Przejdź do treści

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modelowego osiedla mieszkaniowego na krakowskich Klinach, to główne zadanie, które przed projektantami stawia spółka BGK Nieruchomości. Poza przygotowaniem założenia urbanistycznego, uczestnicy konkursu stworzą także projekt zabudowy dla fragmentu blisko 18-hektarowej działki położonej w rejonie ulic Spacerowej, Komuny Paryskiej, bpa A. Małysiaka.

Na działce znajdującej się w południowej części Krakowa ma powstać około 1 tysiąc nowoczesnych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Będzie to pierwsza inwestycja realizowana w ramach programu Mieszkanie Plus w stolicy Małopolski. Dlatego celem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym rozwiązań projektowych. Powstające w oparciu o wyniki konkursu osiedle ma oferować dostęp do infrastruktury społecznej – takiej jak żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, przychodnia lekarska czy punkty handlowo-usługowe. Dodatkowo na jego terenie mają znaleźć się skwery, place zabaw, przedogródki i wspólne przestrzenie, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich, integrowaniu lokalnej społeczności i decydują o komforcie zamieszkiwania.

Do 21 maja zainteresowane pracownie muszą zgłosić swój udział poprzez formularz na stronie internetowej www.bgkn.pl, a także złożyć ideowe szkice urbanistyczne wraz z portfolio i credo – rozumianym jako zapis pomysłów i poglądów dotyczących kształtowania osiedli i niskobudżetowych mieszkań na wynajem. Na podstawie przesłanych materiałów Sąd Konkursowy – złożony z architektów, przedstawicieli Urzędu Miasta w Krakowie i członków zarządu BGK Nieruchomości – dokona preselekcji uczestników. Finalnie do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od czterech do ośmiu pracowni urbanistyczno-architektonicznych.

W konkursie przewidziano 3 nagrody na łączną kwotę 50 tys. zł. Ponadto każdy z zakwalifikowanych do konkursu uczestników otrzyma wynagrodzenie za wykonanie zlecenia konkursowego. Wybrany do realizacji projekt będzie wykonywany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika konkursu. Ponadto każdy z uczestników może otrzymać zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na wykonanie projektów zabudowy dla tego terenu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku.

Regulamin konkursu (pobierz) (PDF, 409KB)

Załączniki do regulaminu (pobierz) (ZIP, 40MB)

21.05.2018 – odpowiedzi na pytania (pobierz)

30.05.2018 – Publikacja informacji o wynikach kwalifikacji do etapu Konkursu właściwego na podstawie materiałów zgłoszeniowych

Organizator informuje, iż na platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się 54 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 29 zgłoszeń do konkursu.

Sąd konkursowy z 29 zgłoszeń wybrał 5 Uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu Konkursu właściwego jak następuje:

  1. Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (Kraków)
  2. Natkaniec Olechnicki Architekci sp. z o.o. (Kraków)
  3. Kubatura Sp. z o.o. (Kraków)
  4. Tomasz Śliwiński (Nowy Sącz)
  5. AMC-Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (Lublin)

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na platformie internetowej.

W dniu dzisiejszym tj. 30.05.2018r. Organizator udostępnia na platformie internetowej następujące dodatkowe wytyczne i materiały do konkursu:

  1. Pismo Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kraków odnośnie infrastruktury społecznej na obszarze osiedla (pobierz)
  2. Oświadczenie Tauron Dystrybucja odnośnie możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostarczenia energii elektrycznej. (pobierz)

Organizator informuje, iż ewentualne dodatkowe wytyczne i materiały do konkursu będą przekazywane sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2018r.

