Przejdź do treści

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansowy

RADA NADZORCZA PFR NIERUCHOMOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ogłasza:

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO

CZŁONKA ZARZĄDU PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.

ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBSZAR FINANSOWY

Podstawa prawna postępowania kwalifikacyjnego – § 23 ust. 2 oraz 2a Statutu PFR Nieruchomości S.A.

 

Postępowanie składa się z trzech etapów:

Etap I: rozpatrzenie kompletności dokumentów formalnych złożonych przez kandydatów oraz kwalifikacja do etapu rozmów kwalifikacyjnych na podstawie analizy aplikacji pisemnych,

Etap II: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do tego etapu,

Etap III: wyłonienie najlepszego kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar finansowy.

Członek Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialny za obszar finansowy zostanie powołany przez Radę Nadzorczą PFR Nieruchomości S.A.

 

 1. Kandydaci na Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar finansowy powinni spełniać następujące warunki formalne:
 2. mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie podlegać innym określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 3. posiadać odpowiednią kombinację kompetencji umożliwiającą zarządzanie PFR Nieruchomości S.A., a w szczególności:
 • posiadać znajomość podmiotu, jakim jest PFR Nieruchomości S.A.
 • posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną z zakresu polskiego rynku mieszkaniowego;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 1. Dodatkowymi atutami będą:
 • doświadczenie w pracy w sektorze usług finansowych na stanowiskach kierowniczych;
 • doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania strategii biznesowych.

 

 1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar finansowy nie może:
 2. pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 3. wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 4. być zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 5. pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 6. prowadzić działalności społecznej lub zarobkowej bądź posiadać relacji osobistych lub zawodowych, które rodzą konflikt interesów wobec działalności PFR Nieruchomości S.A.

 

 1. Aplikacja powinna składać się z:
 • listu motywacyjnego,
 • życiorysu zawodowego kandydata,
 • oświadczenia kandydata o spełnianiu przez niego warunków określonych w pkt 1 lit. a-b, oraz o niespełnianiu przesłanek negatywnych określonych w pkt 3, a także dokumenty potwierdzające treść tego oświadczenia. Kandydat może również przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w pkt 2,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • oświadczenia o tym, że nie toczy się̨ wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również̇ jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego,
 • pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z postępowaniem (wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 • wskazania adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Pisemne oświadczenia/zgody kandydata dołączane są wyłącznie w oryginałach.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

 • w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar finansowy”,
 • w terminie do dnia 19.02.2019 r. godz. 15:00,
 • w siedzibie PFR Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

Zgłoszenia należy składać w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia na ww. adres).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19.02.2019 r. po godz. 15:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani przez Radę Nadzorczą PFR Nieruchomości S.A. do etapu rozmów kwalifikacyjnych, będą przeprowadzane do 05.03.2019 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni na numer telefonu lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą:

 1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania PFR Nieruchomości S.A.,
 2. znajomość zagadnień dotyczących realizowania przez PFR Nieruchomości S.A. strategii programu „Mieszkanie+”,
 3. ogólne problemy rynku mieszkaniowego w Polsce.

 

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki powiadomi kandydatów na piśmie, na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata, o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego oraz kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko członka Zarządu dokumenty zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka Zarządu, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

 

Załącznik do ogłoszenia w sprawie

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO

CZŁONKA ZARZĄDU PFR NIERUCHOMOŚCI S.A.

ODPOWIEDZIALNEGO ZA OBSZAR FINANSOWY

 

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A., przeprowadzanego przez Radę Nadzorczą PFR Nieruchomości S.A.

 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem moich danych osobowych, przekazywanych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego, jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2
  (00-032 Warszawa).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia mojego zgłoszenia.
 • Mogę wycofać zgodę w każdym czasie.
 • Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora w związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do odbiorców (upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem), jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 • Przysługuje mi prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego
 • W oparciu o moje dane osobowe PFR Nieruchomości S.A. nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 • Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.bgkn.pl, w zakładce „Polityka prywatności” (https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/Polityka_prywatnosci.pdf)

Wzór oświadczenia do pobrania

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.