Przejdź do treści

Pytania nadesłane mailem

Pytanie 1:
Czy prace konkursowe należy składać osobiście  czy  można przesłać pocztą?

Odp.: Sposób składania prac został określony w par. 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu  – prace mogą być składane osobiście lub w inny sposób np. za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Pytanie 2:

W postanowieniach ogólnych konkursu (§3.1.1.) piszą Państwo:” Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby posiadające w dniu ogłoszenia Konkursu status studenta studiów wyższych I, II lub III stopnia wydziałów uczelni technicznych, artystycznych lub uniwersytetów.”  Czy w takim razie student ostatniego semestru studiów magisterskich, który czeka na obronę, która odbędzie się w połowie listopada, w związku z tym do tego czasu posiada status studenta według prawa, może wziąć udział w konkursie?

Odp.: Treść par. 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Konkursu jest następująca:

„Uczestnikiem Konkursu mogą być osoby posiadające w dniu ogłoszenia Konkursu status studenta studiów wyższych I, II lub III stopnia wydziałów uczelni technicznych, artystycznych lub uniwersytetów oraz absolwenci tych wydziałów do pięciu lat po ukończeniu studiów.”

Pytanie 3:

Jestem zainteresowana Państwa konkursem, ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji nt. numeru pracy konkursowej – czy jest on z góry nadawany?

 Odp.: Układ sześciu cyfr tworzących kod pracy każdy zespół dobiera samodzielnie. Zgodnie z Regulaminem Konkursu par. 2 ust. 3 pkt 1 plansza „powinna zostać opatrzona w prawym górnym narożniku sześciocyfrowym symbolem kodującym pracę”, a także, według pkt 4, „wszystkie elementy pracy: plansze, opis oraz nośnik elektroniczny powinny zostać zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów oraz zostać opatrzone znakiem kodującym, na który składa się: sześciocyfrowy znak kodujący łamany na literę na tle w kolorze odpowiadającym tematowi wiodącemu (…) np. XXXXXX/A .”

Pytanie 4:

Zgodnie z regulaminem Konkursu uczestnicy powinni umieścić w górnej części planszy analizę potrzeb społeczeństwa. Określono, że opis tego zagadnienia powinien mieć długość do 1000 znaków ze spacjami, przy czym za celowe uznaje się graficzne zilustrowanie idei. Chciałabym zapytać czy ww. opis rozumie się jako tekst w jednolitym układzie, czy też dopuszcza się umieszczenie opisu podzielonego na punkty lub fragmenty, skomponowanego jako element schematu czy graficznego przedstawienia analizy. Jeśli tekst ma być w umieszczony w zwartej formie, proszę o informację czy dopuszcza się dodatkowo umieszczenie przy elementach graficznych krótkich haseł w formie tekstowej.

 Odp.: Opis zajmujący górne pole planszy, o wymiarach: szerokość 50 cm i wysokość 20 cm, ma służyć przedstawieniu poglądu dotyczącego potrzeb społeczeństwa. Może on przyjąć formę jednolitego tekstu wyjaśniającego ideę pracy, nieprzekraczającego 1000 znaków ze spacjami, ale za celowe uznaje się również graficzne zilustrowanie przestawionej idei; np. mogą to być różne konfiguracje tekstu, a także krótkie hasła połączone ze schematami. Pod treścią opisującą idee należy umieścić wyrażenie „słowa kluczowe” i podać 3–5 wyrażeń najlepiej oddających treść wypowiedzi.

Pytanie 5:

Piszę do Państwa z zapytaniem dot. regulaminu konkursu.

Mianowicie na stronie 10 regulaminu:[…]

§ 7 INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 

1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO NAJLEPSZEJ PRACY KONKURSOWE

1) Prace konkursowe w ich ostatecznej formie, ani w częściani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. […]

…Prace konkursowe w ich ostatecznej formie, ani w częściani w całości…

Czy chodzi tu o zakaz udostępnienia części pracy ale w ostatecznej formie, czy w jakiejkolwiek, związanej z ideą projektu? (np. odręczny szkic).