30.05.2018 – zmieniony regulamin konkursu (pobierz)

30.05.2018 – zmieniony załącznik nr 3 (pobierz)

25.06.2018 – Analiza komunikacyjna – ZIP (pobierz)

25.06.2018 – Inwentaryzacja przyrodnicza Konkurs Kraków – ZIP (pobierz)

25.06.2018 – Wytyczne MPWiK – PDF (pobierz)

25.06.2018 – Wymagania dla Stacji_elektroenerg – PDF (pobierz)

 

 

 

 

 

 

 

 

31.07.2018

Organizator konkursu BGK Nieruchomości informuje, iż oficjalne ogłoszenie wyników konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie nastąpi dnia 03.08.2018r. (piątek) o godzinie 12.00 w siedzibie SARP Kraków, Plac Szczepański 6 w Krakowie.

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu o godzinie 14.00 odbędzie się debata pokonkursowa na którą zapraszamy serdecznie wszystkich Uczestników konkursu.

Wystawa pokonkursowa będzie czynna w dniach od 03.08.2018r. do dnia 08.08.2018r. w godzinach od 12.00 do 17.00 w siedzibie SARP Kraków, Plac Szczepański 6 w Krakowie.

W dniach 07.08.2018r. i 08.08.2018r. w trakcie trwania wystawy pokonkursowej odbywać się będą konsultacje społeczne prowadzone w trybie spotkań przedstawicieli BGK Nieruchomości z zainteresowanymi uczestnictwem w konsultacjach.

Przedstawiciele BGK Nieruchomości będą pełnili dyżury konsultacyjne w godzinach od 12.00 do 16.00 w trakcie których będą udzielali wszelkich wyjaśnień zainteresowanym.

Organizator konkursu, w ramach konsultacji społecznych, udostępnia także adres poczty elektronicznej na który wszyscy zainteresowani mogą przesyłać, do dnia 31.08.2018r. swoje wnioski, uwagi i postulaty odnośnie realizowanej inwestycji osiedla mieszkaniowego Spacerowa I oraz zwycięskiej koncepcji konkursowej oraz zawartych w niej założeń funkcjonalnych, programowych i przestrzennych.

Adres poczty elektronicznej: konkursKrakow@bgkn.pl

 

01.08.2018

Organizator konkursu BGK Nieruchomości informuje, iż nastąpiła zmiana miejsca oficjalnego ogłoszenie wyników konkursu oraz debaty pokonkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się o godzinie 12.00 w Sali Miedzianej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory) Rynek Główny 35, 31-011 Kraków (wejście od ul. Szczepańskiej 2)

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu w tym samym miejscu o godzinie 14.00 odbędzie się debata pokonkursowa.

Terminy oraz miejsce wystawy pokonkursowej oraz konsultacji społecznych pozostają bez zmian.

 

09.08.2018

Dnia 3 sierpnia 2018r. o godzinie 12.00 w Sali Miedzianej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa miało miejsce oficjalne ogłoszenie wyników konkursu urbanistyczno- architektonicznego na koncepcję zagospodarowania osiedla mieszkaniowego Spacerowa I w Krakowie.

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu

Sąd ocenił 5 prac zakwalifikowanych do etapu konkursu właściwego.

Po dokonaniu sprawdzenia zgodności nadesłanych rozwiązań z istotnymi wymogami formalnymi i merytorycznymi określonymi w Regulaminie Sąd Konkursowy potwierdził taką zgodność, co stanowiło podstawę do dokonania oceny i waloryzacji prac.

Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na złożoność zagadnień przedstawionych w pracach oraz ich różnorodność. Sąd Konkursowy dokonał klasyfikacji prac zgodnie z kryteriami opisanymi w Regulaminie i rekomendował Zamawiającemu przyznanie trzech nagród: pierwszej, drugiej i trzeciej.

Każda z nagrodzonych prac wymaga dopracowania i uzupełnień, mimo to wszystkie trzy nagrodzone prace zostały uznane za odpowiadające zamierzeniom Organizatora.

Praca oceniona najwyżej została wskazana jako ta, która zdaniem Sądu Konkursowego proponuje najwłaściwszy kierunek rozwoju obszaru oraz zapewnia możliwość sprawnej realizacji inwestycji.

