Przejdź do treści

O konkursie

W tym roku do mieszkań w Kępicach przy ul. Niepodległości wprowadzili się najemcy i spędzą w nich pierwsze święta Bożego Narodzenia. W związku z tym spółka PFR Nieruchomości oraz gmina Kępice zdecydowały się na zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci zamieszkałych w kępickiej inwestycji. Celem konkursu jest promowanie idei o mieszkaniach powstających w ramach rządowego programu.

Skład Sądu Konkursowego

Skład Sądu Konkursowego:

 1. Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.
 2. Magdalena Majewska, burmistrz Kępic
 3. Joanna Erbel, doradca zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Sekretarz: Katarzyna Fiuk

Regulamin konkursu plastycznego

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „PIERWSZA GWIAZDKA W NOWYM DOMU” ORGANIZOWANEGO PRZEZ PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.

I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Pierwsza gwiazdka w nowym domu” jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przeskok 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000494251, NIP: 7010412096, REGON: 147069325, kapitał zakładowy 78.500.000 zł opłacony w całości, zwana „Organizatorem”.

II. Cele Konkursu

 1. Rozwijanie kreatywności uczestników Konkursu.
 2. Popularyzacja twórczych działań plastycznych o walorach artystycznych wśród najmłodszych.
 • Zasięg Konkursu
 1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci zamieszkujące budynki przy ul. Niepodległości 9, 9A, 10, 10A oraz 11 w Kępicach

III. Terminy Konkursu

 1. Prace należy składać do 2 grudnia 2020 roku.
 2. Jury Konkursu dokona wyboru najciekawszych prac do 10 grudnia 2020.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu nieruchomości.pfr.pl 12 grudnia 2020 roku.

IV. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć dzieci w wieku od 4 do 15 lat zamieszkujące przy ul. Niepodległości 9, 9A, 10, 10A oraz 11 w Kępicach.
 2. Każdy uczestnik Konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.
 3. Wraz z wykonaną pracą plastyczną należy złożyć „Oświadczenie dot. praw autorskich do pracy plastycznej”, które powinien podpisać opiekun prawny jej autora. (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 4. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs oraz ww. oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem deklaracji, że autorowi pracy przysługuje prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w ww. oświadczeniu.
 5. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będę brały udziału w Konkursie.

V. Przedmiot Konkursu

 1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszej pracy plastycznej przedstawiającej pierwsze święta spędzone w nowym mieszkaniu.
 2. Przez pracę plastyczną Organizator rozumie rysunek, malunek lub inne przedstawienie tematu Konkursu na kartce papieru z zastosowaniem technik plastycznych – wycinankowych i zdobniczych, technik kolażu z różnych materiałów papierniczych.
 3. Prace należy wykonać techniką płaską.
 4. Każda praca powinna się mieścić maksymalnie na jednym arkuszu A4 o wymiarach 21,0 x 29,7 cm.
 5. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

VI. Składanie prac konkursowych

 1. Prace konkursowe powinny być dostarczone do Biura Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kępicach przy ul. Niepodległości 6.
 2. Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę autora: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania.
 3. Prace należy składać w kopercie lub teczce z dopiskiem „Konkurs pierwsza gwiazdka” wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Nieprzekraczalnym terminem składania prac jest 2 grudnia 2020 roku.

VII. Ocena prac

 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, której imienny skład zostanie ogłoszony na stronie nieruchomości.pfr.pl do dnia 24 listopada 2020 r.
 2. Komisja konkursowa przy wyborze zwycięskich prac będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • Zgodność przedstawionych treści z celem Konkursu
 • Pomysłowość w ujęciu tematu
 • Kreatywność
 • Walory artystyczne

VIII. Nagradzanie i nagrody

 1. Organizator przyzna nagrody za I, II, III miejsce w postaci bonów podarunkowych o łącznej sumie 900 PLN.
 2. Organizator przyzna wyróżnienia wszystkim uczestnikom Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma bon podarunkowy na kwotę 50 PLN.

IX. Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.
 2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować pod adresem e-mail: iod@npfr.pl.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
 • dane osobowe uczestnika w postaci imienia, nazwiska, wieku uczestnika podawane w związku z udziałem w konkursie przetwarzane są w celu udziału w konkursie zgodnie z regulaminem, w tym przekazania nagród na podstawie zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail rodzica/ opiekuna prawnego są przetwarzane w celu umożliwienie uczestnikom wzięcie udziału w konkursie poprzez wyrażenie zgody w ich imieniu przez rodziców/opiekunów prawnych, co stanowi uzasadniony interes administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrzenie ewentualnych reklamacji co stanowi uzasadniony interes administratora (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i otrzymania nagrody lub wyróżnienia. Wzór zgody jest określony w załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane będą przechowywane do czasu trwania konkursu a także przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, gdyby okazało się to konieczne dla potrzeb kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników w związku z konkursem albo do lub momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane osobowe podmiotów danych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Dane osobowe podmiotów danych nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Werdykt Sądu Konkursowego

W dn. 9 grudnia 2020 roku sąd konkursowy dokonał oceny prac nadesłanych do organizatora. Zgodnie z nadaną przez sąd konkursowy punktacją przyznano 4 nagrody – I miejsce, II miejsce oraz dwa równorzędne III miejsca. Werdykt sądu wygląda następująco:

I miejsce 

oraz bon upominkowy o wartości 400 zł 

Praca konkursowa numer 3

Uzasadnienie: Za niezwykły trud włożony w wykonanie pracy oraz jej niezwykle świąteczny klimat.

 

II miejsce 

oraz bon upominkowy o wartości 300 zł 

Praca konkursowa numer 7

Uzasadnienie: Za wyjątkowo realistyczne przedstawienie inwestycji w Kępicach i nadanie jej świątecznego wyglądu

III miejsce 

oraz bon upominkowy o wartości 200 zł

Praca konkursowa numer 4

oraz Praca konkursowa numer 5

Uzasadnienie: za rodzinną atmosferę przy ubieraniu choinki bijącą od obu prac

Wszystkim młodym artystom dziękujemy za nadesłane prace. Każdy uczestnik konkursu, w podziękowaniu za nadesłaną pracę, otrzyma imienny bon upominkowy na kwotę 100 zł.

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.