Odp.: Celem zapisu par. 7 ust.1 pkt 1 dotyczącego udostępnienia lub rozpowszechnienia publicznie jest zachowanie anonimowości pracy do czasu publicznego ogłoszenia wyników Konkursu i dotyczy każdej formy upublicznienia, która narusza anonimowość.

Pytanie 6:

czy w konkursie „Dom jutra” mogą brać udział studenci zagranicznych uczelni? Od tego roku studiuję architekturę na politechnice w Mediolanie – czy według regulaminu mogę złożyć pracę w konkursie?

Odp.: Tak, o ile zostaną spełnione wymogi Regulaminu Konkursu par. 3 ust.1 pkt.1.

Pytanie 7:

Mam pytanie ponieważ w regulaminie konkursu pada stwierdzenie o kontekście Narodowego Programu Mieszkaniowego, wnioskuje że chodzi o program mieszkanie plus. Zapoznałem się z regulaminem programu i chciałbym się dowiedzieć czy ustalenia tam obowiązujące są w jakikolwiek sposób łączące, chciałbym wyszczególnić tutaj kilka pytań z mojej strony:
1)Czy lokalizacje tam opisane(suburbia miast, w których obecnie najwięcej się buduje) są obowiązkowe? Wiem że istotnym aspektem jest tutaj cena jednak czy podlega ona „negocjacji”
2)Koszt budowy 1 m2 to 2000-3000 zł a wynajmu 10-20 zł, a wg moich rozważań jest to balansowanie nad najzwyklejszym sPUMieniem działki, czyli wykluczaniem się tych dwóch regulaminów
3)Pierwszym odbiorcą programu ma być średniozamożny Polak jednak ciężko mi zidentyfikować taką osobą gdyż jest to ogólnik- czy mógłbym prosić o wskazanie profilu osobowego/rodzinnego odbiorcy konkursu.

Odp.: W Konkursie obowiązują jedynie warunki określone w Regulaminie Konkursu. Konkurs opiera się na idei ekonomicznej dostępności zawartej w programie rządowym Mieszkanie Plus, ale ma stanowić wyraz poglądów młodego pokolenia na temat środowiska zamieszkania zapewniającego godne warunki życia, przy zachowaniu równowagi pomiędzy poniesionymi kosztami a osiągniętą jakością: trwałością, użytecznością i walorami estetycznymi.

 Pytanie 8:

Jestem ciekaw w jaki sposób uzyskuje się 6-cyfrowy numer identyfikacyjny potrzebny do złożenia pracy konkursowej. Uważnie przeczytałem regulamin, niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.

Odp.: Układ sześciu cyfr tworzących kod pracy każdy zespół dobiera samodzielnie. Zgodnie z Regulaminem Konkursu par. 2 ust. 3 pkt 1 plansza „powinna zostać opatrzona w prawym górnym narożniku sześciocyfrowym symbolem kodującym pracę”, a także, według pkt 4, „wszystkie elementy pracy: plansze, opis oraz nośnik elektroniczny powinny zostać zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów oraz zostać opatrzone znakiem kodującym, na który składa się: sześciocyfrowy znak kodujący łamany na literę na tle w kolorze odpowiadającym tematowi wiodącemu (…) np. XXXXXX/A .”

Pytanie 9:

Zgodnie z regulaminem górna cześć planszy (50×20) ma być przeznaczona na przedstawienie poglądu dot. potrzeb społeczeństwa. Czy w tej części należy przestawić tylko graficzne zilustrowanie idei, czy cześć graficzna wraz z opisem (max 1000 znaków)?