 

WYNIKI KONKURSU

PRACE NAGRODZONE:

I Nagroda – 25 000 PLN brutto oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej.
Praca konkursowa 05

I NAGRODA (link do strony internetowej)

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie
1. AMC-Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Bursztynowa 8/19,
20-576 Lublin
2. Bruno Fortier, Architecte D.P.L.G. – Urbaniste
19 rue du Faubourg Poissonniere
75 009 Paris, France
3. BRK S.A. – Biuro Rozwoju Krakowa S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-547 Kraków
4. Maciej Dulowski
ul. Pogorska 12A/45
32-500 Chrzanów
5. Dawid Hajok
Os. Złota Podkowa 32/16
31-352 Kraków
6. Irena Bajerska
ul. Etiudy Rewolucyjnej 40/23
02-643 Warszawa

Opinia o pracy konkursowej nr 05 (I Nagroda)

Atutem pracy jest szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na uwarunkowania przesądzające o kierunku i sposobie zagospodarowania tego obszaru, mające swoje przełożenie na rozwiązania projektowe przedstawione w koncepcji.
Proponowana struktura przestrzeni publicznych, w tym głównego placu publicznego, tworzy zespół o wysokich walorach przestrzennych. Atrakcyjnym i cennym rozwiązaniem jest otwarcie zespołu szkolnego i terenów sportowo-rekreacyjnych na przyszły Park Kliny.
Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna i proponowana struktura zespołu odpowiadają na wytyczne konkursowe, w tym ustalenia MPZP. Niemniej jednak wątpliwości budzi brak funkcji mieszkaniowej w obszarze 3U.3, z kolei za zbyt intensywną należy uznać zabudowę zlokalizowaną w liniach rozgraniczających terenu 3U.6.
Walorem zespołu jest różnorodna typologia zabudowy. Na uwagę zasługuje racjonalne i właściwie uzasadnione, m.in. budową układu komunikacyjnego, etapowanie inwestycji. Ponadto przedstawiona strategia realizacji inwestycji, odnosząca się do zagospodarowania w pierwszej kolejności terenów zieleni o charakterze edukacyjnym, jest wartością dodaną pracy konkursowej i przyszłego projektu.
Niekorzystnym rozwiązaniem jest umieszczenie miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej w obszarze usług komercyjnych.
Wątpliwości budzi zauważalny udział powierzchni terenów biologicznie czynnych na dachach zielonych w całości bilansu pbc, liczący łącznie niemal 2 ha (założeniem projektu dachy zielone na wszystkich budynkach).

Zalecenia Sądu konkursowego do pracy, która otrzymała I Nagrodę
Praca nr 05
• Należy rozważyć wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w obszarze oznaczonym w planie miejscowym symbolem 3U.3, w szczególności w części północno-zachodniej; jednocześnie wydaje się, że intensywność zabudowy części południowej i wschodniej (teren 3U.6) jest zbyt wysoka;
• Należy przeanalizować i skorygować sposób realizacji programu parkingowego: zlokalizowanie miejsc postojowych dla obsługi zabudowy mieszkaniowej w garażach wielostanowiskowych w części usług komercyjnych należy uznać za niekorzystne; Zamawiający oczekuje, by powierzchnie przeznaczone pod usługi i powierzchnie pod funkcje mieszkalne bilansować osobno;
• Należy rozważyć ograniczenie stosowania dachów zielonych w całym zespole;
• Przedstawiona struktura mieszkań wymagać będzie nieznacznych korekt – przewidziano zbyt mało mieszkań typu M1, a za dużo mieszkań typu M4;
• Należy rozważyć rezygnację z typologii zabudowy opartej na mieszkaniach dwupoziomowych;
• Należy przewidzieć bezpośredni wjazd na teren zespołu od zachodniej granicy działki na przedłużeniu projektowanej drogi wewnętrznej, równoległej do projektowanej drogi zbiorczej;
• Sugeruje się rozważenie powiększenia gabarytów kwartałów mieszkaniowych oraz usługowych (szerokość, długość) w paśmie zabudowy równoległej do projektowanej drogi zbiorczej;
• Mimo właściwej lokalizacji głównego placu publicznego założona funkcja i program użytkowy wymaga rewizji – plac powinien należeć do mieszkańców, tzn. powinien być przede wszystkim centrum życia społecznego mieszkańców przyszłego osiedla, funkcje usług komercyjnych nie powinny być przeważające, zaleca się rozważenie zwiększenia udziału funkcji mieszkaniowej w tym rejonie;

