logo PFR
Kodeks Etyki
Kodeks Etyki

Koleżanki
i koledzy

Oddajemy w Wasze ręce Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PFR. Chcemy, aby był on drogowskazem w naszych kontaktach z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Kodeks Etyki ma wspierać nas, Zespół PFR, we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Zależy nam, aby służył kształtowaniu profesjonalnych relacji z interesariuszami, które opierają się na: poszanowaniu prawa, staranności zawodowej, uczciwości, niezależności i życzliwości.

Efektem przestrzegania zasad zawartych w kodeksie będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów handlowych i otoczenia, w którym pracujemy.

Grupa PFR jest instytucją o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju naszego kraju. Działania na tym polu wymagają współpracy wielu podmiotów. Liczymy, że zasady zawarte w tym kodeksie ją ułatwią oraz będą stale doskonalone i rozwijane. W ten sposób chcemy jeszcze skuteczniej realizować naszą misję.

My, Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej PFR, przyjmujemy zawarte w Kodeksie Etyki wartości i zasady postępowania oraz zobowiązujemy się do ich przestrzegania w codziennej pracy.


Paweł Borys
Prezes Zarządu PFR S.A.

Koleżanki i koledzy

Po co nam
Kodeks Etyki?

Kodeks Etyki przedstawia panujące w Grupie PFR zasady i podejście do etyki biznesowej. Opisuje on standardy naszego postępowania, to, jak się zachowujemy i jak zachowywać się chcemy.

Działania, które podejmujemy, gdy nie ma nikogo wokół nas, definiują to, jakimi jesteśmy ludźmi. Kodeks nie jest na pokaz. Powstał dla nas, Pracowników Grupy Kapitałowej PFR, bo integralność naszego zachowania jest kluczowa dla osiągnięcia pożądanego kształtu kultury organizacyjnej naszej Grupy. Bez wyjątków!

Jak się zachowujemy, kiedy nikt nas nie widzi?
Każdy Pracownik Grupy Kapitałowej PFR, bez względu na stanowisko, jest objęty jego działaniem i zobowiązuje się postępować w duchu jego zasad. Nie odzwierciedla on wszystkich możliwych sytuacji, ale przedstawia ogólne wskazówki dotyczące postępowania Ludzi PFR, kładąc nacisk na przestrzeganie ducha i litery prawa oraz działanie w sposób niebudzący wątpliwości etycznych. Nasz kodeks to etos naszej pracy, której misją jest zrównoważony rozwój gospodarczy naszej Ojczyzny, Polski.

Po co nam Kodeks Etyki?

Jaką organizację
budujemy?

To, kim jesteśmy, to, jak chcemy prowadzić biznes, to, jaką organizacją ma być Grupa PFR, określa nasza Misja i Wizja, a dopełniają wartości. To filary, na których opieramy naszą markę.

Misja i wizja Grupy

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych, inwestująca na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski. Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

Jaką organizację budujemy?

Nasze
wartości

Wartości decydują o wyjątkowości firmy. Nasze promują etyczną postawę, zwiększają zaangażowanie pracowników, przyciągają tych najbardziej utalentowanych oraz pozwalają doskonalić naszą Grupę:

Profesjonalizm

Konsekwentnie dążymy do realizacji celów, dostarczając naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

Odpowiedzialność

Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, potrafimy powiązać własne zadania z celami zespołu i firmy, tak aby osiągać zamierzone rezultaty, a we wszystkich działaniach mamy na uwadze dobro Polski. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesówni porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko. Realizujemy to, co zadeklarowaliśmy, w sposób konsekwentny.

Rozwój

Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania, przez co wspieramy rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy myślenia i działania. Przekraczamy granice, osiągając niezwykłe i nowe rezultaty.