Odp.: Zgodnie z Regulaminem Konkursu par.2 ust.3 pkt 1: „Pole górne planszy o wymiarach: szerokość 50 cm i wysokość 20 cm należy przeznaczyć na przedstawienie poglądu dotyczącego potrzeb społeczeństwa, przy czym za celowe uznaje się graficzne zilustrowanie przestawionej idei. Dla tego opisu, nieprzekraczającego 1000 znaków ze spacjami, wyjaśniającego ideę pracy, należy przyjąć czcionkę o rozmiarze nie mniejszym niż 12 pkt. Pod treścią opisującą idee należy umieścić wyrażenie „słowa kluczowe” i podać 3–5 wyrażeń najlepiej oddających treść wypowiedzi.”

Pytanie 10:

Paragraf 2

Punkt 4

Podpunkt 3

Chciałbym sie dowiedzieć dlaczego uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną prace ze wszystkich  4 kategorii ?

Chciałbym zrobić dwa niezależne projekty i każdy zgłosić do innej kategorii i teraz nie mogę?

Jest to naszym oraz profesorów zdaniem ograniczanie twórczości .

Proszę o odpowiedź argumentującą taki kształt zapisu skoro sami Państwo odcinacie się od wglądu w część prac ograniczając możliwość uczciwej rywalizacji.

Odp.: Konkurs ma być wyrazem poglądu stanowiącego jednocześnie głos w dyskusji dotyczącej dostępnego i przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce.  „Rozważając pojęcie dostępności należałoby określić, jakie zmiany w najistotniejszy sposób wpływają lub w najbliższej przyszłości wpłyną na sposób zamieszkiwania. Ocena znaczenia poszczególnych czynników zmian, powinna stanowić punkt wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących jednego z czterech tematów wiodących”. Wybór tematu wiodącego nie jest ograniczeniem, lecz przedstawioną przez Uczestnika oceną, który z czynników zmian ma Jego zdaniem największe znaczenie i dlatego zgodnie z par.2 ust.4 pkt 2: „Każdy Uczestnik lub zespół może złożyć wyłącznie jedną pracę dotyczącą jednego z wybranych tematów wiodących: urbanistycznego, architektonicznego, technologicznego lub informacyjnego w środowisku cyfrowym.”

Pytanie 11:

zwracam się z pytaniem dotyczącym konkursu studenckiego Dom jutra.

Czy są jakieś wytyczne dotyczące druku plansz konkursowych? Mają być one wydrukowane na miękkim, czy może sztywnym podkładzie?

Mam także wątpliwość co do wyboru tematu wiodącego, ponieważ opracowana przeze mnie koncepcja wpisuje się w trzy spośród przedstawionych tematów, odpowiadając na różne zagadnienia i problemy. Rozumiem, że mam wybrać spośród nich jeden i praca będzie oceniana jedynie w jednym temacie?

Odp.: Regulamin nie określa wymagań dotyczących rodzaju podkładu, na którym zostanie wydrukowana plansza. Ponadto, zgodnie z Regulaminem par.2 ust.4 pkt.2 : „Każdy Uczestnik lub zespół może złożyć wyłącznie jedną pracę dotyczącą jednego z wybranych tematów wiodących: urbanistycznego, architektonicznego, technologicznego lub informacyjnego w środowisku cyfrowym.”

Pytanie 12:

czy plansza ma zostać naklejona na sztywny podkład typu pianka ?

Odp.: Regulamin nie określa wymagań dotyczących rodzaju podkładu, na którym zostanie wydrukowana plansza.

 

1. Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?
Konkurs pt. „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” to unikatowa szansa dla studentów uczelni wyższych na włączenie się do trwającej w Polsce dyskusji o przyszłości budownictwa mieszkaniowego.
Dzięki współpracy partnera akademickiego (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) oraz komercyjnego (BGK Nieruchomości S.A.) konkurs może stanowić realny impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w naszym kraju. Wolą organizatorów konkursu jest wykorzystanie idei zawartych w pracach w kształtowaniu przyszłych rozwiązań w ramach programu Mieszkanie Plus oraz Mieszkania dla Rozwoju.
Celem organizatorów konkursu jest nawiązanie w przyszłości współpracy z autorami nagrodzonych prac przy projektowaniu inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez BGK Nieruchomości S.A. Konkurs jest zatem doskonałym przykładem synergii pomiędzy światem nauki i biznesu, mogącej pozytywnie wpłynąć na jakość życia tysięcy polskich rodzin i konkurencyjność rodzimej gospodarki.