 

II Nagroda – 15 000 PLN brutto
Praca konkursowa 01

Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie
1. Kubatura Sp. z o.o.
Plac Inwalidów 8/18
30-033 Kraków
2. Anna Ziobro
ul. Brzozowa 53
Babice
3. Marta Smagacz-Poziemska
ul. Hetmańska 5/5
30-520 Kraków
4. Marcin Faron
ul. Kantorowicka 219/18
31-763 Kraków
5. Zofia Gołębiowska
ul. Kapelanka 6/11
30-347 Kraków

Opinia o pracy konkursowej nr 01 (II Nagroda)
Zaletą przedstawionej pracy jest racjonalne ujęcie zagospodarowania terenu przy stosunkowo niskiej wysokości zabudowy. Na uwagę zasługuje wewnętrzna przestrzeń osiedla z parkiem i terenami zieleni ukształtowanymi w oparciu o przebieg istniejącego układu wodnego. Ponadto wartością pracy jest różnorodność typologii i swoboda kształtowania kwartałów zabudowy, przy zachowaniu prostych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych.
Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna i proponowana struktura zespołu odpowiadają na wytyczne konkursowe, jednak wątpliwości budzi zgodność planowanego zagospodarowania z ustaleniami MPZP, w szczególności w zakresie wskaźnika powierzchni zabudowy poszczególnych funkcji w terenach 3U.3 i 3U.6 wyznaczonych w MPZP (funkcji mieszkaniowej – jako przeznaczenia dopuszczalnego, funkcji usługowej – jako podstawowego przeznaczenia terenu).
Na uwagę zasługuje wysoki poziom PUM tj. 73 114,18 m2. Za korzystne i zgodne z oczekiwaniami Organizatora należy uznać przestrzenne rozgraniczenie funkcji mieszkaniowej od usługowej, jednakże za mało czytelnie wyodrębniono tereny pod zabudowę usługową komercyjną (zabudowa usługowa „porozrywana” garażami wielostanowiskowymi).
Przedstawiona koncepcja uwzględnia prefabrykację w szczególności dzięki konsekwentnemu zastosowaniu modułu konstrukcyjnego, w podstawowym wyjściowym module na siatce 2,10 m x 2,10 m. Co szczególnie ważne, przedstawione w pracy założenia i rozwiązania daje szansę na stworzenie uniwersalnego systemu zabudowy mieszkaniowej. W nawiązaniu do powyższego pewne zastrzeżenia może budzić metraż najmniejszego mieszkania M1 – jedynie 23,00 m2 PUM (zgodnie z Regulaminem zalecano ok. 27,00 m2 PUM, przy tolerancji do 5%). Przedstawiona struktura mieszkań (poza ww. zastrzeżeniem) jest zgodna z oczekiwaniami Organizatora.
Powiązania z terenem przyszłego Parku Kliny należy uznać za mało czytelne, za słabo wykształcone. Jednocześnie wartością zaproponowanego układu jest otwarcie placu na tereny zieleni wewnątrz zespołu.