Partnerstwo i współpraca

Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy być traktowani. Szanujemy i doceniamy pracę innych, wsłuchując się w ich potrzeby. Współpracując, dzielimy się doświadczeniem i informacjami, aby zaufanie było fundamentem rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Nasze wartości

Nasza kultura
organizacyjna

Działamy razem, pomagamy sobie nawzajem

Kultura organizacyjna definiowana jest jako zbiór norm społecznych i systemów wartości, klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Jednak dla nas, Ludzi PFR, znaczy ona coś więcej. To nasze wspólne przekonanie, że powinniśmy postępować właściwie, nasz etos pracy i to, jacy jesteśmy wobec siebie. Nasza kultura organizacyjna jest częścią naszego kompasu moralnego.

Zmierzamy tam wspólnie

Działamy jako Grupa. Szanujemy naszych współpracowników i ich czas. Staramy się patrzeć na sytuacje cudzymi oczami, aby łatwiej znaleźć porozumienie, które pozwoli osiągać postawione przed nami cele. Kultura osobista jest wizytówką każdego z nas. Możemy się różnić, mieć inne poglądy, ale jesteśmy jednym dużym Zespołem na wspólnej drodze do realizacji naszej Misji i Wizji.

Nasza kultura organizacyjna

Jak
zachowujemy
się wobec
siebie?

Z najwyższą troską traktujemy zapobieganie mobbingowi i molestowaniu. Wszelkie zgłoszenia tego typu spraw rozpatrujemy, zachowując zasady poufności i ochrony osoby zgłaszającej. Robimy wszystko, by takie zdarzenia nie miały miejsca.

Grupa PFR respektuje prawo pracownika do prywatności. Jednocześnie wszyscy mamy na uwadze, że działania, decyzje czy zachowania podejmowane przez nas w życiu prywatnym mogą wspierać lub godzić w reputację Grupy PFR.

Zapewniamy pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Dbamy o komfort pracy.

Jak zachowujemy się wobec siebie?

Dbamy
o wizerunek
własny i naszej
Grupy

Pracownicy są zobowiązani do ochrony dobrego imienia Grupy PFR.

Za niezgodne ze standardami etycznymi w szczególności uznaje się przekazywanie informacji o Grupie PFR i opinii na jej temat w nieautoryzowanych przez jednostkę odpowiedzialną za komunikację zewnętrzną i public relations danej spółki wypowiedziach dla mediów oraz na forach, blogach i w mediach społecznościowych. Jeżeli masz wątpliwości co do działań Grupy bądź pracowników – skorzystaj ze skrzynki Informuj o naruszeniach.

Jesteśmy ambasadorami marki PFR i wspólnie dbamy o jej pozytywny wizerunek. Wysoką kulturę osobistą naszych pracowników i osób związanych z Grupą PFR demonstrujemy nie tylko w miejscu pracy. Nie tolerujemy zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w wizerunek naszej Grupy.

Dbamy o wizerunek własny i naszej Grupy

To my
tworzymy
Grupę PFR

Dążymy do rozwoju Grupy Kapitałowej PFR, w szczególności poprzez:

 • identyfikowanie się z jej celami i podejmowanie inicjatyw służących ich realizacji;
 • dzielenie się wiedzą ze Współpracownikami;
 • życzliwe podejście do Koleżanek i Kolegów;
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za Grupę, w tym jej mienie;
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy i wspólne dążenie do realizacji zadań.

Pracownicy Grupy PFR:

 • nie rozpowszechniają informacji, które zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem mogą być nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzać w błąd;
 • mają obowiązek zgłaszać podejrzenie bezprawnego ujawnienia lub niewłaściwego wykorzystania informacji lub mienia, w szczególności w celu popełnienia przestępstwa lub działania na szkodę Grupy;
 • dbają o mienie firmy;
 • są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji chronionych, również po zakończeniu pracy na rzecz Grupy PFR;
 • zapewniają zgodność przetwarzanych informacji chronionych.
To my tworzymy Grupę PFR

Media
społecznościowe

Grupa PFR prowadzi systematyczną i zorganizowaną politykę informacyjną, dostarczając aktualnych informacji poprzez kanały komunikacji dostępne publicznie i wewnętrzne (adresowane do pracowników).

