej nr 02
Na uwagę zasługuje koncepcja „kwartałów otwartych”, jako zasada organizacji funkcjonalno-przestrzennej zespołu, niemniej jednak wątpliwości budzi ich skala i gabaryty, w szczególności w odniesieniu do charakteru lokalizacji i Osiedla Kliny.
Brak jasnego wydzielenia powierzchni usług komercyjnych. Obiekty usługowe zlokalizowane są w różnych częściach działek w sposób trudny do skomercjalizowania.
Za negatywne należy uznać – z uwagi na warunki zamieszkania – brak usług w paśmie zabudowy od południa.
Wątpliwości budzi wysoki udział zabudowy typu galeriowej (ok. 40% mieszkań) oraz mała elastyczność układów mieszkań usytuowanych na wąskich i głębokich traktach.
W zagospodarowaniu zieleni nie uwzględniono gatunków rodzimych.
Proponowane założenie nie spełnia wymogów planu miejscowego (bilansowania terenów 3U.3 i 3U.6).

Praca konkursowa 03
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie
Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Dolnych Młynów 7/7
31-124 Kraków

Opinia o pracy nr 03:
W pracy konkursowej w sposób bardzo w prosty i syntetyczny wydzielono obszary mieszkaniowe, usługowe i tereny zieleni. Spójna, czytelna i klarowna koncepcja jest wartością przedstawionej pracy, jednak przestrzenna dyspozycja funkcji budzi wątpliwości odnośnie zgodności z ustaleniami MPZP, tj. bilansowania funkcji mieszkaniowej i usługowej w ramach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi w planie (w terenie 3U.3).
Zaproponowany układ zabudowy usług komercyjnych należy uznać za właściwie zaprojektowany, w dobrej ekspozycji w kierunku obwodnicy miasta.
Zaproponowany sposób zagospodarowania terenu jest kosztowny w wykonaniu oraz zarazem drogi w użytkowaniu i utrzymaniu. Za niewłaściwe rozwiązanie należy uznać znaczną ingerencję w zastany układ wodny i naturalne warunki przyrodnicze i hydrologiczne.
Wątpliwości budzi lokalizacja zespołu szkolnego w centrum zespołu, zorganizowana jako „wyspa”.
Przedstawiona struktura mieszkań odpowiada oczekiwaniom Organizatora zawartym w Regulaminie.

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na Platformie internetowej pod adresem: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursspacerowa/

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres: konkursKrakow@bgkn.pl

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu tj:
PFR Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2,
00-032 Warszawa

Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski,
email: konkursKrakow@bgkn.pl
tel. +48 501 497 432

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.