2. Kto jest organizatorem konkursu?
Organizatorem konkursu jest Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i BGK Nieruchomości – spółka odpowiedzialna za pilotaż programu Mieszkanie Plus i realizację inwestycji w ramach filaru komercyjnego rządowego programu mieszkaniowego. Fundatorem nagród i partnerem strategicznym konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

3. Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs ma charakter otwarty. To oznacza, że w konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwenci do pięciu lat od ukończenia studiów – zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Zgłaszane prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w składzie zespołu nie może być więcej niż trzy osoby.

4. Czy w konkursie mogą wziąć udział tylko studenci architektury?
Nie. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich kierunków – nie tylko politechnik, ale również uniwersytetów i uczelni artystycznych. Konkurs ma charakter ideowy, jego podstawowym celem jest zatem pozyskanie nowych idei, nie zaś szczegółowych rozwiązań technicznych. W ramach czterech ścieżek tematycznych konkurs dotyka nie tylko tradycyjnie rozumianych obszarów architektury, urbanistyki czy budownictwa, ale też socjologii, sztuki czy informatyki.

5. Jakie nagrody przewidziano w konkursie?
W konkursie mogą zostać przyznane nagrody w każdej z czterech kategorii oraz wyróżnienia. Kwota przeznaczona na nagrody wynosi nie mniej niż 70 tys. złotych brutto. Organizator przewiduje przyznanie: po jednej nagrodzie pieniężnej w wysokości 6 tys. zł brutto w każdej kategorii, 10 wyróżnień po 4 tys. złotych brutto oraz Grand Prix w wysokości 6 tys. złotych brutto dla najlepszej pracy nagrodzonej.

6. Co oznacza określenie „budownictwo dostępne”?
Określenie „budownictwo dostępne” oznacza takie, które pozwala człowiekowi realizować najważniejsze potrzeby mieszkaniowe wraz z rodziną w godnych warunkach. Warunki te winny być adekwatne do poziomu rozwoju cywilizacji i do zaangażowania, jakie obywatel wkłada w proces zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa.
Oprócz realizacji najbardziej podstawowych potrzeb: wyżywienia, przystosowania do warunków naturalnych (ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi), higieny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, dostępność odnosi się również do działań uniemożliwiających wykluczenie z szeroko rozumianego życia społecznego: wychowania i nauki, wypoczynku i rekreacji, możliwości pracy, a także korzystania z osiągnięć kultury i nauki.

7. Jak powinna wyglądać praca konkursowa?
Praca konkursowa powinna przedstawiać autorski pogląd dotyczący środowiska zamieszkiwania w bliższej lub dalszej przyszłości. Istotne jest wyszczególnienie zakresu potrzeb współczesnego człowieka oraz określenie przestrzeni niezbędnej do realizacji tych potrzeb. Ogólny pogląd powinien zostać rozwinięty i uszczegółowiony z uwypukleniem jednego tematu wiodącego: architektonicznego, urbanistycznego, technologicznego lub cyfryzacji środowiska.
Prace należy złożyć zarówno w formie planszy o wymiarach 50cm x 70cm – zawierającej schematy, rysunki i wizualizacje niezbędne do przedstawienia idei dostępności na tle jednego z tematów wiodących – jak i w formie nośnika elektronicznego. Do pracy należy dołączyć jej opis. Całość winna być zaszyfrowana w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów.
Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