Media społecznościowe

Relacje
z naszymi
interesariuszami

Partnerzy

Działamy odpowiedzialnie i nie wyróżniamy żadnego z partnerów biznesowych. W naszych decyzjach biznesowych kierujemy się Misją i Wizją PFR.

Społeczności

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Chcemy dzielić się naszym sukcesem, a realizując naszą misję, kierujemy się również dobrem społeczności, w których działamy.

Pracownicy

Zapewniamy środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy mają równe szanse rozwoju zawodowego, traktowani są z godnością i szacunkiem.

Akcjonariusze

Budujemy długoterminową rentowność naszych spółek.

Relacje z naszymi interesariuszami

Relacje
biznesowe

Budujemy relacje biznesowe w oparciu o nasze wartości. Zachowujemy przy tym należytą staranność, uczciwość i profesjonalne podejście.

Dla podmiotów uczestniczących w naszych postępowaniach każdorazowo przeprowadzana jest analiza kontrahenta oparta na dobrych praktykach rynkowych w myśl zasad KYC (Know Your Customer – poznaj swojego klienta).

Nie podejmujemy i nie chcemy współpracy z partnerami biznesowymi, których sposób prowadzenia działalności budzi uzasadnione wątpliwości natury prawnej, etycznej, moralnej, oraz niepodzielającymi naszych wartości zawartych między innymi w tym kodeksie.

Pracownicy Grupy PFR w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi przestrzegają prawa, chronią dane osobowe i tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wiążące ich regulacje wewnętrzne.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zdefiniowane m.in. w „Polityce identyfikacji klienta (KYC) członków Grupy PFR”.

Relacje biznesowe

Korupcja
niszczy
reputację

Brak reputacji to brak zaufania.
Prowadzimy uczciwą i etyczną działalność biznesową. Nie tolerujemy korupcji oraz nadużyć w jakiejkolwiek formie. Nie akceptujemy działań naruszających naszą bezstronność i transparentność w ramach realizowanych zadań.

W Grupie PFR niedozwolone są wszelkie formy zachowań korupcyjnych oraz nadużyć, na przykład:

 • oszustwo;
 • malwersacja;
 • fałszowanie dokumentów, transakcji, sprawozdań, raportów, księgowań i innych informacji oraz składanie nieprawdziwych oświadczeń;
 • wykorzystywanie do celów osobistych aktywów Grupy, w tym również informacji.

Każdy uczestniczący w procederze korupcji podlega karom przewidzianym w polskim prawie, a Grupa będzie współpracowała w tym zakresie z odpowiednimi organami państwa.

Korupcja niszczy reputację

Konflikt
interesów

Podejmujemy działania dążące do identyfikacji i unikania konfliktów interesów. Nasze decyzje są niezależne, podejmowane z należytą starannością oraz służą realizacji misji i wizji Grupy.

Pracownicy Grupy PFR:

 • nie podejmują czynności, które mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów i mieć wpływ na działalność Grupy oraz przyczynić się do osiągania osobistych korzyści przez pracownika;
 • zapewniają, że ich własne interesy nie kolidują ani z ich obowiązkami wobec Grupy PFR, ani z jej zobowiązaniami względem partnerów;
 • wykonując czynności lub uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji w imieniu Grupy PFR, wyłączają się z takiego procesu w przypadku zaistnienia konfliktu interesów;
 • nie przyjmują prezentów, świadczeń ani innych korzyści w związku z zadaniami realizowanymi dla Grupy PFR.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zdefiniowane w „Polityce zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów” obowiązującej w PFR S.A. oraz w „Polityce przeciwdziałania korupcji”.

Konflikt interesów

Nasze
Otoczenie

Nie boimy się opinii o nas samych. Ważne są dla nas opinie o naszej pracy. Stanowią one istotne źródło informacji pozwalające na poprawę efektywności naszych działań. Z każdą opinią, uwagą czy skargą zapoznajemy się i bierzemy je pod uwagę, prowadząc naszą działalność.