 

III Nagroda – 10 000 PLN brutto
Praca konkursowa 04
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie
1. Natkaniec Olechnicki Architekci sp. z o.o.
ul. Konfederacka 27/7
30-306 Kraków
2. Piotr Czerwiński Architekt Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wolańska 43
32-082 Bolechowice

Opinia o pracy konkursowej nr 04 (III Nagroda)
Praca charakteryzuje się czytelna i klarowną strukturą funkcjonalno-przestrzenną: właściwie usytuowano plac publiczny, przy dobrym powiązaniu z obiektami usługowymi, oświatowymi i rekreacyjnymi. Ponadto na uwagę zasługuje lokalizacja szkoły, dostępnej bezpośrednio od strony drogi publicznej i jednocześnie powiązanej z terenem zieleni, stanowiącym część przyszłego założenia Parku Kliny. Praca bardzo zrównoważona pod względem przyrodniczym.
Proponowana zabudowa kwartałowa powinna być konsekwentnie połączona czytelną siatką ulic. Wątpliwości budzi zbyt duża kumulacja miejsc postojowych w garażu podziemnym pod głównym placem publicznym i szkołą; miejsca postojowe pod budynkiem szkoły nie powinny być sytuowane.
Interesująco rozwiązane zagadnienia architektoniczne: modułowe i ekonomiczne układy mieszkań, odpowiadające założeniom Programu i zadanej strukturze, przekładające się na modułowe kształtowanie budynków. Powyższe założenia dają duże możliwości wykorzystania rozwiązań prefabrykowanych układów zabudowy.
Zagospodarowanie w terenie oznaczonym symbolem 3U.3 (w MPZP) nie zostało właściwie zbilansowane, nie jest zgodne z ustaleniami planu w szczególności w zakresie udziału funkcji.

 

PRACE NIENAGRODZONE:

Praca konkursowa 02
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie
Tomasz Śliwiński
Ul. Stolarska 17
33-300 Nowy Sącz

Opinia o pracy konkursowej nr 02
Na uwagę zasługuje koncepcja „kwartałów otwartych”, jako zasada organizacji funkcjonalno-przestrzennej zespołu, niemniej jednak wątpliwości budzi ich skala i gabaryty, w szczególności w odniesieniu do charakteru lokalizacji i Osiedla Kliny.
Brak jasnego wydzielenia powierzchni usług komercyjnych. Obiekty usługowe zlokalizowane są w różnych częściach działek w sposób trudny do skomercjalizowania.
Za negatywne należy uznać – z uwagi na warunki zamieszkania – brak usług w paśmie zabudowy od południa.
Wątpliwości budzi wysoki udział zabudowy typu galeriowej (ok. 40% mieszkań) oraz mała elastyczność układów mieszkań usytuowanych na wąskich i głębokich traktach.
W zagospodarowaniu zieleni nie uwzględniono gatunków rodzimych.
Proponowane założenie nie spełnia wymogów planu miejscowego (bilansowania terenów 3U.3 i 3U.6).

 

Praca konkursowa 03
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie
Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp.k.
Ul. Dolnych Młynów 7/7
31-124 Kraków

Opinia o pracy nr 03:
W pracy konkursowej w sposób bardzo w prosty i syntetyczny wydzielono obszary mieszkaniowe, usługowe i tereny zieleni. Spójna, czytelna i klarowna koncepcja jest wartością przedstawionej pracy, jednak przestrzenna dyspozycja funkcji budzi wątpliwości odnośnie zgodności z ustaleniami MPZP, tj. bilansowania funkcji mieszkaniowej i usługowej w ramach terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi w planie (w terenie 3U.3).
Zaproponowany układ zabudowy usług komercyjnych należy uznać za właściwie zaprojektowany, w dobrej ekspozycji w kierunku obwodnicy miasta.
Zaproponowany sposób zagospodarowania terenu jest kosztowny w wykonaniu oraz zarazem drogi w użytkowaniu i utrzymaniu. Za niewłaściwe rozwiązanie należy uznać znaczną ingerencję w zastany układ wodny i naturalne warunki przyrodnicze i hydrologiczne.
Wątpliwości budzi lokalizacja zespołu szkolnego w centrum zespołu, zorganizowana jako „wyspa”.
Przedstawiona struktura mieszkań odpowiada oczekiwaniom Organizatora zawartym w Regulaminie.

 

 

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.