8. W jakich kategoriach można nadsyłać prace?
Prace konkursowe powinny być rozwinięciem jednego z czterech tematów wiodących. Są to:
(1) „Osiedle społeczności jutra” – temat dotyczy rozważań o charakterze urbanistycznym, których celem jest stworzenie optymalnego środowiska mieszkaniowego.
W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie aksonometryczne układu kilku typowych kwartałów zabudowy z pokazaniem sposobu ich zagospodarowania i uwypukleniem funkcji służących całej społeczności. Uczestnicy mogą zaproponować układ urbanistyczny: w konkretnej lokalizacji, według własnego wyboru w oparciu o posiadany podkład geodezyjny; w lokalizacji teoretycznej, odpowiadającej uwarunkowaniom krajobrazu w Polsce.
(2) „Modelowy dom i mieszkanie” – temat wiąże się z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w budynku, w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej.
W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie aksonometryczne typowej kondygnacji w skali 1:200 oraz wybrane typowe mieszkanie z propozycją aranżacji podstawowych składników wyposażenia w skali 1:50.
(3) „Technologie przyszłości” – temat jest ukierunkowany na poszukiwanie technologii realizacyjnych gwarantujących trwałość, użyteczność, efektywność energetyczną i piękno przy ograniczonych środkach finansowych.
W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie aksonometryczne wybranych elementów technologii wznoszenia i materiałów budowlanych w skali pozwalającej na odczytanie zasady ich rozwiązania i zastosowania.
(4) „Budowanie społeczności w erze informacyjnej” – temat jest inspiracją do poszukiwania rozwiązań wynikających z cyfryzacji środowiska oraz do właściwego reagowania na zmiany wrażliwości użytkowników.
W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie graficzne dotyczące zarówno nowych form relacji społecznych, jak i sposobów projektowania, użytkowania, komunikacji i partycypacji, wynikających z rodzącej się ery informacji.

9. Czy można wysłać pracę w więcej niż jednej kategorii?
Nie. Każdy uczestnik lub zespół może złożyć wyłącznie jedną pracę dotyczącą jednego z wybranych tematów wiodących: architektonicznego, urbanistycznego, technologicznego lub cyfryzacji środowiska.

10. Czy do konkursu można złożyć np. prace semestralne przygotowywane na uczelni?
Tak. Prace konkursowe mogą być związane z programem kursowym na uczelni, przy czym w tym przypadku pomija się w konkursie udział osoby prowadzącej projekt ze strony uczelni.

11. Kto będzie oceniał prace?
Prace konkursowe będzie oceniał sąd konkursowy, w skład którego weszli dziekani wydziałów architektury i inżynierii lądowej na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Gdańskiej oraz Politechnice Wrocławskiej. W sądzie zasiedli także przedstawiciele BGK Nieruchomości S.A.

12. Co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu prac konkursowych?
Każda z prac będzie oceniania przez Sąd Konkursowy w oparciu o zawarte w regulaminie kryteria, między innymi unikatowość idei, trafność propozycji w kontekście uwarunkowań społeczno- przestrzennych w Polsce, atrakcyjność rozwiązań przestrzennych, czytelność prezentacji.

13. Czy podczas pracy sądu konkursowego dane uczestników konkursu będą jawne?
Nie. Dane uczestników konkursu będą zaszyfrowane aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie elementy pracy konkursowej muszą być dostarczone w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Szczegóły są opisane w regulaminie konkursu.

14. Gdzie będą ogłoszone wyniki konkursu?
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bgkn.pl/konkurs.

15. Czy prace zostaną opublikowane po zakończeniu konkursu?
Tak. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do prezentacji i pierwszego publicznego udostępnienia wszystkich lub wybranych prac konkursowych podczas publicznych wystaw pokonkursowych.

Celem organizatorów konkursu jest nawiązanie w przyszłości współpracy z autorami nagrodzonych prac przy projektowaniu inwestycji mieszkaniowych prowadzonych przez BGK Nieruchomości S.A. Konkurs jest zatem doskonałym przykładem synergii pomiędzy światem nauki i biznesu, mogącej pozytywnie wpłynąć na jakość życia tysięcy polskich rodzin i konkurencyjność rodzimej gospodarki.
 

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.