Odpowiedzialność społeczna

Polski Fundusz Rozwoju realizuje swoją misję społeczną przede wszystkim poprzez działania Fundacji PFR. Stara się ona wypełniać luki społeczne i w tym celu prowadzi długofalowe działania z zakresu m.in.: edukacji, innowacji, kultury i sztuki. Wykorzystując ekspercką wiedzę, doświadczenie i nowoczesne instrumenty inwestycyjne, jakimi dysponuje Grupa PFR, Fundacja realizuje ambitne inicjatywy, które dają impuls i siłę do rozwoju jej podopiecznych i lokalnych społeczności.

Fundacja działa w zgodzie z wartościami wspólnymi dla Grupy PFR. U podstaw podejmowanych przez nią inicjatyw leżą: partnerstwo i współpraca, odpowiedzialność, profesjonalizm i rozwój. Dzięki temu wielu pracowników Grupy PFR dzieli się czasem i wiedzą, wspierając realizowane przez Fundację inicjatywy w ramach wolontariatu.

Nasze Otoczenie

Odpowiedzialni
społecznie

W działalności sponsoringowej PFR S.A. koncentruje się na wsparciu najważniejszych wydarzeń i konferencji gospodarczych w Polsce. Celem tych działań jest przede wszystkim animowanie debaty nad najważniejszymi dla Polski teraźniejszymi i przyszłymi tematami oraz prezentowanie oferty Grupy PFR firmom działającym na naszym rynku.

Nie wprowadzamy w błąd

Działalność Grupy PFR cechuje najwyższy stopień uczciwości oraz spełnianie wszelkich wymogów regulacyjnych w zakresie uczciwej reklamy. Materiały reklamowe lub marketingowe są rzetelne i jednoznacznie informują partnerów biznesowych o oferowanych produktach i usługach, a forma ich prezentowania nie wprowadza w błąd.

Środowisko naturalne to nasze wspólne dobro

Grupa PFR szanuje środowisko. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii stanowią jeden z celów naszej długofalowej strategii. Mając na względzie zagrożenia środowiska naturalnego i wyzwania, przed jakimi stoją przyszłe pokolenia, dokładamy wszelkich starań, aby w ramach prowadzonej działalności ograniczać zużycie energii, papieru oraz zasobów naturalnych.

Odpowiedzialni społecznie

Jak
sprawdzić,
czy dane
zachowanie
jest właściwe?

W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych sytuacji czy zachowań, odpowiedz sobie na siedem poniższych pytań. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej na chociaż jedno z nich, powinieneś mieć świadomość, że mogą one być niezgodne z wartościami Kodeksu Etyki.

 1. Czy działanie jest niezgodne z prawem?
 2. Czy działanie jest sprzeczne z etyką i wartościami przyjętymi w Grupie PFR?
 3. Czy takie działanie mogłoby być postrzegane jako nieetyczne przez otoczenie, w szczególności współpracowników, klientów, kontrahentów oraz opinię publiczną?
 4. Czy takie działanie może naruszać zasady legalności, gospodarności, celowości i rzetelności?
 5. Czy takie działanie mogłoby negatywnie wpłynąć na wizerunek Grupy?
 6. Czy poczułbym się źle lub niesprawiedliwie potraktowany, gdyby zachowano się tak wobec mnie?
 7. Czy działanie narusza nasze regulacje wewnętrzne?
Jak sprawdzić, czy dane zachowanie jest właściwe?

Reaguj!

W przypadku wątpliwości dotyczących konkretnych sytuacji czy zachowań, odpowiedz sobie na siedem poniższych pytań. Jeżeli udzieliłeś odpowiedzi twierdzącej na chociaż jedno z nich, powinieneś mieć świadomość, że mogą one być niezgodne z wartościami Kodeksu Etyki.

Możesz je zgłosić na kilka sposobów:

Reaguj!